petak, novembar 24, 2017

 Blagovesti

 

Akatist Blagovestima Presvete Bogorodice

praznuje se 25.marta (7.aprila)

 

 

Kondak 1.

Izabranoj na prevečnom Savetu Bogodjevi Mariji, da posluži velikoj tajni Bogoovaploćenja, Koja sija devstvenom čistotom više od nebeske čistote, pobožne pesme prinosimo Ti, Bogorodice, zbog sveradosne Blagovesti Tvoje od Arhanđela. Ti pak obradovana i Koja možeš podariti radost palim ljudima, izbavi nas od svih nevolja i grehovnih muka, i uzvedi nas ka nebeskoj radosti, da Ti sa Arhanđelom Gavrilom kličemo:

Raduj se, Blagodatna, Gospod je s Tobom!

 

Ikos 1.

Arhanđeo Gavrilo stojeći pred prestolom Božijim neprestano gleda Božansku slavu, kada pak dođe vreme izbavljenja ljudi dobi zapovest od Gospoda: "Budi služitelj neobičnom čudu i skrivenoj tajni: milosrđem Mojim podigni se na traženje zabludelog Adama koji propada, za koga se staram. Idi, dakle, u grad Nazaret, u kome živi devojčica Marija, da vidiš prelepu krasotu devstva. Idi ka tom duhovnom Božijem kivotu, ka drugom nebu koji je na zemlji. Idi ka toj obitelji moga ovaploćenja i objavi netruležni Moj dolazak od Nje. Pazi pak, da ne smutiš i da ne uplašiš Djevu, da bude radosna, a ne tužna blagovest tvoja. Zato Joj pristupi krotko i prva reč tvoja neka Joj donese radost, i da Joj usklikneš ovako:"

Raduj se, Blagodatna, jer Tobom zasija radost!

Raduj se, Obradovana, jer Tobom iščeze prokletstvo!

Raduj se, Blagoslovena, jer Tobom se obnavlja sva tvar!

Raduj se, Preproslavljena, jer Tobom se spašava sav svet!

Raduj se, Bogoizabrana Djevo, Pozivanje palog Adama!

Raduj se, Preneporočna Lavice, izbavljenje Evinih suza!

Raduj se, Blagodatna, Gospod je s Tobom!

 

Kondak 2.

Arhanđeo Gavrilo videvši da se umilostivio Čovekoljubivi Gospod, videvši pogibli rod ljudski, veoma se zadivi, kako Bog, Koga ne mogu smestiti nebesa, hoće da se smesti u devičansku utrobu, kako je ne spali oganj Božanstva, kako Bog u Koga Heruvimi i Serafimi ne smeju gledati hoće da se javi na zemlji u liku čoveka i da poživi sa ljudima. Toj neiskazanoj tajni čudeći se sa strahom zavapi: Aliluja!

 

Ikos 2.

Razum nerazumni otkrivajući neobičnu tajnu, reče Vladar Anđela Arhanđelu: "Što se smućuješ, Gavrile, zbog novoga dela? Ako ne spali oganj kupinu koja je gorela u pustinji, i nije sagorela, neće spaliti devičansku utrobu oganj Moga Božanstva, no štaviše orosiće je i osvetiće je blagodat Moja. Gde hoće Bog pobeđuju se zakoni prirode." Gavrilo pak čuvši ovo, ispuni se Božanske radosti i ode u Nazaret, ispunjavajući zapovest Gospodnju, razmišljajući u sebi, kako će ući kod devojčice i kako će Joj objaviti čudesnu tajnu, a da ne smuti Njene devičanske pomisli, i reče u sebi: javiću Joj prvu radost i celivajući zapevaću ove reči:

Raduj se, Radosti celome svetu, jer Tebi pak jedinoj priliči da se raduješ!

Raduj se, Sladosti anđela, jer Gospod blagoizvole da se ovaploti od Tebe!

Raduj se, neuveli Cvete čistote, jer Ti si nebeski miomir javila celome svetu!

Raduj se, beli kao sneg Krine devstvenosti, jer si Ti rajsku devstvenost zasadila na zemlji!

Raduj se, najdraža iznad svega Riznice, Tvoju dobrotu zažele Car Nebeski!

Raduj se, najsvetlije Jutro celome svetu, jer Tvojom svetlošću razgoni se grehovni mrak!

Raduj se, Blagodatna, Gospod je s Tobom!

 

Kondak 3.

Božanskom silom ukrepljen sa nebeskih visina slete veliki Arhanđeo i dođe u grad Nazaret i pronađe Svetu Djevu Koja u domu svome se ne staraše o životnim brigama, nego boravi u molitvi i čitanju knjiga. I ona pak otvorivši knjigu proroka Isaije, čitaše njegove reči: "Evo, devojka će začeti i rodiće Sina i daće mu ime Emanuil". I zapalivši se serafimskom ljubavlju ne samo prema Hristu, Koji će ubrzo doći nego i prema toj devojci Koja će Ga roditi, i razmišljaše: kada je neisakzana ova tajna, tada je veliko dostojanstvo te devojke, i moljaše se da Je vidi, i ako može da Joj Ona bude poslednja sluškinja, da bi radosno pevali Bogu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući veliki strah i pobožnost prema Bogodevojci, Koju Bog izabra da bude Vladarka nebe i zemlje, veliki Arhanđeo dođe u njen dom i iznenada stade pred Preblagoslovenom sa velikom krotošću, stade pred Preneporočnom nebeski Vesnik, da blagovesti radost celome svetu, stade bestelesni pred čistom Djevom, da beščašće žensko pretvori u čast, da učini zaručenje između Sazdatelja i sazdanja, i svetlim glasom odmah kaza Bezbračnoj:

Raduj se, Blagodatna, igraj sada i veseli se, jer je Gospod sa Tobom!

Raduj se, Blagoslovena, čuj sada i prikloni uvo Tvoje, jer zažele Car dobrote Tvoje!

Raduj se, Obradovana, jer si Blagoslovena među ženama!

Raduj se, Preproslavljena, jer je velika slava Tvoja na nebesima!

Raduj se, Bogoizabrana Devojčice, jer Tobom se spase rod ljudski od obmane!

Raduj se, Preuzvišena Djevo, jer se zbog Tebe razveseli sav najviši sabor Anđelski!

Raduj se, Blagodatna, Gospod je s Tobom!

 

Kondak 4.

Imajući buru unutrašnjih sumnjalačkih pomisli, smuti se Presveta Djeva čuvši takvu nebesku blagovest, pomislivši pak u sebi kakav će biti taj celiv, reče Arhanđelu: "Eva, moja pramater poslušavši savet zmijin, liši se Božanske hrane, bila je isterana iz raja, stoga i ja plašim se tvoga neobičnoga celiva, stidim se namere. Zbog toga skloni se sa vrata mojih i ne govori mi reči čije ispunjenje možeš pokazati, da ne budem zavedena, zato što smućuješ um moj i dušu. Ja pak u tišini duha moga pevaću: Aliluja!"

 

Ikos 4.

Arhanđeo čuvši visinu smirenih reči Presvete Djeve, reče Joj: "Zašto se mene bojiš, Preneporočna, koji se Tebe bojim? Zašto mene poštuješ, Vladarko, koji Tebe časno poštuje? Ne divi se mome strašnome izgledu, jer sam ja Arhanđeo. Zmija nekada obmanu Evu, ja pak zastupnik pred Bogom poslan sam da Ti kažem Božanski Prevečni Savet. Ne boj se, Mirijam, našla si blagodat u Boga zbog bezmerene devstvene čistote Tvoje. Zbog toga ćeš začeti u utrobi i rodićeš Sina i daćeš mu ime Isus. On će biti veliki i nazvaće se Sin Višnjega. I daće Mu Gospod Bog presto Davida oca Njegova i zacariće se u domu Jakovljevom do veka i Carstvu Njegovom neće biti kraja. Blagovesteći pak ovu veliku tajnu pobožnosti, sa strahom Ti vapijem ovako:"

Raduj se, nezalazna Zvezdo, Koja uzvodiš u svet veliko sunce – Hrista!

Raduj se, uvek svetla Zoro, Koja javljaš ljudima Tvorca celoga sveta!

Raduj se, svetlija više od jutra, Koja svima koji sede u tami greha obasjavaš svetlost blagodati!

Raduj se, draža više od zlata, Koja pokazuješ svima onima koji neznaju Boga riznice vere!

Raduj se, Lestvice Nebeska, Kojom Bog siđe sa neba!

Raduj se, Moste, Koji prevodiš na nebesa, kojim se svet ispuni čudesima!

Raduj se, Blagodatna, Gospod je s Tobom!

 

Kondak 5.

Čuvši bogonadahnute reči Arhanđela, Presveta Djeva se smuti više nego pre, jer joj one javljahu Rođenje. Zato reče Arhanđelu: "Kaži mi najjasnije, kako ću začeti, kada sam još djeva, istinska devojčica i neudata? Kako će to biti, kada ne znam za muža? Kako dakle govoriš da ću roditi, bojim se da mi obmanljive reči govoriš?" Ove reči kaza ne zbog neverja nego ne znajući kako može roditi prevazišavši zakone prirode. Zato kaza Anđelu: "Kaži mi način rođenja koji neće povrediti moje devstvo, i tada ćeš naći moje srce pripravno prema Božijoj nameri da bi sa radošću pevala Bogu: Aliluja!"

 

Ikos 5.

Arhanđeo videvši veliku veru Prečiste, ječe Joj: "Reči koje mi govoriš jesu obične reči rođenja smrtnih ljudi, zakonom pak prirode neće delati Isus, Tvorac prirode, Djevo. Ti tražiš od mene da vidiš način začeća Tvoga, ali on je neiskazan: Duh Sveti sići će na Tebe i sila Višnjega oseniće te, zato i ono što će se roditi biće Sveto i nazvaće se Sin Božiji. Od Njega ćeš u utrobi primiti i On će savršiti u Tebi nesaznano začeće, o Presveta Djevo. Zbog toga Te proslavljam ovako:"

Raduj se, Bogoizabrana i unapred određena Nevesto Presvetoga Duha!

Raduj se, Najljubljenija i Najželjenija kćeri Boga Oca!

Raduj se, Božanski svitku, u kome se prstom Očevim zapisuje u Tebi Reč Božija!

Raduj se, zlatna Svetiljko, Kojom oganj Božanstva zasija celome svetu!

Raduj se, Dubino neiscrpna i nedogledna i Anđelskim očima!

Raduj se, Visino neiskazana i nedostižna ljudskim pomislima!

Raduj se, Blagodatna, Gospod je s Tobom!

 

Kondak 6.

"Božanskom i nebeskom Vesniku, Tebi verujem da će tako da bude", reče Presveta Djeva Anđelu; "vidim pak Tebe obasjanog Anđelskom svetlošću, međutim stidim se da brzo poverujem rečima Tvojim ne razabravši prvo sa svakom pouzdanošću. Čula sam za neku sveštenu Djevu koja će roditi Emanuila, nekada predskazanu prorocima. Zbog toga hoću da razumem, kako ljudska priroda može da podnese mešavinu sa Božanstvom, da saznam silu tajne i sa verom zapevam Bogu: Aliluja!"

 

Ikos 6.

"Zasijaj sada, Prečista, Tobom celome svetu veliku tajnu ovaploćenja Božijega", reče Arhanđeo Bogorodici, - "Ti si ona sveta Djeva o kojoj prorokova Isaija. Ti si dver (vrata) Božanstva, čistotom zapečaćena i čuvana devstvenošću koju predvide Jezekilj. Gospod će proći Tobom, kao što prolazi sunčani zrak, staklo ili kristal, prosvećujući i osvećujući Božanskom slavom Tebe koja ćeš biti istinska Majka Božija Koja rađa savršenog Boga i savršenog čoveka. I čista Djeva kao pre Rođenja, tako i u Rođenju, i posle Rođenja Tvoga, rodićeš Sina, Koji čuva Tvoje devstvo nepovređeno. Stoga proslavljajući veliku tajnu Tvoju, vapijemo Ti ovako:"

Raduj se, Kupino Neopaljiva, Koju ne spali oganj Božanstva, predskazana od Mojsija!

Raduj se, Dveri zatvorena, Kojim Bog prođe, prorečena od Jezekilja!

Raduj se, predivna Skinijo, Koja ne stešnjavaš Nesmestivoga Boga praobrazovanog od Avrama!

Raduj se, Runo orošeno od Gedeona predjavljeno, na koga Vladar kao kap rose tiho siđe!

Raduj se, Zemljo nezasejana, Koja čisto procvetavaš plodonosnu pšenicu, Reč Božiju!

Raduj se, Njivo neorana, Koja jasno proizrastaš Sina Božijega kao Božanski klas!

Raduj se, Blagodatna, Gospod je s Tobom!

 

Kondak 7.

Želeći da poveruje strašnoj tajni Arhanđelovim rečima, međutim Presveta Djeva se smuti razmišljajući o ovoj velikoj tajni, i sva stideći se govoraše: "Reci mi, Gavrile, najiskrenije, kako ja istinski truležna, mogu roditi sa telom Bestelesnoga koji svagda čini čudesa Božanskom silom, koga pak, djeva rodi bez muža. Stoga kako može nesmestivi i svima nevidljivi da se useli u utrobu Djevinu koju Sam sazda? Reci mi ovo da sa verom pevam Bogu: Aliluja!"

 

Ikos 7.

"Nove i neobične i čudesne Tvoje tajne", reče Anđeo Bogorodici, "i novu tvar pokaza Tobom tvorac Gospod svega. Ti pak, jedina primićeš Cara Ovaploćenoga u utrobi da bi se Ti jedina nazvala Majka Sina Božijega, Čista. Zato ne divi se čudesima i nemoj da sumnjaš u reči: "Bog gde hoće pobeđuje se zakon prirode", jer sve je moguće Svemogućem. I kao što je od rebra Adamovoga sazdana Eva bez matere starim bogosazdanjem, tako i sada iz Tvoje devstvenosti ovaploćuje se bez oca Gospod svih. Neka te uveri i žezal Aronov, koji je bez vode procvetao i runo Gedeonovo, jer kao rosu primićeš začeće, istinska netruležna i istinska Djevo. Takođe i kupina koja je nesagorivo u ognju gorela, neka Ti objavi, da ćeš primiti oganj Božanstva, Prisnodjevo, i posle rođenja ostaćeš čista. Stoga primi moj celiv da bi sva plemena zemaljska radosno pevali Tebi:"

Raduj se, Žezle Aronov, koji si procvetao netruležnost celome svetu!

Raduj se, Feniksu Davidov, Koji si procvetao bezsmrtnost palim ljudima!

Raduj se, Skinijo Nebeska, osenjena i proslavljena od Heruvima!

Raduj se, svetija od svih svetih, poštovana i uvek slavljena od Serafima!

Raduj se, Čašo Besmrtnoga Cara, u kojoj se rastvara radost celome svetu od Duha Svetoga!

Raduj se, Posudo Božanske mane, iz koje se vernima priprema neiskazana sladost!

Raduj se, Blagodatna, Gospod je s Tobom!

 

Kondak 8.

"Veličina neobičnog rođenja me smućuje", reče Presveta Djeva Anđelu, "budući da Sveblagi hoće natprirodno da se useli u mene, a čist hram dušom i telom bude savršen Njemu, radosne reči Tvoje primivši, ispuni se Božanskim veseljem, neka se sada sa mnom ukine stara Evina osuda, i neka se mnome opravda dug ljudi, da bi svi radujući se ovoj svetloj Blagovesti, blagodarno pevali Bogu: Aliluja!"

 

Ikos 8.

"Sva tvar sada se raduje zbog Tebe, Blagodatna, Sabor Anđela i ljudski rod", reče Arhanđeo, "jer Tebi se dade Božanska radost i kao svako obećanje Božije Tobom sada dobija kraj. Tobom se danas blagoslovi Avraam zbog naraštaja svoga, Tobom se sada Eva oslobodi od staroga bola, Tobom se danas raduje Adam, jer danas se ispunjuje prva blaga vest palim ljudima: seme ženino satrće glavu zmije. Tobom sva tvar sada počinje da se oslobađa od ropstva truleži u slobodu slave dece Božije. Tobom se sada podari celom rodu ljudskom svaka radost i večno veselje, da bi Te svi u vekove ovako hvalili:"

Raduj se, obradovana Djevo, praslikovana od svetih patrijaraha!

Raduj se, sveta Bogonevesto, nekada prorečena od svih proroka!

Raduj se, zatvoreni Vinograde, u koji zažele da uđe Car Nebeski!

Raduj se, zapečaćeni Izvore, iz koga niko ne mož da pije!

Raduj se, Božanski Vrtu, u kome se od svih cvetova Svetoga Duha iznese rajski miomiris celome svetu!

Raduj se, novozasađeni Raju, u kome se zasadi Božansko drvo života usred Tebe za procvetanje!

Raduj se, Blagodatna, Gospod je s Tobom!

 

Kondak 9.

Sva priroda anđelska zadivi se sada, zbog Tebe, Prečista, čuvši divni Tvoj razgovor sa Arhanđelom Gavrilom, a najpre ovu molitvu Tvoju: "Dušu očisti, telo osveti, učini me velikom Crkvom Božijom, i Skinijom Bogoukrašenom, da se ispunim Presvetim Duhom, načinim se hramom duhovnim i Majkom Čistoga Života". Kada si po ovoj molitvi kazala iz smirenoga srca Tvoga: "Evo, sluškinje Gospodnje, neka mi bude po reči Tvojoj, neka se useli Bog u mene", sve nebeske sile proslaviše Boga, videći da je Tvoje srce spremno za primanje Božanstva i sa strahom i radošću zapevaše Mu: Aliluja!

 

Ikos 9.

Mnogorečiti Božanski sveti Arhanđeo Gavrilo je bio u strahu ćutavši, i prekinuo je Tvoje reči, kada si, Presveta Djevo, kazala smerne reči: "Evo skluškinje Gospodnje, neka mi bude po reči Tvojoj". U početku stvaranja sveta stvaralačkim rečima: "Neka bude", koje je izrekao Tvorac, stvoreno je sve vidljivo i nevidljivo. Sada pak, reč ova koja je izrekla Djeva nizvede Tvorca tvorevine u ovaj svet i tako se danas otkriva velika od veka tajna: Sin Božiji postaje Sin Djevin da bi učinio Adama Bogom. Savečna Reč Očeva, ne odvajajući se od nebesa, siđe na zemlju i posta telo i useli se među nas, neiskazano snishodi i useljava se u Djevinu utrobu. Neka se raduje, dakle, Nebo i zemlja i sa Arhanđelom neka peva Prečistoj Djevi ovako:

Raduj se, zemaljsko Nebo, Koje je uzašlo smirenim duhom do nebeskih visina!

Raduj se, Nebeski Stanu, Koji je neiskazano smestio Reč Božiju!

Raduj se, Blagoslovena, Koja si primila netruležno začeće Prevečnoga Boga!

Raduj se, Blagodatna, Koja si dvoranu devstva Tvoga sačuvala u začeću!

Raduj se, čista Djevo, Koja si preslavno pobedila zakone prirode u Bogoovaploćenju!

Raduj se, Bogonevesto, jer si prirodu anđela predivno razveselila u Blagovestima Tvojim!

Raduj se, Blagodatna, Gospod je s Tobom!

 

Kondak 10.

Želeći spasiti svet, Čovekoljubac Gospod siđe kao dažd (kiša) na runo u Prečistu utrobu Tvoju, o Bogomati, i odmah neiskazanim nadolaskom Svetoga Duha učini se nesaznano začeće i Prevečna Reč Božija posta telo i useli se u Tebe, primivši je od Prečiste Krvi Tvoje bez naslade telesne, ali ne bez naslade duhovne: jer tada pak, devičansko srce Tvoje ispuni se božanskom željom i duh Tvoj goraše plamenom serafimske ljubavi, um pak sav, ako je bio unutar sebe udubio se u Bogu. I tako naslađujući se ovim neiskazanim bogoljubljem i umnim bogoviđenjem, Ti si Se poklonila Ovaploćenome od Tebe Gospodu Tvome i radosno si Mu pevala: Aliluja!

 

Ikos 10.

Tvrđava si, Bogorodice Djevo, jer devstveno si od Duha Svetoga začela Predvečnoga Boga i ostala Djeva, i time si oslobodila Evu od stare tuge. Danas radost Blagovesti, praznik devstvenosti, i tajna velika, početak našega spasenja. Danas se veseli Nebo i raduje zemlja. Stoga veliki Gavrilo prvi od sve tvari, razumevši duhom veliku tajnu Bogoovaploćenja pokloni se sa velikim strahom Ovaploćenome u Djevinoj utrobi Spasitelju sveta i Prečistu Djevu Koja je ovaplotila, uzpoštova priličnim poklonjenjem kao Caricu neba i zemlje i sa velikom pobožnošću zapeva Joj ovako:

Raduj se, prehvalno Vršenje velike tajne Ovaploćenja Božijega!

Raduj se, preslavno Javljanje neiskazanoga tela Hristovoga!

Raduj se, Dvorano bezsemenoga postajanja neveste u kojoj se danas smesti Tvorac celoga sveta!

Raduj se, Kovčeže božanskoga ovaploćenja, kojim se sada darova velika radost celoj vaseljeni!

Raduj se, Djevo, Koja si izatkala Bogotkanu porfiru od prečistoga tela Tvoga Reči Božijoj!

Raduj se, Devojčice, Koja si netruležnu bagranicu (ogrtač) dala na zajam iz devstvene krvi Tvoje!

Raduj se, Blagodatna, Gospod je s Tobom!

 

Kondak 11.

Sveumilne pesme prinela si, Prečista, kada si po odlasku Arhanđela posetila pravednu Jelisavetu, mlađu rođaku Tvoju i veselim duhom objavila joj radost Blagovesti, govoreći: "Veliča duša moja Gospoda i obradova se duh moj u Bogu Spasitelju mome. Jer pogleda na smirenje sluškinje Svoje, i od sada će me proslavljati svi narodi". Ova poseta Tvoja obradova pravednu Jelisavetu i zaigra se od radosti dete Jovan u utrobi njenoj i ispuni se Duha Svetoga Jelisaveta i reče: "Otkuda meni ovo, da dođe Mati Gospoda moga meni". Neka zaigra sada duh naš, osetivši u dan Blagovesti radost posete Tvoje. Zbog toga sa Jelisavetom kličemo Ti: "Blagoslovena si Ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje", Kome neprestano svi da pevamo: Aliluja!

 

Ikos 11.

Velika i božanska svetlost zasija u duši Tvojoj, Prečista, kada po reči Arhanđela Sveti Duh siđe na Tebe, i sila Višnjega oseni Te i kada si odmah začela u bogoblagodatnoj devstvenoj utrobi Tvojoj Tvorca svetlosti, Koga svetlost osvetljava u tami i tama ga ne obuze. On prosveti Tebe kao sunce, svetlom Božanstva Svoga, svu proslavi i oboži, zbog čega svetli dobrota Tvoja, blista svetlost čistote Tvoje, kao što proreče o Tebi Duh Sveti u pesmama: "Sva si dobra, bliska Moja i nema poroka u Tebi". Sva izabrana, sva Preukrašena javila si se, Koju Bog zavole, sva čista i ispunjena Božanske slave. Prosvećeni tom Božanskom svetlošću Tvojom, neka i mi zapevamo Tebi, kao Majci svetlosti ovako:

Raduj se, Svećnjaku Božanske svetlosti, Koja si ponela nezalaznu Svetlost u utrobi Tvojoj!

Raduj se, Zraku umnoga Sunca, Koji si prosvetio ceo svet svetlošću lica Božijega!

Raduj se, nebeska Svetiljko, Koja na svećnjaku zemaljskom svetliš celoj vaseljeni!

Raduj se, Živonosni Istočniče (Izvore), preizobilno orošeni blagodaću Svetoga Duha!

Raduj se, svetlonosna Djevo, jer Tebe radi svima nama danas zasija svetlost Bogopoznanja!

Raduj se, izabrana Bogonevesto, Kojom sada neiskazana radost oblista ceo svet!

Raduj se, Blagodatna, Gospod je s Tobom!

 

Kondak 12.

Božanska blagodat i velika radost procveta danas celome svetu, Prečista, u svetlonosni dan Blagovesti Tvoje, jer Tebe radi toga dana presta stara tuga i postavi se početak spasenja ljudi: Sin Božiji, Sin Djeve, javi se i zemlja, koja je zbog Eve bila prokleta, danas se opet blagoslovi Tobom, Djevo. Heruvim odstupi od drveta života i dveri rajske vernima se opet otvaraju, sav svet ispuni se radošću, otkako veliki Gavrilo sa visine Tebi uzglasi "Raduj se!". Zbog toga danas pak dostojno neka se vesele nebesa, zamlja neka se raduje i svako biće i tvar neka peva zbog Tebe Bogu: Aliluja!

 

Ikos 12.

Sveradosno proslavljajući od Arhanđela Blagovesti Tvoje, Bogorodice, svi hvalimo neobičnu i veliku tajnu čistog i devstvenog od Duha Svetoga začeća Tvoga, poklanjamo se netruležnome začeću od Tebe Sinu Tvome Hristu Bogu našem i iz svega srca verujemo i ispovedamo da si u Božanskom začeću i posle rođenja Tvog ostala Prisnodjeva. Zbog Toga Ti sa Arhanđelom Gavrilom prinosimo ove pesme:

Raduj se, Blagodatna, obučena u Sunce, Koje blagodaću i slavom svetli celoj vaseljeni!

Raduj se, Blagoslovena, od istoka do zapada Preproslavljena i Preuznešena u celom podnebesju!

Raduj se, veliko Divljenje Anđela, Koja si zadivila krasotom devstva Svoga Gavrila!

Raduj se, blago Veselje celome svetu, Koja si razveselila pale ljude radošću Blagovesti Tvoje!

Raduj se, smirena Sluškinjo Gospodnja, Koja si visinom smirenja Tvoga nizvela Boga na zemlju!

Raduj se, Milosrdna Majko Boga Višnjega, Koja Materinskom zaštitom Tvojom mnoge grešnike privodiš Hristu!

Raduj se, Blagodatna, Gospod je s Tobom!

 

Kondak 13.

O, Sveopevana Utešiteljna Nevesto, Čista Djevo, Koja brak nisi poznala, zadivila si Arhanđela krasotom devstva i danas si pozajmila telo Bogu Slovu. Primivši sadašnji naš prinos zbog najradosnije Tvoje Blagovesti od Gavrila, sačuvaj u devstvenosti zaručene Hristu Bogu, ukrepi sve u čistoti, i izbavi od nevolja da bi oslobidivši se Tobom večnih muka, Tobom raj pronašli i gde bi svi pevali Tebi i Bogu: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva prva

Svemoćna, Prečista Gospođo Vladarko Bogorodice, primi ove časne i prilične darove koje Tebi jedinoj prinosimo mi, nedostojne sluge Tvoje, od svih naroda izabrana, Koja si se javila viša od sve tvari nebeske i zemaljske. Budući da Tebe radi Gospod sila bi sa nama i Tobom poznasmo Sina Božijega i udostojismo se Svetoga Tela Njegovog i Prečiste Krvi Njegove. Zbog toga si blažena iz naraštaja u naraštaj, Bogoblažena, svetlija od Heruvima i neuporedivo slavnija od Serafima. I sada Svehvalna Presveta Bogorodice, nemoj prestati da se moliš za nas nedostojne sluge Tvoje, da se izbavimo od svake nevolje i namere lukavoga, da se sačuvamo nepovređeni od svakog otrovnoga napada đavolskoga. No sve do kraja nas sačuvaj molitvama Tvojim da bi spaseni Tvojim zastupništvom i pomoći uzneli slavu, hvalu, blagodarenje i poklonjenje za sve u Trojici jednome Bogu i Tvorcu svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin!

 

Molitva druga

Prilazeći Prečistoj Materi Božijoj, ja bedni molim se: Ti znaš, Carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvoga i Boga moga, iako se mnogo puta kajem ispadam lažljivac pred Bogom, i kajem se dršćući da me Gospod ne porazi, no ubrzo opet to isto činim. Znajući Tebe, Vladičice moja Gospođo Bogorodice, molim Te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer Ti znaš, Vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i da svom mišlju svojom volim zakon Boga moga. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim to i volim, a ono što je dobro obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volji mojoj da se vrši, jer nije bogougodna, nego neka bude volja Sina Tvoga i Boga moga, neka me On spasi i urazumi, i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvoga, Kome priliči svaka slava, čast i moć sa Bespočentim Ocem Njegovim, Presvetim i Blagim i Životvornim Duhom Njegovim, sada i uvek i uvekove vekova. Amin!

 

Molitva treća

O, Presveta, Bogorizabrana Djevo, Svetoga Duha Utešitelja, Svebesprekorna Nevesto, Božanskoga Oca Nebeskoga Kćeri Najželjenija, pronađena usred trnja sveta ovoga, kao presvetli krin presjajnom dobrotom devstva, da bi bila Bezbračna Čista Majka Sinu Božijem. Čime da Ti uzvratimo u ovaj presvetli dan Blagovesti, u koji si zadivila Arhanđela Gavrila bezmernom krasotom devstva Tvoga i od Njega si dobila neiskazanu radost. Šta da prinesemo Tebi za sve utehe Tvoje, kojima si obradovala u ovaj dan sav svet vidljivi i nevidljivi, a najviše pali rod ljudski? Danas je početak našega spasenja i javljanje od veka tajne: sada, dakle, Slovo Božije tiho siđe sa neba kao kap kiše na zemlju, i useli se u Tvoju Blagodatnu utrobu, i posta Telo radi našega spasenja. Zato danas Anđeli likuju na nebesima i sva tvorevina se veseli i raduje se praznujući početak oslobođenja našeg od truleži u slobodu slave dece Božije. Sada se raduje ženska priroda radi pale Eve, koja poslušavši zmiju rodi ženama bol i uvede neuzdržanu smrt. Ti pak, Djevo, razrešila si od teškoga ropstva sav rod čovečanski i slobodom Hristovom donela si poštovanje ženskoj prirodi, jer čistim devstvom opet si uvela istiniti život i zbog toga žene, držeći devstvo jasno počinju da pobeđuju đavola. Sada Adam likuje, videvši da se u ovaj presvetli dan ispuni na Tebi prva rajska blagovest, jer seme ženino satire glavu zmije. Sa njim sada likuje ceo rod čovečanski, jer Tobom, Prečista, danas se uništi staro odvraćanje Boga prema ljudima, Boga si nam opet privela. Stoga Te sada vidimo kao nekada Jakov, kao visoku lestvicu kojom siđe Bog na zemlju i kao prehvalni most koji zemaljske opet uzvodiš na Nebo. Šta da Ti damo, Carice neba i zemlje, za sve ovo, čime si podarila neiskazanu radost palim i zabludelim ljudima Tvojim. Sve naše žrtve i prinosi su ništa pred veličinom dobročinstava Tvojih. Samo je jedno ugodno Tebi: "srce skrušeno i smireno", koje Sin Tvoj i Gospod naš "neće odbaciti". Zbog toga Te molimo: ispuni nas predivnom visinom smirenja Svoga koliko možemo primiti, da bi Ti prineli u svesveti dan Blagovesti Tvoje od Tvojih, da u svakom dobrom delu ne mislimo gordo, nego da neprestano boravimo u smirenju. Ukrašeni tom prvom vrlinom, u presvetli dan ovoga Tvoga praznika u krotosti i čistoti srca sa Arhanđelom Gavrilom da zavapimo Tebi: Raduj se, Blagodatna, Raduj se Obradovana, Raduj se, Preblagoslovena, Gospod je s Tobom, i Tobom i sa nama u vekove vekova. Amin!

 

Tropar, glas 4.

Danas je početak našeg spasenja i objava večne Tajne: Sin Božiji postaje Sin Djeve, a Gavrilo javlja radosnu blagodatnu vest. Zbog toga, zajedno s Njim, kličemo Bogorodici: Raduj se, Blagodatna, Gospod je s Tobom!

 

Kondak, glas 8.

Tebi, vojvotkinji, poborniku našem, mi sluge Tvoje, Bogorodice, uznosimo pobedničke pesme i zahvalnost za izbavljenje od zala. A Ti, pošto imaš nepobedivu moć oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo: Raduj se, Nevesto neudata!