ponedeljak, januar 22, 2018

 pre Svetog Pricesca

 

 Akatist pre Pričešća Svetim Tajnama Hristovim

 

 

Kondak 1.

Izabrani Ženiče duša i srca, Koji si očovečenjem Svojim i smrću na Krstu, obručio Sebi sav rod ljudski, davši nam u zalog večnog života Samo Prečisto Telo i Krv Svoju, na glas Tvoj i ja, nedostojni, usuđujući se, pristupam Božanstvenoj Trpezi Tvojoj i porežen veličanstvom njenim, vapijem Ti:

Isuse, Bože srca moga, dođi i sjedini me s Tobom zanavek!

 

Ikos 1.

Angela Tvoga proroku Isaiji sa ugljevljem užarenim od oltara nebeskoga poslao jesi, da njime očistiš usta njegova, a ovaj, kada Te ugleda kako na prestolu sediš, zbog nečistote svoje se sakruši: i ja, oskvrnjen dušom i telom zar da se usudim da pristupim pričešću Božanstvenim Tajnama Tvojim, osim ako me Sam Ti sviše ne očistiš? Zato iz dubine duše vapijem Tebi:

Isuse Svedobri, dodirni ognjem blagodati Svoje i moja nečista usta!

Isuse, spali trnje mnogih pregrešenja mojih!

Isuse, sazdaj u meni srce čisto, obnovi u meni duh pravi!

Isuse, izvedi iz tamnice strasti prebednu dušu moju!

Isuse, uništi u meni pohote zle i nečiste pomisli moje!

Isuse, upravi preslabe korake moje na put zapovesti Svojih!

Isuse, Bože srca moga, dođi i sjedini me s Tobom u vekove!

 

Kondak 2.

Zaželevši da s učenicima jedeš poslednju Pashu pred stradanje Svoje da bi im, na njoj, predao poslednji i najveći zalog ljubavi Svoje, dva dana pre dolaska Svoga u Jerusalim poslao si dvojicu učenika da pripreme Pashu. Poučivši se iz ovoga kako i nama treba blagovremeno se pripremiti za jedenje naše Božanstvene Pashe, to jest Tela i Krvi Tvoje, blagodarstveno Ti kličemo: Aliluja!

 

Ikos 2.

”Izuj obuću svoju sa nogu svojih, jer je sveta zemlja na kojoj stojiš”, rekao jesi Mojsiju iz grma gorućeg a nesagorevajućeg, od nevidivoga u njemu prisustva Tvoga. Od grma ovog sasud s Božanskim Telom i Krvlju Tvojom vaistinu je veći i svetiji: zato i ja, sav zeman i nečist, i podvlašćen grehu, sa verom i smirenjem Ti vapijem:

Isuse, Svemogući, svuci sa mene staroga čoveka sa delima njegovim!

Isuse, umrtvi seme truleži što se u meni ugnezdi!

Isuse, raskini uze greha kojima sveza me vrag!

Isuse, podaj mi srce smireno i duh skrušeni!

Isuse, odvrati od mene iskušenja i sablazni!

Isuse, utvrdi me u veri i ljubavi prema Tebi!

Isuse, Bože srca moga, dođi i sjedini me s Tobom u vekove!

 

Kondak 3.

Oci naši jedoše mannu u pustinji i pomreše. ”Ja sam Hleb Koji silazi s Neba i ko jede od njega živeće vavek: i Hleb koji ću dati Telo je Moje, koje ću dati za život sveta”, rekao si Judejcima, koji od Tebe tražahu da vide znamenje s Neba, slično manni Mojsijevoj. Ovo slušajući i ispunjenje prorečenoga gledajući sa strahom kličemo: Aliluja!

 

Ikos 3.

Od večere ustavši, kako kazuje apostol Jovan, i ubrusom se opasavši, učenicima Svojim noge si umio, time nas naučivši da trpezi Tvojoj Božanskoj ne pristupamo neomiveni suzama pokajanja za grehe naše. Svestan sveneophodnosti tajanstvenog omivenja ovakvog, kao i oskudnosti suza pomračenoga srca moga, sa Petrom apostolom Ti vapijem:

Isuse Predobri, ne samo noge, no i ruke i glavu mi umij!

Isuse, otkrij mi bezdan duševne moje sveoskvrnjenosti!

Isuse, otvori u meni istočnik unutarnje skrušenosti!

Isuse, orosi me kapljama milosrđa Tvoga!

Isuse, obvij me strahom od Suda i muka večnih!

Isuse, probudi savest u meni zaspalu i glas njen ukrepi!

Isuse, Bože srca moga, dođi i sjedini me s Tobom u vekove!

 

Kondak 4.

Nije li ovaj – Isus, sin Josifov, Kom znamo oca i majku? Kako onda za Sebe govori da siđe s Neba? I kako nam može dati Telo Svoje da ga jedemo? – među sobom Jevreji govorahu, čuvši za preslavno Tvoje obećanje da ćeš vernima dati Sebe da Te jedu, zbog otvrdlih srca svojih ne znajući da smireno veruju i kliču Tebi: Aliluja!

 

Ikos 4.

”Ako Tela Sina Čovečijeg ne jedete, i Krvi Njegove ne pijete nemate u sebi života”, govorio si sporim na veru Judejcima, a beseda se ova tvrdom za slušanje pokaza i nekima od učenika Tvojih, koji još ne znađahu Tajnu Carstva Božijeg. Mi pak, svetlošću Jevanđelja ozarenii otkrivena lica božansku slavu Tvoju gledajući, s verom i ljubavlju Ti kličemo:

Isuse, Koji sve možeš veličanstvom sile i vlasti Svoje!

Isuse, Koji tvoriš i savršavaš ono što ne možemo ni pojmiti ni pomisliti!

Isuse, Koji si negda mannu s neba, kao predznamen sadašnje Svete Tajne, podario!

Isuse, Koji si, kao predobraženje Svete Tajne, vodu iz kamena istočio!

Isuse, Koji si oblak prepelica za nasićenje gladnima u pusinji Judejcima poslao!

Isuse, Koji si pred očima Judejaca nevernih, s pet hlebova pet hiljada ljudi nasitio!

Isuse, Bože srca moga, dođi i sjedini me s Tobom u vekove!

 

Kondak 5.

Uzevši hleb na Večeri, blagoslovio si ga i, prelomivši, dao učenicima, dok jedoše rekavši: ”Primite, jedite, ovo je Telo Moje koje se za vas lomi na ostavljenje grehova”. Ovom božanstvenom i presladosnom glasu odazivajući se, sa blagodarenjem kličemo: Aliluja!

 

Ikos 5.

”Koji Telo Moje jede i Krv Moju pije u Meni prebiva i Ja u njemu: taj će imati život večni i Ja ću ga vaskrsnuti u poslednji dan”,u vaskrsenje života i blaženstvo. Ovoga, dakle, prečeznutoga vaskrsenja u život ištući da se udostojim, iz dubine duše vapijem Ti:

Isuse, približi se meni koji sjedinjenje sa Tobom ištem!

Isuse, uđi u utrobu moju, u sastave moje i kosti!

Isuse, svetlost mog uma pomračenog budi!

Isuse, ispuni samim Sobom beskraj mog srca, što se ničim od sveta ovoga nasititi ne može!

Isuse, govori glasom savesti moje!

Isuse, volju moju pokreći i upravljaj njome!

Isuse, Bože srca moga, dođi i sjedini me s Tobom u vekove!

 

Kondak 6.

”Zaista, zaista vam kažem: jedan od vas izdaće Me”, rekao si u tuzi duha učenicima Svojim na Večeri. Oni pak, ako i čisti od same pomisli da bi Te mogli izdati, pitahu Tebe: ”Da nisam ja, Gospode?”, pokazavši time dubinu svoje smirenomudrenosti. A šta ja da Ti kažem, koji sedam puta na dan padam i izdajem Tebe? No, Ti sam, udostoj me da ne otpadnem potpuno, već da Ti blagodarno kličem: Aliluja!

 

Ikos 6.

”Kao što loza roditi roda ne može sama od sebe, ako na čokotu ne ostane, tako ni vi ne možete ako u Meni ne ostanete: ko u Meni ostaje i Ja u njemu, taj će mnogi plod doneti”. Ovako, tajnodjstvujući, poučio jesi ljubljene učenike Svoje na putu za Getsimaniju. Ovu, dakle, pouku pažljivo slušajući i znajući nemoć prirode moje bez blagodati Tvoje, usrdno vapijem Ti:

Isuse, nadnebesni Delatelju, Sam me nasadi u živonosni vinograd Tvoj!

Isuse, Čokote Istiniti, pricepi me na Sebe, mene lozu divlju!

Isuse, Korene Neuvenivi, prožmi me životom večnim!

Isuse, Koji si umrtvljenost svaku pobedio, odbaci sve što je u meni usahlo od žege strasti mojih!

Isuse, dobrotom Prekrasni, ukrasi me cvetanjem osećanja i misli dobrih!

Isuse, milošću Prebogati, obdari me plodovima pokajanja istinitog i pravednosti!

Isuse, Bože srca moga, dođi i sjedini me s Tobom u vekove!

 

Kondak 7.

”Ko je taj koji će Te predati?”, upita Te učenik koji na Večeri Tajnoj beše naslonjen na grudi Tvoje i Ti mu odgovori: ”Onaj je kome Ja, umočivši, zalogaj dam”. I umočivši dade ga Judi Simonovom Iskariotskom, pozvav ga time na pokajanje. No on, duhom zlobe svepomračen, ne hte da razume glas ljubavi Učitelja i Gospoda svoga. Da takve oslabljenosti srca izbavljen budem blagodaću Tvojom, neprestano Ti kličem: Aliluja!

 

Ikos 7.

Poštedevši nemoć prirode naše, koja bi se kušanjem tela čovečijeg sablaznila, ne očevidno, već u vidu hleba i vina blagovoleo jesi da nam predaš Prečisto Telo i Krv Tvoju: premudro i čovekoljubivo ustrojivši svecelo delo spasenja našeg, Isuse, same spasonosne Svete Tajne Tvoje nemoćima primanja i osećanja našeg samerio jesi. Diveći se pred takvim snishođenjem premusrosti Tvoje nemoćima prirode naše, blagodarno slavoslovimo Te ovako:

Isuse, Koji si, da neverne uveriš, na Svetoj Trpezi mnogo puta, umesto hleba i vina Samo Telo i Krv Svoju projavio!

Isuse, Koji si dostojnim služiteljima oltara Svoga pokazao Duha Svetoga kako pri osveštanju Darova s neba silazi!

Isuse, Koji umesto nedostojnih služitelja oltara Angele Svoje nevidivo radi savršenja Božanske Tajne šalješ!

Isuse, Koji se javljanjem čudesa nad Svetom Trpezom mnoge među zlovernicima u veru obratio!

Isuse, Bože srca moga, dođi i sjedini me s Tobom u vekove!

 

Kondak 8.

I po zalogaju, to jest, po kušanju od Tobom predanog mu hleba, kako kazuje Apostol Jovan, u Judu izdajnika uđe satana. O, strašne kazne, za neverje! O zlosrećne sudbe izdajnikove! Ono što je trebalo na spasenje da bude, u smrt i pogibelj preobrati se njemu. Pred takvim, dakle, sudom pravde Tvoje pobožno stojim, sa strahom i trepetom kličući Ti: Aliluja!

 

Ikos 8.

”Ovo tvorite u moj spomen”, rekao si Učenicima Svojima na Večeri, u vidu vina predavši im Krv Svoju. Zato kad god od Hleba jedemo i kad god od Čaše pijemo smrt Tvoju objavljujemo, po rečima Svetoga Pavla. Sećajući se sada Stradanja Tvojih, sa umiljenjem Ti kličem:

Isuse, u ruke neprijatelja Svojih za spasenje sveta Sebe si dragovoljno predao!

Isuse, legionima Angela da dolete u zaštitu Tvoju nisi dopustio!

Isuse, nevernoga učenika Petra pogledom Svojim i oglašavanjem petla na pokajanje si obratio!

Isuse, Kajafi i Pilatu koji Te nerazumno isleđivahu nisi odgovorio!

Isuse, sa krsta si od Oca otpuštenje greha onima koji Te razapeše molio!

Isuse, Majci Svojoj si ljubljenoga učenika Svoga premilostivo usinovio!

Isuse, Bože srca moga, dođi i sjedini me s Tobom u vekove!

 

Kondak 9.

”Judo, zar celivom Sina Čovečijeg izdaješ?”, gorko si rekao učeniku nevernom, kad je sa stražom došao u vrt Getsimanski, da Te celivom izda. Međutim, ni preteška ova reč na pokajanje nije nagnala zlom pomračenu dušu njegovu. Znajući nepostojanost volje svoje, bojim se da Ti kadgod i ja ne dam izdajnički celiv Judin. Ti Sam me ukrepi blagodaću Svojom da sa pokajanim razbojnikom neprestano kličem: Aliluja!

 

Ikos 9.

”Da svi jedno budu, Oče: kao što si Ti u Meni i Ja u Tebi, da i oni u Nama jedno budu, da svet veruje da si Me Ti poslao”, tako si govorio u poslednjoj, prvosvešteničkoj molitvi Ocu. Ovom presladosnom glasu Tvome odzivajući se i na moljenje silom molitve Tvoje odvažujući se, sa verom kličem Ti:

Isuse, Koji sve u jedno sabiraš, sjedini nas nerazdvojivo sa Tobom i Ocem Tvojim!

Isuse, Koji sve izmiruješ, daj nam da budemo jednomisleni u veri i ljubavi prema Tebi!

Isuse, Koji ne trpiš raspre i podele, okončaj zlosrećne jeresi i raskole!

Isuse, Koji sve ljubiš i miluješ, saberi u jedno sve ovce zabludele!

Isuse, Koji mir svima daješ, ugasi zavist i klevete među onima koji prizivaju Ime Tvoje!

Isuse, Koji me pričešćuješ Samim Telom i Krvlju Svojom, daj da uistinu budem Telo od Tela Tvoga i Kost od Kosti Tvoje!

Isuse, Bože srca moga, dođi i sjedini me s Tobom u vekove!

 

Kondak 10.

Na večeri u Kani Galilejskoj, vodu u vino pretvorivši, prvo znamenje božanstvene sile Tvoje pokazao jesi. Polazeći na Raspeće, kao Ženik duša ljudskih, poslednje čudo ljubavi verujućima u Tebe projavio jesi, hleb u Telo Tvoje i vino u Krv Tvoju pretvorivši; njima nasićujući se i ja na život večni, blagodarno kličem ti: Aliluja!

 

Ikos 10.

U dan Vaskrsenja Tvoga, dvojicu učenika Svojih, putujući sa njima u Emaus, u liku stranca, poučio jesi o Tajni Stradanja Tvoga: njihove oči behu zatvorene da Te ne poznaju, a srce njihovo goraše u njima od sladosti reči Tvojih. Pristavši na moljenja njihova, ostao si sa njima da obeduješ, i blagoslovivši hleb podao im ga jesi: tada im se otovriše oči da Te prepoznaju. Upodobljavajući se učenicima ovim, odvažujem se i ja sa smirenjem da Tebi uznosim moljenja ova:

Isuse, Dugotrpeljivi, ne ostavi mene usamljenog na putu života moga zbog oskudnosti vere moje!

Isuse, nauči me kao i njih da razumem proroštva sva o Tebi i tajnu blagodatnog sjedinjenja s Tobom!

Isuse, zagrej i razgori, kao u učenika onih, i moje ohladnelo srce!

Isuse, Predobri, obeduj sa mnom jer se k večeri nagnuo dan života moga!

Isuse, daj da Te uistinu poznam u lomljenju Hleba svetotajinskoga i u pijenju od Svete Čaše!

Isuse, učini da i ja, poznavši silu ljubavi Tvoje, budem njen vesnik braći mojoj!

Isuse, Bože srca moga, dođi i sjedini me s Tobom u vekove!

 

Kondak 11.

Onome koji pobedi obećao si da ćeš dati da jede od manne skrivene i Drveta Života, koje je usred Raja. Za ovo okušanje na Nebesima neka mi pripremom bude na zemlji pričešće Telom i Krvlju Tvojom, kome nedostojan pristupam sada, kličući Ti: Aliluja!

 

Ikos 11.

Ko jede i pije nedostojno sud sebi jede i pije, ne razlikujući Tela i Krvi Gospodnje – opominje neboletni Pavle sve koji Pričešću Svetom pristupaju. Zato i ja, drhteći i trepteći od straha zbog nedostojnosti svoje, da ne bih – udaljujući se zadugo od opštenja s Tobom – od vuka duhovnoga ulovljen bio, pristupam Tebi ovako se moleći:

Isuse, primi me kao što si primio carinika, bludnicu i razbojnika!

Isuse, ne zgnušaj se ući pod krov doma duše moje, jer je srušen i pust!

Isuse, otvori oči duše moje kao što si otvorio oči slepome od rođenja!

Isuse, reci i meni kao što reče uzetome: ustani i hodi!

Isuse, zaustavi tečenje nečistih želja duše moje kao što si tečenje krvi ženi krvotočivoj zaustavio!

Isuse, isceli gubu duše i savesti moje!

Isuse, Bože srca moga, dođi i sjedini me s Tobom u vekove!

 

Kondak 12.

Zavišću đavola, koji kroz usta zmije govoraše, sveceli rod ljudski kušanjem od ploda zabranjenog izgubi raj i smrti se predade. Kušanjem od Prečistog Tela i Krvi Tvoje, svi zemnorodni se iznova života večnog udostojavaju i ushode ka prvom nasleđu čovekovom. Pričešće životvornim tajnama Tvojim lek je od otrova zmijskog i seme besmrća Tvoga. Stoga blagodarno Ti kličem: Aliluja!

 

Ikos 12.

Pred sasudom s Božanskim Tajnama Tvojim stojim, a od zlih pomisli svojih ne odstupam: jedina svemoguća blagodat Tvoja privlači me i ukrepljuje. Stoga, poveravajući sebe beskrajnom milosrđu Tvome, vapijem Ti:

Isuse, Koji si došao da na pokajanje pozoveš ne pravedne već grešne, razreši me od greha i strasti mojih!

Isuse, Koji svaku bolest i svaku ranu isceljuješ, izleči i rane zagnojene duše moje!

Isuse, Koji gladne nasićuješ, nasiti me Telom i Krvlju Svojom!

Isuse, Koji mrtve vaskrsavaš, oživi me umrtvljenog gresima!

Isuse, Pobeditelju nad adom, izbavi me iz čeljusti duha zlobe!

Isuse, Bože srca moga, dođi i sjedini me s Tobom u vekove!

 

Kondak 13.

O, preslatki i Sveštedri (Svedarežljivi) Isuse! Ti Koji u Tajni Prečistog Tela i Krvi Tvoje neprestano silaziš, kao manna s Nebesa, da nahraniš duše i tela naša, udostoj me da se neosuđeno pričestim Božanskim Tajnama Tvojim, da isceljen, nasićen i obožen Tobom u vekove, blagodarno Ti kličem: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)