petak, novembar 24, 2017

Rodjenje Hristovo

 

Akatist Roždestvu Hristovom

praznuje se 07 . januara (25. decembra)

 

Kondak 1.

Tebi, Hriste Bože naš, koji si od svih naraštaja izabrao Djevu, Čistiju od Angela, i od Nje se rodio u telu, prinosimo zahvalne pesme mi, sluge Tvoje Vladiko. A Ti, pošto imaš neiskazano milosrđe, od svih opasnosti oslobodi one koji Ti kliču:

Isuse, Sine Božiji, koji si se ovaplotio nas radi, slava Tebi!

 

Ikos 1.

Mnoštvo Angela sabra se u Vitlejemu da vidi neshvatljivo Rođenje, i začudiše se, videvši Svog Tvorca kako u jaslama kao Mladenac leži! Ispunivši se strahom, ukazaše dostojno poštovanje Rođenome i Onoj koja Ga je rodila, pevajući ovako:

Slava Tebi, Sine Božiji, koji si pre vekova od Oca rođen!

Slava Tebi, koji si sa Ocem i Duhom sve stvorio!

Slava Tebi, koji si došao da spaseš one koji propadaju!

Slava Tebi, Tražitelju zalutalih!

Slava Tebi, Spasitelju propalih!

Slava Tebi, koji si pregradu neprijateljstva razrušio!

Slava Tebi, jer si, raj, neposlušnošću zatvoren, opet otvorio!

Slava Tebi, jer si ljudski rod neiskazano zavoleo!

Slava Tebi, jer si na zemlji pećinu kao Nebo objavio!

Slava Tebi, koji si Djevu koja Te rodila, kao Prestol heruvimski pokazao!

Isuse, Sine Božiji, koji si se ovaplotio nas radi, slava Tebi!

 

Kondak 2.

Videvši da je njihov Vladika primio telo od Čiste Djeve, bestelesni Angeli se zadiviše i jedan drugom govorahu: "ova preslavna Tajna je neshvatljiva za nas". Ipak, diveći se Njegovom neiskazanom snishođenju, sa strahom pojahu: Aliluja!

 

Ikos 2.

Sva razumna tvorevina sa divljenjem i blagodarnošću opeva Tajnu Tvog Rođenja, Vladiko! Nebeske sile se raduju, pevajući: slava na visini Bogu, zemlja se veseli sa ljudima, a mi neprestano kličemo:

Slava Tebi, na visini slavljenom Bogu!

Slava Tebi, koji si na zemlju mir doneo!

Slava Tebi, koji si se, nas radi, sa nama izmirio!

Slava Tebi, jer si nam se na zemlji javio!

Slava Tebi, koji si se od Djeve neiskazano ovapolotio!

Slava Tebi, koji si zvezdi svetlost dao!

Slava Tebi, jer si preko nje mudrace na poklonjenje prizvao!

Slava Tebi, koji si njihove darove milostivo primio!

Slava Tebi, koji si svu tvorevinu naučio da Ti služi!

Slava Tebi, jer si i nas urazumio da Te proslavljamo!

Slava Tebi, koji si Sebe sa nama sjedinio!

Slava Tebi, koji si nas Sobom spasao!

Isuse, Sine Božiji, koji si se ovaplotio nas radi, slava Tebi!

 

Kondak 3.

Moćan u snazi, Bog mira i Otac milosrđa, dođe na zemlju da spase svet koji propada. Sada se u Vitlejemu kao Mladenac rađa od Djeve, pokazavši je kao Majku i Posrednicu spasenja svima onima koji Njegovo Rođenje slave i pevaju: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući Onu koja je prečisto rodila kao stalnu Molitvenicu za nas, sa radošću opevamo Tajnu Tvog očovečenja, Vladiko! I, proslavljajući Rođenje Djeve koja Boga primi, kličemo:

Slava Tebi, Sine Božiji, slava Tebi, Sine Djeve, koji si se od Djeve neiskazano rodio!

Slava Tebi, koji si nam bezdan čovekoljublja pokazao!

Slava Tebi, koji si nas neiskazano zavoleo!

Slava Tebi, koji si zalutalu ovcu potražio!

Slava Tebi, koji si rekao Angelima da se raduju zato što si je našao!

Slava Tebi, jer si je na rame uzeo!

Slava Tebi, jer si je Ocu priveo!

Slava Tebi, jer si ljude i Angele u jedno stado sjedinio!

Slava Tebi, jer si svet iz obmane izbavio!

Slava Tebi, jer si nam veliku i neiskazanu milost javio!

Slava Tebi, jer si nas više od sve tvorevine zavoleo!

Isuse, Sine Božiji, koji si se ovaplotio nas radi, slava Tebi!

 

Kondak 4.

Celomudreni Josif, koji je ranije unutra imao buru dvoumljivih pomisli, sada u pećini gleda preslavne stvari. Jer, iako vide da se od Djeve rodio kao čovek, ipak u tvorevini prepozna Istinitog Boga. Stoga, poklonivši se sa poštovanjem, radosno pevaše: Aliluja!

 

Ikos 4.

Čuše pastiri Angela koji im objavi Spasa sveta, rođenog u gradu Davidovom i, pohitavši, videše Ga kako leži u jaslama kao Čisto Jagnje, othranjeno u utrobi Djeve i Onu koja Ga je rodila kako Mu pobožno služi i Josifa kako sa strahom pred Njim stoji. Kazaše o onome što im je rečeno i, poklonivši se Rođenom, govorahu:

Slava Tebi, Jagnje Božije, Spase sveta!

Slava Tebi, Sine Božiji, koji si nam neiskazano čudo pokazao!

Slava Tebi, jer si učinio da pojanje Angela slušamo!

Slava Tebi, jer si i nas naučio da Te sa njima proslavljamo!

Slava Tebi, jer si Angele i ljude urazumio da Tebe slave!

Slava Tebi, koji si na Nebo i na zemlju radost doneo!

Slava Tebi, jer se zbog Tebe nebeski žitelji sa zemaljskim raduju!

Slava Tebi, jer se Tobom zemni sa nebeskim sjediniše!

Slava Tebi, jer si pokazao da je nemoćna snaga đavola!

Slava Tebi, koji si nas od njegovog mučenja izbavio!

Slava Tebi, neiskazana radosti onih koji u Tebe veruju!

Slava Tebi, neizreciva sladosti onih koji Te ljube!

Isuse, Sine Božiji, koji si se ovaplotio nas radi, slava Tebi!

 

Kondak 5.

Zvezdari mudraci ugledaše od Boga poslanu zvezdu, koja Hristovo Rođenje najavljivaše i, njom vođeni, dođoše do Nedostižnog i videše Nevidljivog. Obradovaše Mu se, kličući: Aliluja!

 

Ikos 5.

Videvši Cara nad carevima kako na rukama Djeve kao na prestolu heruvimskom sedi, i razumevši da je to Vladika, iako je primio obličje sluge, persijski carevi pohitaše da Mu prinesu darove: zlato, kao Caru svih, livan, kao Bogu, smirnu, kao Besmrtnome i, klanjajući se pojahu:

Slava Tebi, koji si svetlost svima zasijao!

Slava Tebi, koji si nas zvezdom na poklonjenje Sebi prizvao!

Slava Tebi, koji si zlobu ljutog Iroda posramio!

Slava Tebi, jer si njegovu zamisao ništavnom pokazao!

Slava Tebi, jer si nas od njegove obmane izbavio!

Slava Tebi, koji si nas naučio da se Suncu Pravde klanjamo!

Slava Tebi, koji si sve svetlošću razuma prosvetlio!

Slava Tebi, jer si Svojim Rođenjem zabludu mnogobožaca uništio!

Slava Tebi, jer si vlast đavola do kraja zbacio!

Slava Tebi, koji si nas naučio da Ti se sa Ocem i Duhom poklanjamo!

Slava Tebi, jer si uništio glavu zmije koja nas je prevarila!

Slava Tebi, koji si nas od večne smrti izbavio!

Isuse, Sine Božiji, koji si se ovaplotio nas radi, slava Tebi!

 

Kondak 6.

Ispunjavajući reči bogonosnih propovednika, javio si se na zemlji, Spase, rodivši se sada u ubogoj pećini od Čiste Djeve i, bogat budući, dobrovoljno si osiromašio nas radi, da obogatiš ljude koji Ti sa verom pevaju: Aliluja!

 

Ikos 6.

Zasijao si od Djeve i neiskusomužne Svoje Majke, Isuse, kao sunce prosvećujući i odgoneći tamu laži; jer demoni, Spase, ne trpeći Tvoju silu, svi uzdrhtaše i ad se uplaši, videvši čudo. Mi Ti zahvalno pevamo:

Slava Tebi, Spasitelju ljudi!

Slava Tebi, Uništitelju demona!

Slava Tebi, koji si Svojim Rođenjem uplašio načalnika laži!

Slava Tebi, koji si idolsku obmanu uništio!

Slava Tebi, koji si svetlošću bogopoznanja sve obasjao!

Slava Tebi, koji si tamu neznanja odagnao!

Slava Tebi, Kamene, koji si vodu spasenja svima izlio!

Slava Tebi, koji si Adamovu i Davidovu žeđ utolio!

Slava Tebi, jer si Svojim Rođenjem kao suncem sve prosvetio!

Slava Tebi, koji si zracima blagodati vaseljeni zasijao!

Slava Tebi, koji si nam obećanu zemlju pokazao!

Slava Tebi, koji si nas od prokletstva praoca izbavio!

Isuse, Sine Božiji, koji si se ovaplotio nas radi, slava Tebi!

 

Kondak 7.

Želeći da otkriješ sakrivenu od veka tajnu, Ti si u svakoj tvorevini pokazao služitelje tajne, Spase. Od angela Gavrila, od ljudi Djevu, sa neba zvezdu, na zemlji pećinu, u kojoj si blagovoleo da se rodiš. Stoga, diveći se Tvojoj neiskazanoj premudrosti, kličemo: Aliluja!

 

Ikos 7.

Javivši se u telu, Tvorac nam pokaza novu stvar. On se ovaplotio iz besemene utrobe i sačuvao je čistom kao što je bila i pokazao je Posrednicom spasenja onima koji pevaju:

Slava Tebi, Sine Božiji, koji si Onu koja Te rodila kao Milosrdnu Majku pokazao!

Slava Tebi, jer si je i po Rođenju Devojkom sačuvao!

Slava Tebi, koji si došao da spaseš Adama!

Slava Tebi, koji si Evine suze zaustavio!

Slava Tebi, jer si došao da sve spaseš!

Slava Tebi, jer si slikom Vaskrsenja zasijao!

Slava Tebi, jer si menicu naših grehova pocepao!

Slava Tebi, koji si nam primer smirenja pokazao!

Slava Tebi, koji si nas radi osiromašio!

Slava Tebi, koji si nas Svojim siromaštvom obogatio!

Slava Tebi, koji si nas u odeću spasenja obukao!

Slava Tebi, koji si nas ljubavlju nasladio!

Isuse, Sine Božiji, koji si se ovaplotio nas radi, slava Tebi!

 

Kondak 8.

Videvši Tvoje čudesno i preslavno Rođenje u pećini, uklonimo se od sujetnog sveta i upravimo um na Božanske stvari, jer Bog se radi toga na zemlji javi kao smireni čovek, da na nebesa uzvede one koji Mu kliču: Aliluja!

 

Ikos 8.

Sav si želja, sav si sladost onima koji Te ljube, Hriste Bože, i slave Tvoje božanstveno snishođenje; jer, rodivši se od Čiste Djeve na zemlji, na Nebesa uzvodiš nas, koji Ti pevamo:

Slava Tebi, Sine Božiji, koji si se na zemlji rodio!

Slava Tebi, koji si se od Djeve neiskazano ovaplotio!

Slava Tebi, koji si nam Sebe pokazao!

Slava Tebi, koji si nas, udaljene od Tebe, prizvao!

Slava Tebi, naša neiskazana radosti!

Slava Tebi, srca našeg sladosti!

Slava Tebi, jer si u Svom Rođenju svetlost spasenja zasijao!

Slava Tebi, jer si za naše spasenje suze prolio!

Slava Tebi, koji si plamen naših strasti ugasio!

Slava Tebi, koji si nas od grehovne prljavštine oprao!

Slava Tebi, jer si prestup uništio!

Slava Tebi, jer si nas iz truleži izbavio!

Isuse, Sine Božiji, koji si se ovaplotio nas radi, slava Tebi!

 

Kondak 9.

Nijedan angelski ni ljudski razum i um ne može da dokuči tajnu Tvog neshvatljivog Rođenja, Vladiko. Ipak, Dobri Vladiko, primi našu veru i ljubav i spasi nas, koji Ti pevamo: Aliluja!

 

Ikos 9.

Rečite govornike vidimo kao ribe bezglasne pred Tvojim ovaploćenjem, Vladiko, jer ne mogu da objasne, kako si se, budući savršeni Bog, javio kao savršeni čovek, i kako si se rodio od Djeve koja ne zna za muža. Mi, pak, ne ispitujući tajnu, sa verom slavimo, uzvikujući:

Slava Tebi, Ipostasna Božija Premudrosti!

Slava Tebi, neizreciva radosti svih!

Slava Tebi, jer si pokazao da su mudraci nemudri!

Slava Tebi, jer si posramio one koji su o Tebi ispitivali!

Slava Tebi, jer si rastrzao sva varljiva mudrovanja!

Slava Tebi, jer si svetlost bogopoznanja svima zasijao!

Slava Tebi, jer si mudrost u Svojim delima izlivao!

Slava Tebi, jer si mnogima razum prosvetlio!

Slava Tebi, koji si nam put spasenja pokazao!

Slava Tebi, nesagledivi bezdane milosrđa!

Slava Tebi, pučino milosti i čovekoljublja!

Isuse, Sine Božiji, koji si se ovaplotio nas radi, slava Tebi!

 

Kondak 10.

Ureditelj svega, želeći da spase svet koji propada, rađa se kao Mladenac od Djeve i u jaslama se u pelene povija, oslobađajući nas teških okova greha i, On, Sin Božiji, Sin Djeve postaje! Sve mudro ustrojava da spase one koji Mu pevaju: Aliluja!

 

Ikos 10.

Tvrđava i stub bogoprotivne zlobe, bezakoni Irod, žureći, bogoborac, da ubije Onoga koji svima život daje, poseče nevinu decu kao nezrelo klasje. Stoga, odbacivši svaku zlobu iz svog srca, proslavimo Onog koji je došao da nas spase, kličući:

Slava Tebi, jer si pokazao da je Irodova zamisao ništavna!

Slava Tebi, jer si od njega ubijenu decu Angelima pridružio!

Slava Tebi, Uništitelju zlobe!

Slava Tebi, smirenja Nastavniče i Volitelju smrtnika!

Slava Tebi, koji si rog gordosti slomio!

Slava Tebi, koji si svetlost pravde svima zasijao!

Slava Tebi, jer si sve krotosti i smirenju naučio!

Slava Tebi, jer si sve u poznanje priveo!

Slava Tebi, jer si Svojim rođenjem utrobu One koja Te je rodila osvetio!

Slava Tebi, jer si od pastira čudo i od mudraca darove primio!

Slava Tebi, jer si i beslovesne životinje naučio da Ti služe!

Slava Tebi, koji si svu tvorevinu osvetio!

Isuse, Sine Božiji, koji si se ovaplotio nas radi, slava Tebi!

 

Kondak 11.

Svaka pesma onih koji hoće da je dostojno prinesu Tvom ovaploćenju nas radi, doživljava poraz i lakše je ćutati. Jer, ako bismo Ti, Sveti Care, prineli onoliko pesama koliko je peska, ni onda ne bismo učinili ništa dostojno. Stoga sa strahom pevamo: Aliluja!

 

Ikos 11.

Ugledavši Tebe, nezalaznu Svetlost, koja zasija od Djeve, oni koji žive u tami i senci smrti prosvetiše se ognjem Tvog Božanstva i proslaviše Tebe, Premudrost i Darovatelja razuma, kličući ovako:

Slava Tebi, Sine Božiji, Svetlosti neiskazana!

Slava Tebi, Sunce Pravde, koji si Svojim Rođenjem sve prosvetlio!

Slava Tebi, koji si presvetlim prosvećenjem zasijao!

Slava Tebi, koji si nam izobilnu reku blagodati izlio!

Slava Tebi, koji si žedne vodom spasenja bogato napojio!

Slava Tebi, koji si onima koji Te ljube Svoj blagi jaram i lako breme pokazao!

Slava Tebi, koji si nas od bremena grehova oslobodio!

Slava Tebi, koji si nas od služenja đavolu izbavio!

Slava Tebi, jer si nas Svojim javljanjem na zemlji obradovao!

Slava Tebi, jer si nas preporođenjem utešio!

Slava Tebi, jer si pokazao da si kraj svih naših želja!

Slava Tebi, koji si naše neprijateljstvo prema Ocu izmirio!

Isuse, Sine Božiji, koji si se ovaplotio nas radi, slava Tebi!

 

Kondak 12.

Došao si, Spase naš, da svima daruješ blagodat i da Svojim ovaploćenjem oslobodiš ljude od duga: zato i naše dugove razreši i poderaj obveznicu grehova onima koji Tvoje neiskazano Rođenje slave i neprestano pevaju: Aliluja!

 

Ikos 12.

Opevajući Tvoje očovečenje, mi hvalimo, blagoslovimo i poklanjamo se Tebi, Spase naš, i verujemo da si Bog i Gospod, koji spasavaš sve koji se u Tebe uzdaju i proslavljaju Tvoje neiskazano Rođenje od Djeve i ovako pevaju:

Slava Tebi, Sine Božiji, kome se višnji sa Ocem i Duhom poklanjaju!

Slava Tebi, koga svi naraštaji na nebu i na zemlji slave!

Slava Tebi, koji si od veka skrivenu tajnu otkrio!

Slava Tebi, koji si nam Svoju neiskazanu ljubav javio!

Slava Tebi, Ureditelju sve tvorevine!

Slava Tebi, naš Svemilostivi Spasitelju!

Slava Tebi, koji utvrđuješ skiptre pobožnih careva na zemlji!

Slava Tebi, koji pobožne svetitelje i sveštenike premudrošću i krasotom ukrašavaš!

Slava Tebi, temelju i tvrđavo Crkve!

Slava Tebi, tela naših Lekaru i Isceljenje!

Slava Tebi, duša naših Ureditelju i Spasitelju!

Isuse, Sine Božiji, koji si se ovaplotio nas radi, slava Tebi!

 

Kondak 13.

O, Preslatki i Premilostivi Isuse, Spasitelju naš, Tvorče i Vladiko! Primi sada ovo malu blagodarnu molitvu i slavljenje naše, kao što si od mudraca primio poklonjenje i darove i sačuvaj nas, sluge Svoje, od svake nevolje i daruj nam oproštaj grehova i izbavi večnih muka one koji verno slave Tvoje Rođenje od Čiste Djeve i kliču Ti: Aliluja!

               (Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

        

Tropar, glas 4.

Tvojim rođenjem Hriste Bože, zasija svetu svetlost Bogopoznanja, jer se u toj svetlosti zvezdom učahu oni koji zvezdama služe, da se klanjaju Tebi, Suncu Pravde, i da poznaju Tebe sa visine Istoka, Gospode, slava Ti!

 

Kondak, glas 3.

Djeva danas Natprirodnog rađa, a Zemlja pećinu prinosi Nepristupnom. Anđeli s pastirima proslavljaju u pesmama, a mudraci sa zvezdom putuju, jer se radi nas rodi Dete malo, Prevečni Bog.