petak, novembar 24, 2017

 Stradanje Gospodnje

 

 Akatist Stradanjima Hristovim

 

Kondak 1.

Vojvodo zatočenih i Gospode Neba i zemlje, gledajući Tebe, Besmrtnoga Cara, gde na krstu visiš, sva se tvar izmeni: Nebo se užasnu, temelji se zemlje uskolebaše, a mi nedostojni, prinoseći blagodarno poklonjenje Tvome stradanju za nas, vapijemo Ti sa razbojnikom:

Isuse, Sine Božji, pomeni nas kada dođeš u Carstvu Svome!

 

Ikos 1.

Dopunjujući horove Anđela, nisi od Anđela uzeo na Sebe, nego si Ti Bog, mene radi postavši čovek, Svojim životvornim telom i krvlju oživeo čoveka umrlog gresima. Stoga, zahvalni tolikoj ljubavi Tvojoj, mi Ti kličemo:

Isuse Bože, Ljubavi prevečna, s kakvom si milošću obasuo nas zemnorodne!

Isuse, Ti si Anđele ostavio gore, a sišao si k palim ljudima dole!

Isuse, Ti si se u telo naše obukao i smrću Svojom državu smrti razorio!

Isuse, Ti si nas s Božanskim Tajnama Svojim obožio!

Isuse, Ti si stradanjima i krstom Svojim sav svet iskupio!

Isuse, Sine Božji, pomeni nas kada dođeš u Carstvu Svome!

 

Kondak 2.

Videvši Te u Getsimanskom vrtu gde se u molitvi boriš do krvavog znoja, Anđeo Ti se javi i krepljaše Te, kada Ti gresi naši kao teško breme otežaše, jer Ti uzevši na rame poginulog Adama, pokaza ga Ocu, moleći se kolenopreklono. Zbog toga Ti i ja s verom i ljubavlju pevam: Aliluja!

 

Ikos 2.

Neshvatljivi razum dobrovoljnog stradanja Tvog Jevreji ne shvatiše. Toga radi, kada Te noću s buktinjama tražahu, Ti reče: „Ja sam”. Ali mada popadaše na zemlju, ipak Te potom vezaše i u sudnicu povedoše. A mi na tom putu pripadajući k nogama Tvojim, s ljubavlju kličemo:

Isuse, Svetlosti sveta, omrznut od zlog sveta!

Isuse, Ti koji živiš u nepristupnoj Svetlosti, bi uhvaćen od vlasti tame!

Isuse, besmrtni Sine Božji, Ti bi od sina pogibli pokazan svetu za smrt!

Isuse, u Tebi nema lukavstva, ali Te izdajnik lukavo celiva!

Isuse, Ti svima daješ Sebe zabadava, ali si prodat za srebrnike!

Isuse, Sine Božji, pomeni nas kada dođeš u Carstvu Svome!

 

Kondak 3.

Silom Božanstva Svog Ti si učeniku prorekao trokratno odrečenje. A on potom, iako se sa kletvom odreče Tebe, ipak, kada u dvoru prvosveštenikovom ugleda Tebe, Gospoda svog i Učitelja, srce mu se potrese, i on, izišavši napolje, plaka gorko. Stoga pogledaj i na mene, Gospode, i porazi surovo srce moje da suzama ovim sperem grehe svoje, pojući Tebi: Aliluja!

 

Ikos 3.

Kao Večni Arhijerej, imajući zaista vlast po redu Melhisedekovu, Ti Vladika i Gospod svih, stade pred prvosveštenikom Kajafom. Stoga Ti, Koji si od slugu svojih primio mučenje, primi od nas ovo:

Isuse neprocenjivi, cenom kupljeni, stekni me u večno nasleđe Tvoje!

Isuse, Željo sviju, Tebe se Petar iz straha odrekao, ali se Ti ne odreci mene grešnog!

Isuse, Jagnje bezazleno, od ljutih zverova rastrzan, otmi me od neprijatelja mojih!

Isuse Arhijereju, Koji si Svojom krvlju ušao u Svetinju nad svetinjama, očisti me od telesnih nečistota!

Isuse svezani, Ti imaš vlast vezivati i drešiti, razreši moja teška sagrešenja!

Isuse, Sine Božji, pomeni nas kada dođeš u Carstvu Svome!

 

Kondak 4.

Dišući burom Hristoubistva, Jevreji, poslušaviši glas oca laži i iskonskog čovekoubice - đavola, odbaciše Tebe - pravi Put, Istinu i Život. A mi, ispovedajući da si Ti Hristos - Božja sila, u kome su sve riznice premudrosti i znanja sakrivene, kličemo: Aliluja!

 

Ikos 4.

Slušajući krotke reči Tvoje, Pilat Te kao zasluženog smrti predade na raspeće, iako sam svedočaše da nikakve krivice ne nađe na Tebi; on dakle ruke svoje umi, ali srce oskvrnavi. A mi, diveći se tajni dobrovoljnog stradanja Tvog, sa umilenjem kličemo:

Isuse, Sine Božji i Sine Djevin, Ti si od sinova bezakonja umoren!

Isuse, Ti si naružen i obnažen, a daješ lepotu ljiljanima poljskim i zaodevaš nebo oblacima!

Isuse, Ti si ranama prekriven, a nasitio si pet hiljada ljudi sa pet hlebova!

Isuse, Care sviju, umesto ljubavi i zahvalnosti, Ti si žestoke muke dobio!

Isuse, nas radi ceo dan mučeni, izleči rane duša naših!

Isuse, Sine Božji, pomeni nas kada dođeš u Carstvu Svome!

 

Kondak 5.

Sav si se odenuo bogotočivom krvlju Svojom, Ti koji se odevaš svetlošću kao rizom. Znam, zaista znam sa prorokom, zašto su haljine Tvoje crvene: ja, Gospode, ja Te gresima svojim ranih. Zato Tebi, mene radi ranjenome, blagodarno kličem: Aliluja!

 

Ikos 5.

Bogorečiti Isaija, providevši Te u Duhu naružena i izranavljena, užasnu se i vikaše: Videsmo Ga, i ne imađaše ni obličja, ni lepote. A mi, gledajući Te na krstu, sa verom i divljenjem kličemo:

Isuse, Ti trpiš sramotu, a čoveka si venčao slavom i čašću!

Isuse, na Tebe Anđeli ne mogu gledati, a Tebe biju po obrazima!

Isuse, Tebe trskom bijahu po glavi, prikloni na smirenje glavu moju!

Isuse, svetle oči Tvoje behu krvlju zamagljene, odvrati oči moje da ne gledaju taštinu!

Isuse, od nogu do glave na Tebi ne beše mesta čitavog, načini me vascelog čitavim i zdravim!

Isuse, Sine Božji, pomeni nas kada dođeš u Carstvu Svome!

 

Kondak 6.

Pilat objavi Tvoju nevinost, izjavivši narodu da u Tebi ne nalazi ništa što zaslužuje smrt; ali Jevreji, kao divlje zveri kad ugledaju krv, škrgutahu zubima na Tebe, vičući: raspni ga, raspni. A mi, celivajući Tvoje svete rane, kličemo: Aliluja!

 

Ikos 6.

Zasijao si na gledanje i udivljenje Anđelima i ljudima, kada Pilat reče za Tebe: Evo čoveka. Hodite stoga, da se poklonimo Isusu nas radi ismejanome, kličući:

Isuse, Tvorče i Sudijo svih, Ti si od Tvojih stvorenja suđen i mučen!

Isuse, Davaoče premudrosti, Ti ne dade odgovora bezumnima!

Isuse, Lekaru ranjenih gresima, daj mi lek pokajanja!

Isuse, Pastiru udarani, udari bese koji me kušaju!

Isuse, Tebi sakrušiše telo, sakruši strahom Svojim srce moje!

Isuse, Sine Božji, pomeni nas kada dođeš u Carstvu Svome!

 

Kondak 7.

Želeći da čoveka izbaviš od robovanja đavolu, Ti si Isuse, ponizio Sebe pred neprijateljima Tvojim, i bio si kao nemo Jagnje vođen na zaklanje, svuda podnoseći rane, da bi iscelio celog čoveka koji kliče: Aliluja!

 

Ikos 7.

Ti pokaza divno trpljenje kada vojnici, po naređenju nepravednog sudije, rugajući se Tebi, ljute rane zadavahu prečistom telu Tvom, te se ono obli krvlju od glave do pete. Toga radi mi Ti sa suzama vapijemo:

Isuse, Čovekoljubivi, Ti si od ljudi trnjem ovenčan!

Isuse, Božanstvom nastradalni, Ti trpiš stradanja da nas od strasti oslobodiš!

Isuse, Spase moj, spasi mene koji zaslužujem sve muke!

Isuse, od svih napušteni, Tvrđavo moja, utvrdi me!

Isuse, od svih vređani, Radosti moja, razveseli me!

Isuse, Sine Božji, pomeni nas kada dođeš u Carstvu Svome!

 

Kondak 8.

Čudesno i neobično javiše se Tebi na Tavoru Mojsije i Ilija, govoreći o izlasku Tvom, Koji sada okončavaš u Jerusalimu. I oni videvši tamo slavu Tvoju, a ovde ugledavši spasenje naše, kliču: Aliluja!

 

Ikos 8.

Gonjen svuda od Jevreja, Ti zbog mnoštva grehova mojih pretrpe ruganja i muke; jer jedni govore da si protivnik ćesaru, drugi Te osuđuju kao zločinca, a neki viču, uzmi, uzmi raspni ga. Tebi Gospodu, od svih osuđenome, na raspeće vođenome, iz dubine duše zborimo:

Isuse, nepravedno osuđeni, Sudijo naš, ne osudi nas po delima našim!

Isuse, iznemogli na putu pod krstom, Silo moja, ne ostavi me u času nevolje i potištenosti!

Isuse, Ti si vapio k Ocu za pomoć, Podvigopoložniče moj, ukrepi me u nemoći mojoj!

Isuse, sramotu si primio, Slavo moja, ne odbaci me od slave Tvoje!

Isuse, Obličje Presvetlo Ipostasi Očeve, preobrazi moje nečisto i mračno žitije!

Isuse, Sine Božji, pomeni nas kada dođeš u Carstvu Svome!

 

Kondak 9.

Sva se priroda uznemiri, gledajući Te gde visiš na krstu: sunce na nebu zrake svoje sakri, zemlja se zatrese, zavesa se u hramu razdre na dvoje, kamenje se raspade, pakao izvrže umrle; a mi se klanjamo na mestu gde stajahu prečiste noge Tvoje, pojući: Aliluja!

 

Ikos 9.

Krasnorečivi govornici, Čovekoljubče, ma kako mnogo govorili, nisu u stanju odati dostojnu blagodarnost Božanskim stradanjima Tvojim. Naša duša i telo, srce i svi sastojci, sa umilenjem kliču:

Isuse, na krstu prikovani, prikuj i uništi obveznicu grehova naših!

Isuse, Koji sa krsta svima širiš ruke, privuci i mene zabludelog!

Isuse, vrata ovcama, u rebra probodeni, uvedi me ranama Svojim u Dvore Svoje!

Isuse, telom raspeti, raspni telo moje sa strastima i željama!

Isuse, Ti, skončavaš u mukama, daj mi da srce moje ni za šta drugo ne zna osim za Tebe raspetog!

Isuse, Sine Božji, pomeni nas kada dođeš u Carstvu Svome!

 

Kondak 10.

Želeći da spaseš svet, Ti si isceljivao hrome, gubave, neme i gluve, i izgonio nečiste duhove; a nerazumni Jevreji, dišući zlobom i mučeni zavišću, prikovaše Te na krst, ne znajući pevati: Aliluja!

 

Ikos 10.

Isuse, Care Prevečni, Ti sav stradaš za moju neuzdržljivost, da bi me svega očistio, u svemu nam dajući primer da idemo stopama Tvojim vapijući:

Isuse, Ljubavi neispitljiva, jer onima koji Te raspeše, Ti to ne upisa u greh!

Isuse, Ti si sa velikim vapajem i suzama molio u vrtu, nauči i nas da se molimo!

Isuse, Ti si ispunio sva proroštva o Tebi, ispuni na dobro želje srca našeg!

Isuse, Ti si duh Svoj predao u ruke Ocu, u čas izlaska moga primi duh moj!

Isuse, Ti nisi zabranio da se haljine Tvoje razdele, odvoj krotko dušu moju od tela!

Isuse, Sine Božji, pomeni nas kada dođeš u Carstvu Svome!

 

Kondak 11.

Sveumilnu molbu prinošaše Tebi svebesprekorna Mati Tvoja, govoreći: Iako stradaš na krstu, ipak znam da si rođen od Oca pre svih vekova, jer vidim kako sva tvar sastradava Tebi; Ti duh Svoj predaješ Ocu, primi i moj duh, i ne ostavi mene koji uzvikujem: Aliluja!

 

Ikos 11.

Kao svetlosna sveća svebesprekorna Djeva goraše kraj krsta Tvoga ljubavlju k Tebi, i materinskom tugom tugovaše kada Ti, istinito Sunce Pravde, zahođaše u grob. Sa Njom primi i ove molitve srca našeg:

Isuse, Ti si se na drvo uzneo, da bi nas pale uzneo sa Sobom ka Ocu Svome!

Isuse, Ti si Majku Svoju podario devstveniku, da bi nas devstvu i čistoti naučio!

Isuse, Ti si učenika Bogoslova poverio Onoj Koja je Tebe, Boga Slova, rodila, poveri i sve nas Njenom materinskom zastupništvu!

Isuse, sveta i ada Pobeditelju, pobedi neverje, gordost života i pohotu očiju, koji žive u nama!

Isuse, Ti si razorio moć smrti, izbavi me od večne smrti!

Isuse, Sine Božji, pomeni nas kada dođeš u Carstvu Svome!

 

Kondak 12.

Podaj mi blagodat Tvoju, Isuse, Bože moj, primi me kao što si primio Josifa s Nikodimom, da bi dušu moju prineo Tebi kao čistu plaštanicu, i mirisima vrlina pomazao Prečisto Telo Tvoje, i imao Tebe u srcu svom kao u grobu, kličući: Aliluja!

 

Ikos 12.

Opevajući Tvoje dobrovoljno raspeće, mi se klanjamo stradanjima Tvojim, Hriste, verujemo sa kapetanom da si zaista Božji Sin, i da ćeš sa silom i slavom velikom doći na oblacima. Tada nemoj posramiti nas, iskupljene Tvojom krvlju i koji ovako vapiju:

Isuse, mnogostradalni, ridanjem Djeve - Majke Tvoje izbavi nas večnoga plača!

Isuse, od sviju ostavljeni, ne ostavi me sama u čas smrti moje!

Isuse, primi mene koji se sa Magdalinom dotičem nogu Tvojih!

Isuse, ne osudi me sa izdajnikom i sa onima koji Te raspeše!

Isuse, uvedi me u raj sa blagorazumnim razbojnikom!

Isuse, Sine Božji, pomeni nas kada dođeš u Carstvu Svome!

 

Kondak 13.

O, Isuse Hriste, Jagnje Božje, koje uzima na sebe grehe sveta, primi ovu malu blagodarnost, koju Ti od sve duše prinosimo, i Tvojim spasonosnim stradanjima isceli nas od svake boljke duševne i telesne; ogradi nas krstom Tvojim od vidljivih i nevidljivih neprijatelja, i pri kraju života našeg ne ostavi nas, da bismo, smrću Tvojom izbavljeni od večne smrti, uvek klicali Tebi: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput)

 

Molitva prva

Na krstu prikovani za nas, Isuse Hriste, Jedinorodni Sine Boga Oca, Bezdane milosti, ljubavi i neiscrpne dobrote. Znam da si radi grehova mojih, po neiskazanom čovekoljublju Svom, blagoizvoleo proliti na krstu krv Svoju, koju ja, bedni i neblagodarni, gadnim delima svojim dosada gazih i nizašto ne smatrah. Stoga, iz dubine bezakonja i nečistote moje pogledavši očima uma na Tebe, raspetog na krstu Iskupitelja mog, ja sa smirenjem i verom ponirem u dubinu Tvojih stradanja prepunih milosrđa Tvog, proseći oproštaj grehova i ispravljenje nevaljalog života mog. Budi mi milostiv, Gospodaru i Sudijo moj; ne odbaci me od lica Tvog, već me svemoćnom rukom Svojom sam obrati k Tebi, i na put istinskog pokajanja uputi, da bih od sad postavio početak spasenju mome. Božanskim stradanjima Svojim ukroti telesne strasti moje; prolivenom krvlju Svojom očisti nečistote duše moje; raspećem Svojim raspni mene svetu i njegovim sablaznima i željama; krstom Svojim ogradi me od nevidljivih neprijatelja koji vrebaju dušu moju; probodenim nogama Svojim odvrati noge moje od svakog rđavog puta; probodenim rukama Svojim zadrži ruke moje od svakog dela koje Ti nije po volji; prikovanim telom, prikuj strahu Tvom telo moje, da bih, uklonivši se od zla, tvorio dobro pred Tobom. Ti koji si priklonio glavu Svoju na krstu, prikloni k zemlji smirenja nadmenu gordost moju. Trnovim vencem Svojim ogradi uši moje, da ne bi slušale ono što je nekorisno. Ti, Koji si u ustima okusio žuč postavi stražu nečistim ustima mojim. Ti, Kome je srce kopljem probodeno, izgradi u meni srce novo. Svim ranama Svojim svega me slatko rani za ljubav k Tebi, da bih Tebe, Gospoda mog, zavoleo svom dušom, svim srcem, svom snagom, i svom mišlju. Daj mi Sebe, Ti Koji nemaš gde glave skloniti; daj mi Sebe sveblagog, Koji izbavljaš dušu moju od smrti; daj mi Sebe sveslatkog, Koji me ljubavlju Svojom zaslađuješ u nevoljama i napastima, da bih Onoga Koga ranije neznah, gnevljah, od sebe odgonjah i na krst prikovah, sada zavoleo, radujući se primio Ga, i slatko krst Njegov do kraja života svog nosio. O, sveblagi Iskupitelju moj, ne daj odsada ni jednoj želji mojoj da se ispuni, pošto je rđava i nepotrebna, da ne bih opet pao u teško ropstvo carujućeg u meni greha; nego neka se u meni svagda vrši Tvoja blaga volja koja želi da me spase; Njoj sebe poveravam, Tebe raspetog Gospoda mog duhovnim očima srca mog predstavljam i molim iz dna duše da i pri razlučenjeu mom od zemaljskog tela mog samo Tebe na krstu Tvom gledam kako me rukama Svojim štitiš i primaš, i od vazdušnih duhova zla braniš i kako me nastanjuješ sa grešnicima koji su Ti pokajanjem ugodili. Amin.

 

Molitva druga

Gospode Isuse Hriste, Sine Boga živoga, Tvorče Neba i zemlje, Spasitelju sveta, evo ja, nedostojan i grešniji od sviju, smireno priklanjam kolena srca svog pred slavom veličanstva Tvog, pevam krst i stradanja Tvoja, i blagodarnost prinosim Tebi, Caru svih i Bogu, što si blagoizvoleo da kao čovek poneseš sve trudove i svakovrsne nevolje, napasti i muke, da bi svima nama bio sastradalni pomoćnik i izbavitelj u svima žalostima, nevoljama i stradanjima. Znam, svemoćni Gospode, da sve to ne beše Tebi potrebno, nego Ti radi spasenja ljudskog, pretrpe krst i stradanje, da bi nas sve iskupio od ljutog robovanja đavolu. Čime ću Ti, Čovekoljubče uzvratiti za sva stradanja koja si podneo radi mene grešnoga? Ne znam. Jer i duša, i telo i sva dobra su od Tebe, i sve moje Tvoje je i ja sam Tvoj. Jedino nadajući se na Tvoje bezgranično milosrđe, milosrdni Gospode, pevam Tvoju neiskazanu dugotrpeljivost, veličam Tvoje nenadmašno poniženje, slavim Tvoju neizmernu milost, klanjam se Prečistim stradanjima Tvojim, i svesrdno celivajući rane Tvoje, vapijem: pomiluj me grešnoga i učini da krst Tvoj sveti ne bude u meni besplodan, da bih uzimajući ovde sa verom udela u stradanju Tvome, udostojio se videti slavu Carstva Tvoga na Nebesima. Amin.

 

 

Veliki Ponedeljak

 

Tropar, glas 8.

Evo Ženik dolazi u ponoć i blažen je sluga, koga pronađe budnog, a nedostojan je onaj koga pronađe da spava. Pazi zato, dušo moja, da ne otežaš snom, da ne budeš predana smrti i zatvorena izvan Carstva Nebeskog, nego se preni, kličući: Svet, Svet, Svet si Bože, radi molitava Presvete Bogorodice, smiluj se na nas.

 

Kondak, glas 8.

Jakov je plakao kada ostade bez Josifa, a on dobro sedeše na kolima, kao car poštovan od Egipćana, dok im u raskoši ne posluži, i proslavljen bi od Onoga koji poznaje čovečija srca, okitivši ga vencem netruležnim.

 

 

Veliki Utorak

 

Tropar, glas 8.

Evo Ženik dolazi u ponoć i blažen je sluga, koga pronađe budnog, a nedostojan je onaj koga pronađe da spava. Pazi zato, dušo moja, da ne otežaš snom, da ne budeš predana smrti i zatvorena izvan Carstva Nebeskog, nego se preni, kličući: Svet, Svet, Svet si Bože, radi molitava Presvete Bogorodice, smiluj se na nas.

 

Kondak, glas 2.

Seti se dušo časa Suda i uplaši se da ne budeš posečena kao neplodna smokva. Dobijeni talant sa trudom neumorno umnožavaj, okajana, kličući: Da ne ostanem izvan dvorca Gospoda Hrista!

 

 

Velika Sreda

 

Tropar, glas 8.

Evo Ženik dolazi u ponoć i blažen je sluga, koga pronađe budnog, a nedostojan je onaj koga pronađe da spava. Pazi zato, dušo moja, da ne otežaš snom, da ne budeš predana smrti i zatvorena izvan Carstva Nebeskog, nego se preni, kličući: Svet, Svet, Svet si Bože, radi molitava Presvete Bogorodice, smiluj se na nas.

 

Kondak, glas 4.

Slično bludnici, Blaženi, činih bezakonja, ali nikako da Ti prinesem kišu suza. Zato Ti sada sa plačem pripadam, i sa ljubavlju ljubeći Tvoje prečiste noge, molim Te da mi podariš oproštaj grehova, kao Vladika, da bi Ti klicao Spasitelju: Izbavi me od mojih prljavih dela!

 

 

Veliki Četvrtak

 

Tropar, glas 8.

Kada se slavni učenici za vreme Večere umivanjem prosvećivahu, tada se bezbožni Juda, bolujući od srebroljublja, pomračivaše, i Tebe, Pravednoga Sudiju, predaje nepravednim sudijama. Ljubitelju novca, pogledaj onoga koji se zbog toga obesio, beži od nenasitne duše koja se drznula da tako postupi sa Učiteljem. Prema svima Dobri, Gospode, slava Ti!

 

Kondak, glas 2.

Primivši izdajnik hleb u ruke, skriveno ih je raširio i primio cenu za Onoga koji je Svojim rukama stvorio čoveka: I nepokajan ostade Juda, sluga i lažljivac.

 

 

Veliki Petak

 

Tropar, glas 2.

Učinio si spasenje po svoj Zemlji, Hriste Bože, i na Krstu si raširio Tvoje prečiste ruke, sabirajući sve narode, koji Ti kliču: Gospode, slava Tebi!

 

Kondak, glas 8.

Priđite svi da u pesmama proslavimo Onoga Koji je radi nas razapet. Jer kada Ga vide na Krstu, Bogorodica Marija govoraše: Iako raspeće trpiš, Ti si Sin moj i Bog moj.

 

 

Velika Subota

 

Tropar, glas 2.

Čestiti Josif sa Krsta je skinuo Tvoje prečisto telo i plaštanicom čistom obavio, i prelio mirisima i u novi grob položio.

 

Kondak, glas 6.

Zaključan u bezdanu, viđen si mrtav, i sa smirnom i plaštanicom obavijen, u grob si položen kao smrtan, Besmrtni: Žene koje su došle da Te pomažu mirom, plakale su gorko i klicale: Ova subota je preblagoslovena, jer je u njoj Gospod Hristos usnuo, da bi Vaskrsao trećega dana.