petak, novembar 24, 2017

 Bogojavljanje

 

 

Akatist Bogojavljenju Gospodnjem

praznuje se 06. (19.) januara

 

Kondak 1.

Izabrani Vojvodo, Care neba i zemlje, videvši kako Tebe, Prosvetitelja našeg, sluga na Jordanu krštava, nebesa se uplašiše i sva zemlja zadrhta. A mi nedostojni zahvalno Ti kličemo: grešnicima i carinicima si se javio, da vodom opereš grehe ljudske:

Slava Tebi, Sine Božiji, koji si se u Jordanu krstio i sav svet prosvetio, slava Tebi!

 

Ikos 1.

Pohitajte danas angelske sile da vidite Vladiku Hrista koji na reku Jordan dolazi da Adamov greh očisti i videvši toliku Božiju tajnu, sa strahom proslavite Njegovo veliko snishođenje, kako Bog čovek postade i onaj koji nema greha kao Jagnje Božije dođe da grehe celoga sveta uzme. Stoga, proslavljajući božanstveno javljanje Hristovo, kličite Mu kao u Vitlejemu ovakve hvale:

Slava Tebi, Sine Božiji, koji si od Oca sa nebesa u ovaj svet došao!

Slava Tebi, Previšnji Bože, koji si se i do obličja sluge spustio!

Slava Tebi, Spasitelju sveta, koji kao čovek ideš da od Jovana kršten budeš!

Slava Tebi, Prosvetitelju tvari, jer si kao Novi Adam grehe palog Adama na sebi poneo!

Slava Tebi, Bespočetna Svetlosti, jer si blagovoleo da na Jordanu velikom zorom prosvećenja celom svetu zasijaš!

Slava Tebi, Sunce Pravde, koji si želeo da svetlonosno jutro blagodati u Svome Bogojavljenju ljudima daruješ!

Slava Tebi, koji si došao da svet od stare prevare opereš!

Slava Tebi, koji si nam veliku tajnu pobožnosti pokazao!

Slava Tebi, koji si nam mnogim vodama velika čudesa učinio!

Slava Tebi, jer si nebesa i svu zemlju svetlošću razuma prosvetio!

Slava Tebi, jer si mislenog faraona u strujama Jordanskim potopio!

Slava Tebi, jer si u vodi krštenja nove ljude u večni život priveo!

Slava Tebi, Sine Božiji, koji si se u Jordanu krstio i sav svet prosvetio, slava Tebi!

 

Kondak 2.

Videvši duhom, Hriste, Tvoj dolazak u svet, Božanstveni Preteča dođe iz pustinje na Jordan, radosno uzvikujući ljudima: "Približilo se i javilo spasenje naše, pokajte se i vodom očistite i pohitajte Mu u sretanje da, čistim mislima prosvećeni, čistom dušom i neuprljanim ustima radosno kličete: Aliluja!"

 

Ikos 2.

Razum nebeski u sebi objavljujući, svetiljka Svetlosti, veliki Preteča uzviknu ljudima: "Očistite se, jer evo dolazi Hristos, izbavljajući svet od propadljivosti, da razreši od osude prvostvorenog Adama. Neka se obraduje pustinja Jordanska i neka procveta kao krin, a cela zemlja neka se sada raduje kao što je prorečeno. Pripremite put Gospodnji, poravnite staze Boga našega, svi Mu sa veseljem uskliknite ovako:

Slava Tebi, neopisiva svetlosti, koju svetiljka svetu objavi!

Slava Tebi, Nedokučiva Reči, koji si glasom Svojim sebe Preteči predskazao!

Slava Tebi, Očišćujući Ognju, čijim se dejstvom svaka nečistoća uništava!

Slava Tebi, Blagodatni Izvore, kojim se priroda svakog čoveka osvećuje!

Slava Tebi, Tvorče neba i zemlje, jer si hteo da od sluge kršten budeš!

Slava Tebi, Sine Jedinorodni, jer si izabrao da se na Jordanu javiš!

Slava Tebi, Care Pravde, jer se Preteča bojao da Ti remena na obući odreši!

Slava tebi, Vladiko tvari, jer se u krštenju Tvome ceo rod ljudski kroz Tebe obradova!

Slava Tebi, Bože Prevečni, jer Tvoje Javljanje prosvećuje i urazumljuje decu!

Slava Tebi, Svetlosti svetu, jer Tvoj dolazak prosvetljuje i umudruje slepe!

Slava Tebi, jer je u Tebi Izvor života!

Slava Tebi, jer u svetlosti Tvojoj vidimo svetlost!

Slava Tebi, Sine Božiji, koji si se u Jordanu krstio i sav svet prosvetio, slava Tebi!

 

Kondak 3.

Razumevši silu božanstva Tvoga, Hriste, i kada sa strahom vide da si na Jordan došao, Preteča se u duši obradova i zadrhta, rekavši ljudima: "On - izbavlja svet od propadljivosti. On - nas od nesreće oslobađa. On - umesto slugu nas sinovima Božijim čini. On - mesto tame ljude vodom Božanstvenog Krštenja prosvećuje. Gle - Jagnje Božije koje uzima na se grehe sveta!" Izašavši Mu u susret, kličemo: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući bogato milosrđe, došao si, Isuse, grešnicima i carinicima na reku Jordan, ne trpeći da gledaš od đavola mučeni rod ljudski, nego si došao da palome Adamu opet kažeš: "Gde si? Ne skrivaj se od mene. Jer hoću da te vidim, iako si nag i ubog i stoga postadoh sličan tebi, da se ne posramiš." Toga radi, objavljujemo veliko snishođenje Tvoje, kličući ovako:

Slava Tebi, Pastiru Dobri, koji si hteo da zabludelu ovcu potražiš!

Slava Tebi, Sine Jedinorodni, koji si došao da je na ramenima poneseš!

Slava Tebi, Milosti Neizmerna, koji si dole palim ljudima sišao!

Slava Tebi, Ljubavi Neopisiva, koji si očajne ljude opet gore podigao!

Slava Tebi, koji si oslabele ruke sirotih ukrepio!

Slava Tebi, koji si raslabljena kolena ubogih iscelio!

Slava Tebi, koji si žednu pustinju kao Livan razveselio!

Slava Tebi, koji si učinio da Jordanska pustinja kao Karmil plodna bude!

Slava Tebi, Milostivi, koji žižak tinjajući nećeš ugasiti!

Slava Tebi, Dugotrpeljivi, jer trsku stučenu nećeš prelomiti!

Slava Tebi, koji si zaželeo da odbačenog Adama prizoveš!

Slava Tebi, Sine Božiji, koji si se u Jordanu krstio i sav svet prosvetio, slava Tebi!

 

Kondak 4.

Burom sumnjalačkih pomisli bi ispunjen Preteča, kada Ti, Hriste Care, kao čovek na reku dođe i htede da krštenje od njega, sluge, primiš, govoreći: "Pruži ruku svoju i dodirni glavu moju i odbaci sav strah, ispunjavajući šta je zapoveđeno." Zadrhta tada Preteča i uzviknu: "Zašto si slugi došao, ne imajući nečistote, Gospode? Što mi zapovedaš ono što mene prevazilazi? Nikako ne mogu izbrojati zvezde na visinama nebeskim, niti zemlju ikada izmerih. Kako da krstim Onoga koji rukom drži tvorevinu? Kako da svetiljka prosvetli Svetlost? Kako da sluga položi ruku na Vladiku? Ti treba mene da krstiš, da Ti kličem: Aliluja!"

 

Ikos 4.

Čuvši uzvišenost smirenih Pretečinih reči i videvši strah njegov, Čovekoljubac Gospod mu reče: "Dobro je, Jovane što strah preda mnom imaš, ali ipak ostavi sada i odbaci bojazan svoju, jer treba da mi poslužiš, jer nam tako treba ispuniti svaku pravdu, da se kroz mene ljudski gresi očiste." Pazeći na ove Tvoje čovekoljubive reči, sa ljubavlju Ti kličemo:

Slava Tebi, Hriste, Svetlosti istinita, jer se u Tebi milost i istina sretoše!

Slava Tebi, Care pravde, jer se u tebi pravda i mir celivaše!

Slava Tebi, Preslatki Isuse, jer istina Tvoja u Vitlejemu sa zemlje zasija!

Slava Tebi, Najmilostiviji Spase, jer Tvoja pravda na Jordanu sa neba priniče!

Slava Tebi, Očišćenje naše, jer nas vodom krštenja beljima od snega činiš!

Slava Tebi, Prosvećenje naše, jer strujama blagodati u nama čisto srce gradiš!

Slava Tebi, koji si silaskom nebesa preklonio i koji si hteo da Svoju glavu pod ruku Pretečinu saviješ!

Slava Tebi, koji vodama pokrivaš visine Svoje, koji si blagovoleo da se u vodama Jordanskim pogruziš!

Slava Tebi, Gospode sila, koga se svi boje i drhte, koji si zapovedio Preteči da veliki strah odbaci!

Slava Tebi, Oče milosrđa, u koga je milost bezmerna i neizbrojiva, koji si izvoleo da milošću Svojom grehe sveta pokriješ!

Slava Tebi, koji si se od Djeve rodio, Spasitelju naš, poseti nas neizrecivim snishođenjem Svojim!

Slava Tebi, Hriste Bože naš, koji si se celome svetu javio, osveti nas božanstvenim javljanjem Svojim!

Slava Tebi, Sine Božiji, koji si se u Jordanu krstio i sav svet prosvetio, slava Tebi!

 

Kondak 5.

Bogom poslata Reko blagodati, Gospode, Ti si u vode uzišao, da vodama ljudski greh opereš: strašno beše videti Tvorca neba i zemlje obnaženog u reci kako od sluge krštenje prima. Angelske sile se zadiviše, a reka Jordan se povrati, ne mogavši da trpi oganj koji vode njene spaljuje, jer joj beše neobično da Čistoga umiva i Bezgrešnog pere. Stoga, veseli se reko Jordane, i neka se raduju izvori i jezera i bezdani i mora, jer danas se osveti priroda vode, oslobodivši se kneza tame koji se tamo skrivao i sva tvorevina neka, veseleći se, sa nama poje: Aliluja!

 

Ikos 5.

Videvši Tebe, Vladiku tvorevine, pogruženog u vodi, da bi grehe celog sveta potopio i obnaženog da bi Adamovu nagotu ponovo u odeću slave obukao, božanstveni Jovan uzdrhta u srcu i Tebi, Jagnjetu Božijem, koje grehe sveta čisti, uzviknu: "Ne smem dodirnuti glavu Tvoju, Vladiko, Ti sam mene osveti i prosveti, jer Ti si Život i Svetlost i Mir svetu." Ipak, po reči Tvojoj, sa strahom položi desnicu svoju na božansku glavu Tvoju i, krstivši Tebe, Bezgrešnog, radosno ovako uzviknu:

Slava Tebi, Jagnje Božije, koji si došao da grehe celoga sveta na sebe uzmeš!

Slava Tebi, Spase Milosrdni, koji si hteo da grehe svih ljudi u vodama jordanskim potopiš!

Slava Tebi, koji si nas od nečistote grehovne očistio!

Slava Tebi, koji si Adamov prestup oprostio!

Slava Tebi, koji si Svojim Bogojavljenjem na zemlji sve ljude obradovao!

Slava Tebi, koji si Svojim Krštenjem na Jordanu ceo svet prosvetio!

Slava Tebi, jer si nas radi do obličja sluge osiromašio!

Slava Tebi, jer si Svojim siromaštvom nas obogatio!

Slava Tebi, koji si vladavinu vraga Svojim smirenjem potpuno srušio!

Slava Tebi, koji si Svojim Krštenjem očevidno počeo da Carstvo Božije na zemlji gradiš!

Slava Tebi, koji si palim ljudima put Spasenja na Jordanu pokazao!

Slava Tebi, koji si Svetlošću Bogopoznanja vernim ljudima tamo zasijao!

Slava Tebi, Sine Božiji, koji si se u Jordanu krstio i sav svet prosvetio, slava Tebi!

 

Kondak 6.

Divni Propovednik i Preteča Jovan mnogo govoraše ljudima koji dođoše, da bi Ti pripremio put, Gospode, no ipak zaćuta kada Ti na Jordan dođe, jer mu Ti sam reče: "Ne kažem ti: reci mi ono što govoriš bezakonicima i učiš grešnike, nego me samo krsti ćuteći". Jer, ne dolikovaše ljudskom glasu da se oglašava pred došavšom Rečju Božijom i dok se tolika tajna izvršavala, kada Angeli Božiji sa strahom stajahu i sva tvar uzdrhta. Stoga i mi u dubokom ćutanju i sa velikim strahopoštovanjem u srcu kličemo: Aliluja!

 

Ikos 6.

Zasija na Jordanu veliko prosvećenje celome svetu i strašna tajna kada Ti, Vladiko Hriste, krstivši se od Jovana, odmah izađe iz vode, "uzvodeći svet sa sobom". I gle, Tebi se otvoriše nebesa, koja Adam nekada zatvori za sebe i za one koji od njega postadoše, da se kroz Tebe preporođeni ljudi ponovo uznesu u rajske obitelji, da Ti tamo radosno kliču:

Slava Tebi, Care sveta, koji si pregradu vražiju razrušio!

Slava Tebi, Podatelju milosti, koji si neposlušanjem zatvoreni raj opet otvorio!

Slava Tebi, jer si na Jordanu pokazao da je nebo, zbog greha zaključano, ponovo otvoreno!

Slava Tebi, koji si obećao da ćeš od sada pokazati Angele kako uzlaze i silaze!

Slava Tebi, jer si silaskom Svojim nebesa do zemlje savio!

Slava Tebi, jer si Krštenjem Svojim zemlju do neba uzdigao!

Slava Tebi, jer si otkrovenjem nebesa neizrecive tajne Božije celom svetu otkrio!

Slava Tebi, jer si javljanjem gornjeg sveta Najsvetiji blagoslov Božiji svim vernima predao!

Slava Tebi, koji si nebo u vreme Ilije zaključao, nemoj nam zaključati vrata milosrđa Svoga!

Slava Tebi, koji si nebesa na Jordanu otvorio, otvori nam vrata Božanske Ložnice Svoje!

Slava Tebi, koji si nam pri Krštenju Svome bezdan čovekoljublja pokazao, izvedi iz bezdana zemaljskih sve one koji su do vražijeg očajanja došli!

Slava Tebi, koji si uspinjanje do trećeg neba izabranima Tvojim ustrojio, uznesi u nebeske obitelji i nas, koji smo u dubine greha pali!

Slava Tebi, Sine Božiji, koji si se u Jordanu krstio i sav svet prosvetio, slava Tebi!

 

Kondak 7.

Hoteći da spase svet koji je od greha propadao, Čovekoljubac Gospod objavi veliku tajnu Svog Trojičnog Bogojavljenja i kao što se pri nastanku sveta Duh Božiji kao Podatelj života dizaše nad vodom, tako i pri Krštenju Tvome, Gospode, kada si blagovoleo da na reci Jordanu obnoviš i prosvetiš propali rod ljudski i svu tvorevinu koja je sa njim uzdisala, Taj isti Sveti Duh opet siđe sa otvorenog neba u vidu goluba i osta na Tebi, Gospode, kao na novom Adamu, da prebiva od sada u novim ljudima preporođenim u banji krštenja, da tako obučeni u silu sa visine počnu hoditi obnovljenog duha, pojući Bogu: Aliluja!

 

Ikos 7.

Novu si tvar pokazao, Vladiko tvari, u Svom spasonosnom krštenju od Jovana, jer kao što si u vreme Noja potopio grehe prvoga sveta, tako si i u vodama Jordanskim ponovo potopio grehe celoga sveta, obnavljajući zemnorodne ognjem, Duhom i vodom, izvršavajući čudesan preporod i divno obnavljanje. Jer, Duhom - novima činiš duše, vodom - osvećuješ telo, izgrađujući čoveka, i tako vodom kojoj sadejstvuje Duh tajanstveno gradiš mnogočednu Crkvu, da uvek Tebi ovako kličemo:

Slava Tebi, Sazdatelju tvari, koji si nebesa preklonio i na Jordan se spustio!

Slava Tebi, Spasitelju sveta, koji si nebo otvorio i nama Božanskog Duha objavio!

Slava Tebi, Svedobri, jer će nas Tvoj Duh Blagi upraviti na zemlju pravu!

Slava Tebi, Premilosrdni, jer će nas taj Duh od svake nečistote očistiti!

Slava Tebi, jer si od greha ostarelu prirodu našu vodom i Duhom obnovio!

Slava Tebi, koji si nam ognjem Božanstva u vodama Jordanskim presvetlo prosvećenje darovao!

Slava Tebi, Hriste jer Svojim Svetim Duhom sve božanstvene sile za život i pobožnost vernima na krštenju predaješ!

Slava Tebi, Isuse, jer si nas silaskom Svetoga Duha učesnicima Svoje božanske prirode učinio!

Slava Tebi, jer si Duhom Premudrosti i Razuma koji se na Tebe spustio čisto bogopoznanje ljudima otkrio!

Slava Tebi, jer si silaskom na Tebe Duha Božijeg duh mudrosti i sile, znanja i pobožnosti, duh straha Božijeg na nas izlio!

Slava Tebi, jer si jordanskom vodom zmijinu glavu spalio!

Slava Tebi, jer si javljanjem Duha Božijeg u vidu goluba nas krotosti i devstvenoj čistoti goluba prizvao!

Slava Tebi, Sine Božiji, koji si se u Jordanu krstio i sav svet prosvetio, slava Tebi!

 

Kondak 8.

Čudesno i divno beše javljanje Svete Trojice na Jordanu: prvo se Sin Ljubljeni javi u telu, krštavan od sluge, zatim Duh Sveti siđe u vidu goluba, a potom Najbožanstveniji Otac progovori sa nebesa, svedočeći: "Ovo je Sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji". O, velike i preslavne tajne: "Zagrme sa nebesa Gospod i Višnji dade glas Svoj", da se izvrši proroštvo praoca Davida: "Glas Gospodnji nad vodama, Bog Slave zagrme, Gospod na vodama mnogim. Glas Gospodnji je u sili, Glas Gospodnji je u velelepnosti." Toga radi, i mi nedostojnim ustima iz dubine duše Tebi kličemo: Aliluja!

 

Ikos 8.

Sav si među višnjima, Isuse, uvek sa Ocem na nebesima sedeći, ali ni od donjih se ne odvajaš. Rođen u telu od Čiste Djeve u Vitlejemu, sada se na Jordanu celom svetu javljaš, da one koji u tami i seni smrtnoj sede svetlošću Bogojavljenja prosvetliš. Stoga, prosvetivši se svetlošću Trojičnog Otkrovenja, kličemo Tebi, Bogu koji se na zemlji javio, viđen bio i svet prosvetio:

Slava Tebi, Sine Božiji, kome se višnji sa Ocem i Duhom klanjaju!

Slava Tebi, Sine Očev, koga od donjih Preteča proslavlja!

Slava Tebi, koji sa desne strane Oca sediš, Očevim glasom sa neba propovedani!

Slava Tebi, koji si se nas radi ovaplotio, koji si od Njega Ljubljenim Sinom pred celim svetom nazvan bio!

Slava Tebi, koji si se u vodama jordanskim javio i nezalaznu svetlost Trojice u krštenju Svome pokazao!

Slava Tebi, koji si dlanom sluge kršten, Ti si banjom novog života i nas, sluge, sinovima Božijim učinio!

Slava Tebi, Izvore života i besmrtnosti, koji si nas ponovnim rođenjem vodom i Duhom u prvobitnu rajsku blagorodnost priveo!

Slava Tebi, Tvorče neba i zemlje, koji si došao da ognjenim krštenjem novo nebo i zemlju pravde Svoje ustrojiš!

Slava Tebi, Istoče istoka, koji si one koji u tami i seni spavaju Krštenjem Svojim prosvetlio!

Slava Tebi, Svetlosti od Svetlosti, koji si nesagledivu Svetlost Duha Svoga u dušama našim zasijao!

Slava Tebi, Bespočetni Care, koji si čistim vodama Svoga Krštenja praroditeljski greh potpuno oprao!

Slava Tebi, Vladiko tvari, koji si žedne ljude vodom večnog života izobilno napojio!

Slava Tebi, Sine Božiji, koji si se u Jordanu krstio i sav svet prosvetio, slava Tebi!

 

Kondak 9.

Sva priroda Angelska začudi se velikoj tajni Tvoga Bogojavljenja, Hriste: jer, Ti Adama propalog od greha jordanskim vodama obnovi i glave nevidljivih zmija koje su se tamo ugnezdile Svojim Krštenjem uništi. Tako si "otkrio dno dubina bezdana satanskog", da nas od njegovih "dubokih voda" izbaviš i počneš da gradiš Carstvo Svoje, koje nije od ovoga sveta, o kojem prorok David predskaza, govoreći: "Carstvo je Tvoje - carstvo svih vekova i Vladičanstvo je Tvoje u svakom naraštaju i naraštaju". Njega proslavljajući, i mi Ti sa nebeskim vojskama kličemo: Aliluja!

 

Ikos 9.

Božanstveni govornik i Angel Božiji, od Malahije predskazani, Veliki Preteča, jedini se od ljudi udostoji, Gospode, da u Tvome Krštenju dolazak Duha vidi i čuje Očev glas sa neba koji svedočaše da si Sin Božiji, da bi celome svetu bio prvi propovednik Bogojavljenja Svete Trojice. A sutradan posvedoči ljudima, govoreći: "Video sam Duha gde silazi kao golub sa neba i ostade na Njemu... I ja sam video i zasvedočio da je On Sin Božiji." Sećajući se ovog od Boga otkrivenog svedočanstva, proslavljamo Tvoje Bogojavljenje, Hriste, pojući Ti ovako:

Slava Tebi, Bože Prevečni, koji si javljanjem Svetoga Duha posvedočen sa nebesa!

Slava Tebi, Neporočno Jagnje, jer si glasom Preteče na zemlji propovedan!

Slava Tebi, Najveća Snago, jer si otvorenim nebeskim vratima nad Jordanom nama zatvoreni raj otvorio!

Slava Tebi, Milosti Prevečna, koji si Krštenjem Svojim novi svet iz voda jordanskih ljudima pokazao!

Slava Tebi, Care sveta, koji si mir i spasenje na zemlji objavio!

Slava Tebi, Sunce Pravde, koji si svetlost pravde Svoje u dušama našim zasijao!

Slava Tebi, koji si u Svom Bogojavljenju Duha Svetoga objavio, neka čistim duhom u Tvoju Nebesku Ložnicu uđemo!

Slava Tebi, koji si nam Svog nebeskog Oca u Krštenju pokazao, neka svi mi koji istinski u Njega verujemo sinovi Božiji postanemo!

Slava Tebi, jer si od greha potamnelu prirodu našu u Duhu i ognju preslavno prosvetlio!

Slava Tebi, jer si od strasti propalu slabost našu vodom i Duhom prosvetlio i očistio!

Slava Tebi, Bože, koji si se u telu javio i ceo svet u vodama jordanskim obnovio!

Slava Tebi, koji si na sebe grehe sveta uzeo i praroditeljski greh u vodi Krštenja potopio!

Slava Tebi, Sine Božiji, koji si se u Jordanu krstio i sav svet prosvetio, slava Tebi!

 

Kondak 10.

Želeći da palu i osirotelu prirodu našu spaseš, Ti si, Hriste Spase, na reku Jordan grešnicima i carinicima došao i Krštenje od Jovana primio, pošto se krstiše svi ljudi, da na sebe uzmeš sve njihove grehe tamo u vodi pogružene, kao Jagnje Božije i da od sada spreman voljno na zaklanje pohitaš i iskupiš sve grehe sveta dragocenom Svojom Krvlju. Toga radi, Ti si se u vodama jordanskim pogruzio, da tamo kao pogreben budeš, pripremajući sebe za krštenje smrću, o kojem si rekao, idući na stradanje: "Ali se meni valja krstiti krštenjem i kako mi je teško dok se to ne izvrši." Toga radi, zahvalno Ti kličemo: Aliluja!

 

Ikos 10.

Prevečni Care, Hriste Isuse! Ti si na Jordan došao da sebe celome svetu objaviš, da osudu prvosazdanog Adama razrešiš kao Svemilostivi Sudija, koji jedini srca svih ispituje i da ljudima novi život daš. Stoga, uzevši lopatu u ruku Svoju, svetsko si gumno premudro očistio, odvajajući kao Pastir ovce od jaradi. Udostoj i nas, koji smo u ime Presvete Trojice kršteni, da udeo spasenih sa desne strane više od svega u ovom životu tražimo, da Ti ugodno bude naše klicanje:

Slava Tebi, Arhijereju, koji si nebesa prošao i Krštenjem Svojim svu zemlju onebesio!

Slava Tebi, Veliki Pastiru ovaca, koji si stadu Svome na Jordan došao!

Slava Tebi, koji si zemlju na vodama osnovao i svu zemlju našu na vodama jordanskim blagodaću Duha obnovio!

Slava Tebi, koji si nad vodama drugo nebo utvrdio i vodama krštenja Svoju Crkvu novim nebom učinio!

Slava Tebi, Istočniče života našeg, koji si žedne ljude Svoje na izvore spasenja prizvao!

Slava Tebi, Propovedniče večne pravde, koji si duhovnu žeđ našu bez novca i srebra utolio!

Slava Tebi, bogati u milosti, jer si nas zbog prevelike ljubavi zavoleo!

Slava Tebi, jer si nas, mrtve od greha, vodom krštenja oživotvorio!

Slava Tebi, koji si vodama jordanskim prekriven bio, da se i mi krštenjem u smrt i vaskrsenje sa Tobom pogruzimo!

Slava Tebi, koji si se vodama jordanskim kao rizom odenuo, da se i mi u svetle rize pravde i čistote kroz Tebe obučemo!

Slava Tebi, koji si pregradu vražiju Telom Svojim razrušio da i nas, koji smo daleko na moru, sebi približiš!

Slava Tebi, koji si Svoje ljude u jednom Telu Svome izmirio da i nas, strance i došljake u jedinu Crkvu Božiju izgradiš!

Slava Tebi, Sine Božiji, koji si se u Jordanu krstio i sav svet prosvetio, slava Tebi!

 

Kondak 11.

Neka sva tvorevina poje novu pesmu Tebi, Hriste, koji si se od Djeve rodio i danas na Jordanu krstio, neka se svi ljudi duhovno raduju, proslavljajući svetli praznik prosvećenja našeg i neka sa božanstvenim Grigorijem uzvikuju, govoreći: "Vreme je preporoda - preporodimo se sa visine, došao je dan ponovnog stvaranja - obucimo se u Novog Adama, praznik je prosvećenja - prosvetimo se božanstveno", da počnemo hoditi obnovljenog duha, pojući večno sa Angelima nebesku pesmu: Aliluja!

 

Ikos 11.

Svetla i Samosjajna Svetlosti, Hriste, Savečna Svetlosti Jednosuštnog Oca! Zapalivši u Jordanu Svoje kao svetilnik prečisto Telo, zasijao si kao Sunce i darovao vaseljeni u Svome Krštenju veliku i nesagledivu svetlost Svoje blagodati i istine, prosvećujući svakog čoveka koji dolazi u svet, da ljudi koji sede u tami i seni smrtnoj ugledaju svetlost veliku i ka njoj pođu. Zato u ovaj veliki Svetlosni dan prosvetli i nas koji u tami greha još uvek lutamo da, prosvećujući se, obnavljajući i uzdižući se gore, Tebi ovako kličemo:

Slava Tebi, Prosvetitelju sveta, koji si došao da Duhom Svetim i ognjem krštavaš!

Slava Tebi, Spasitelju grešnih, koji hoćeš da nas iz dubine greha podigneš!

Slava Tebi, Bespočetna i Večna Svetlosti, koji nečistotu duša naših vodom krštenja čistiš!

Slava Tebi, Svetlosti viša od svake svetlosti, koji svetlošću svetih verne obasjavaš!

Slava Tebi, Sijanje Očeve Slave, koji si tamu neznanja javljanjem Svojim razagnao!

Slava Tebi, koji u nepristupnoj svetlosti živiš, koji si svetlost bogopoznanja Krštenjem Svojim zasijao!

Slava Tebi, Svetlosti od Svetlosti, koji si u tami zasijao, očisti nas od tame greha!

Slava Tebi, Sunce Pravde, koje jutro spasenja najavljuješ, upravi nas ka svetlosti dobrih dela!

Slava Tebi, Nezalazna Svetlosti, koji si na Jordanu zasijao, obasjaj nas u Svetlosti Svojoj Neprolaznom Svetlošću Presvete Trojice!

Slava Tebi, Presvetla ikono Očeve Ipostasi, uvedi nas banjom preporođenja u čudesni neprolazni život!

Slava Tebi, Pobeditelju smrti, izbavi nas od večne smrti!

Slava Tebi, Načalniče života, uputi nas ka večnom životu!

Slava Tebi, Sine Božiji, koji si se u Jordanu krstio i sav svet prosvetio, slava Tebi!

 

Kondak 12.

Spasonosna blagodat Božija javi se danas svim ljudima u Krštenju Tvome, Hriste Spase: jer Ti si, Jedini Čisti, na Jordan došao da ljudska sagrešenja očistiš i uništiš glave zmija koje su se tamo ugnezdile, darujući nam blagodatnu silu koja dušu i telo oslobađa. Stoga, priteknimo pobožno i usrdno prečistim izvorima, da radosno vodu života zahvatimo, jer se blagodat Duha, tajni darovi i Duh poznanja nevidljivo daju svima koji je sa verom uzimaju, da Ti svi, Spase, blagodarno kličemo: Aliluja!

 

Ikos 12.

Opevajući, Hriste, Tvoje spasonosno Bogojavljenje, proslavljamo svi Tvoje Božanstveno Krštenje od Jovana u jordanskim vodama, klanjamo se neizrecivom snishođenju Tvome prema palim ljudima i verujemo sa Pretečom da si Ti vaistinu - Jagnje Božije, koje iz vode jordanske grehe celog sveta na sebe uzima, da ih opere i iskupi Svojom Prečistom Krvlju. Toga radi, molimo Te: ponesi i naše bezbrojne grehe i ne liši nas blagodatnog preporoda u veliki dan Svetlosti, da Ti čistim srcem blagodarno pojemo:

Slava Tebi, Sine Božiji, koji si radi prosvećenja celog sveta velikom svetlošću na jordanskim vodama zasijao!

Slava Tebi, Prevečni Bože, koji si veliku blagodat i čovekoljublje u Krštenju Svome ljudima pokazao!

Slava Tebi, Spasitelju zabludelih, koji si došao na vode jordanske da ljude zalutale po bespuću potražiš!

Slava Tebi, Pobeditelju života, koji si blagovoleo da daruješ novi život ne po telu, nego u obnovljenju duha!

Slava Tebi, Vladiko života i smrti, koji si žalac smrti pritupio i netruležni život javljanjem Svojim zasijao!

Slava Tebi, Tvorče neba i zemlje, koji si gornje nebo i zemlju na obalama Jordana u Krštenju Svome obradovao!

Slava Tebi, Care careva, jer carstvo ovoga sveta od sada počinje da se u Carstvo Tvoje pretvara!

Slava Tebi, Gospodaru gospodara, jer se danas otvaraju nebesa svima koji hoće da se spasu i sva priroda naša počinje da se čisti!

Slava Tebi, Spase naš, koji si na Jordan došao, spasi nas ne zbog pravednih dela, nego po velikoj milosti Svojoj!

Slava Tebi, Hriste Bože, koji si prirodu vode osvetio, napoj žednu dušu moju vodama pobožnosti po neiskazivoj dobroti Svojoj!

Slava Tebi, Jedinorodni Sine i Reči Božija, nahrani srce moje javljanjem reči Svojih!

Slava Tebi, Svesilni Bože, koji Jedini tvoriš čudesa, zagrej ohladnelu dušu moju razumevanjem Tvojih čudesa!

Slava Tebi, Sine Božiji, koji si se u Jordanu krstio i sav svet prosvetio, slava Tebi!

 

Kondak 13.

O, Isuse Hriste, Jagnje Božije, koji si na Jordan došao da uzmeš grehe celoga sveta! Primi ovo malo moljenje naše koje Ti od sve duše prinosimo i Svojim spasonosnim Krštenjem od Jovana prosvetli nas koji u tami greha sedimo, da iskupljeni Tobom od duševnih i telesnih bolesti, u obnovljenom životu pravo počnemo hoditi, kličući Ti sa svima svetima: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Tropar, glas 1.

Dok si se Ti, Gospode, krštavao u Jordanu, pokaza se Sveta Trojica, jer Roditelj (Otac) glasom svedočaše o Tebi nazivajući Te ljubljenim Sinom, a Duh u obliku goluba, potvrđivaše reči, Hriste Bože, koji si se javio i svet prosvetio slava Tebi!

 

Kondak, glas 4.

Javio si se danas Vaseljeni Gospode i svetlost Tvoja obasja nas koji Ti pevamo: Došao si i javio si se, Svetlosti Nepristupna.