petak, novembar 24, 2017

 Jerusalimska

 

Akatist Presvetoj Bogorodici u čast Njene ikone Jerusalimska

praznuje se 12. (25.) oktobra

 

(čita se za pomoć u iskušenjima od rata, neslozi među braćom)

 

 

Kondak 1.

Tebi, od sviju pokolenja Izabranoj, Preblagoslovenoj Djevi, pohvalno pojanje prinosimo, jer si Majka Božija. Zemnima si se javila kao Majka milostiva, Koja utehu daje stradalnima, i bolesnima od različitih bolesti iscelenje, i od napada neprijateljskih zaštitu, a svima koji Ti se mole brzo uslišenje. Zato Ti u radosti i umilenju kličemo:

Raduj se, Radosti naša, i izbavi nas od svake nevolje i žalosti!

 

Ikos 1.

Horovi Arhanđela i Anđela na Nebesima i mnoštvo ljudi na zemlji slave Tebe, Caricu sviju i Bogorodicu, jer si nam darovala veliku radost i utehu: Tvoju svetu ikonu, pred kojom u pobožnom trepetu stojimo i sa umilenjem Ti kličemo:

Raduj se, Ti Koju je Gospod i Car slave od večnosti predodredio!

Raduj se, Ti Koja si predočišćena kroz pokolenja i pokolenja pravednika!

Raduj se, Najsvetija Djevo, Koju Sam Bog izabra za Majku Sina Božijega!

Raduj se, dostojni Plode čistih Tvojih roditelja, Joakima i Ane!

Raduj se, Nevesto Božija, vaspitana u zemaljskom domu Cara Nebeskoga!

Raduj se, Ti Koja si obradovana blagovešću Arhanđela Božijeg Gavrila!

Raduj se, Ti Koja se, rodivši Spasitelja sveta, uzveliča iznad sviju žena!

Raduj se, Radosti naša, i izbavi nas od svake nevolje i žalosti!

 

Kondak 2.

Časni Heruvimi i preslavni Serafimi koji svedržiteljski Prestol Presvete Trojice okružuju, s pobožnošću ognjenom Tebe gledaju, kako u slavi tamo stojiš, moleći se milostivome Bogu za rod hrišćanski. Mi, pak, ovde na zemlji, koji pred svetom ikonom Tvojom stojimo, svim srcem radujući se, s pobožnim trepetom kličemo Svevišnjemu: Aliluja!

 

Ikos 2.

Duhom Božijim unapred videše Apostoli Hristovi koliko će verujući voleti, na ikoni izobražen, najsvetiji lik Prečiste Djeve Bogomajke, i među sobom izabraše božanstvenog Luku kao ikonopisca predivnoga. I ovaj, od Tebe majčinski blagoslov izmolivši, postom i molitvom okrepljen, ikonopisa prvu ikonu Tvoju Vladičice, za koju si Sama rekla: Sa Tobom će biti blagodat Moja i sila! Zbog toga Ti kličemo sa umilenjem:

Raduj se, jer ne samo da nisi zabranila, već si i Sama blagoizvolela da na ikoni bude izobražen lik Tvoj prečisti!

Raduj se, jer si nam, uzišavši na Nebesa, ostavila ikonu lika Tvoga kao zalog ljubavi Tvoje!

Raduj se, jer je, po Tvome odlasku na Nebo, ikona Tvoja sveta - istinska uteha svima verujućima!

Raduj se, jer svi hrišćani priticahu u Getsimaniju ka ikoni Tvojoj da Ti se kao živoj poklone!

Raduj se, jer oni koji tada pogledahu na ikonu Tvoju, utehu u žalostima duševnim dobijahu!

Raduj se, jer oni koji se sa suzama moljahu pred ikonom Tvojom, iscelenje od bolesti primahu!

Raduj se, jer i oni koji se danas mole pred prečistom ikonom Tvojom ispunjenje moljenja svojih primaju!

Raduj se, Radosti naša, i izbavi nas od svake nevolje i žalosti!

 

Kondak 3.

Blagodatna sila, koju si darovala prvopisanoj ikoni Svojoj, projavi se i u mnogim preslikanjima njenim, pošto verna čeda Tvoja umoliše Apostole da im ikone Tvoje umnože, da ih svako u domu svome ima, i da Te, radujući se i sa pobožnim trepetom, proslavljaju, najsvetiju Majku Boga svesilnoga, kličući Mu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Bezmernu ljubav prema bogodarovanim Ti čedima Božijim imajući, Apostole svete si blagoslovila da sačine tridesetak ikona lika Tvog prečistog, na radost i utehu slovesnih ovčica stada Sina Tvoga Najsvetijega! Stoga, svom dušom svojom moleći se, kličemo Ti:

Raduj se, Ti Koju Anđeli hvale i Serafimi u pesmama veličaju!

Raduj se, jer se Tobom sva vaseljena radošću i veseljem preispuni!

Raduj se, jer si nam ikone Svoje za molitveno opštenje s Tobom darovala!

Raduj se, jer kroz njih čitavom svetu dobročinstva raznolika izlivaš!

Raduj se, jer si silu Svoju blagodatnu ikoni ovoj izobilno darovala!

Raduj se, jer, obasjavajući nas svetom ikonom Svojom, među nama Sama nevidivo prebivaš!

Raduj se, jer stojeći pred slavnom ikonom Tvojom, Samoj Tebi, najistinitijoj Majci Božijoj se poklanjamo!

Raduj se, Radosti naša, i izbavi nas od svake nevolje i žalosti!

 

Kondak 4.

Burama žitejskim potapani i sablaznima grehovnim pobeđivani, jadni i grešni rabi Tvoji, pod Tvoj milostivi Pokrov, kao u tiho i mirno pristanište, pribegavajući, usrdno Ti se molimo: izlij nevidivo blagodat Svoju životvornu u duše naše i umiri potištena srca naša, da čistim umom i neskvernim ustima svagda vapijemo: Aliluja!

 

Ikos 4.

Čuvši da veliko mnoštvo čudesa i dobročinstava neprestano ishodi od Bogomajčine ikone, koja se u Jerusalimu nahodi, vizantijski car Lav ushtede da je ima u zemlji svojoj i kada je prenese u Konstantinopolj sveti, ona poče da čini čudesa velika! Ljudi, pak, videvši takvu milost Božiju prema njima, u neizrecivoj radosti klicahu Blagoslovenoj:

Raduj se, blagodaću preispunjena, jer si zemlju našu dolaskom Svojim osenila!

Raduj se, blagodatna Djevo, Majko sastradalna hrišćana svih zemalja!

Raduj se, jer moljenje svako primaš od svake hrišćanske duše!

Raduj se, jer čuješ sve glasove koji Te sa svih strana vaseljene prizivaju!

Raduj se, jer pokrovom Svojim pokrivaš sveceli rod hrišćanski!

Raduj se, jer blagodat Svoju i milosti Svoje na sve bližnje i daljnje rasprostireš!

Raduj se, jer svima svako dobro u životu ovom milostivo daruješ!

Raduj se, Radosti naša, i izbavi nas od svake nevolje i žalosti!

 

Kondak 5.

Gledajući ikonu Tvoju i osećajući koliko si blizu čedima Svojim, svi koji su krvlju Sina Tvog iskupljeni hitaju k Tebi, svako svoje nevolje i potrebe iznoseći. Jedni Te mole da muke njihove, duševne i telesne, isceliš; drugi, pak, da, na početku puteva svojih, blagoslov i uspeh u delima svojim od Tebe prime, a treći Te mole da im porodični mir, slogu i ljubav daruješ. Oni koje zli ljudi ugnjetavaju zaštitu i pokrov od Tebe ištu, i, sve ovo primajući, radosno kliču: Aliluja!

 

Ikos 5.

Videše ljudi zemlje vizantijske da im ikona Tvoja biva ne samo nepresušni istočnik i pučina čudesa, već i moćno odolevanje i pobeda nad neprijateljima, te je mnogo puta pred neprijateljske vojske iznošahu, i ove behu pobeđene i davahu se u bekstvo, kao i Skiti. Ljudi, pak, pobožni, videvši ovo, u radosnom trepetu klicahu:

Raduj se, Vojvotkinjo Koja se boriš za nas i neprijatelje pobeđuješ!

Raduj se, jer nam nenaoružanima pobedu nad svenaoružanima daruješ!

Raduj se, jer ikonom Svojom strah i užas na neverne navodiš!

Raduj se, nepobediva Vojvotkinjo vojnika hrišćanskih u borbi protiv neprijatelja!

Raduj se, Ti Koja ikonom Svojom, kao bedemom nerazrušivim, ljude Svoje ograđuješ!

Raduj se, Ti Koja nas od beda, svakoga zla i iskušenja raznovrsnih spasavaš!

Raduj se, jer se i đavoimani pred ikonom Tvojom od demonskoga ropstva oslobađaju!

Raduj se, Radosti naša, i izbavi nas od svake nevolje i žalosti!

 

Kondak 6.

Propovednici bogonosni, sveti Apostoli, stojeći oko ikone Tvoje, proslavljaju Te, Caricu sviju i Vladičicu, i Hristu Bogu našem, Koji se od Tebe rodio, zajedno sa vojskom svetih Mučenika, nevidivih sapodvižnika Tvojih u podvigu ratnom, neprestano pevaju: Aliluja!

 

Ikos 6.

Zasija prečudesna ikona Majke Božije i u svekolikoj zemlji ruskoj, kada moćni knez Vladimir, sa velikom vojskom, u krajeve vizantijske dođe, ali ne htede da prolije krv hrišćansku, već grehe svoje da omije svetim Krštenjem, da primi veru pravoslavnu, kao i svi saborci njegovi. Tada mu se dade ona sveta ikona Jerusalimska, dar besceni, i donese je u prestoni grad svoj Kijev. Ljudi, pak, ruski, svetlošću Hristovom prosvetljeni, Carici Nebeskoj u umilenju klicahu:

Raduj se, Ti Koja si časnija od Heruvima i neuporedivo slavnija od svih Sila Nebeskih!

Raduj se, Ti Koja si na Nebesima preproslavljena i Koja o ljudima što na zemlji smireno žive srdačno brineš!

Raduj se, Ti Koja želiš da se svi spasu, jer si ikonom Svojom došla da nas spaseš!

Raduj se, jer se o nama, koji u tami grehovnoj sedimo, Svojom svemoćnom brigom i materinskim staranjem brineš!

Raduj se, Ti Koja nas Božanskom svetlošću ikone Svoje prosvetljuješ!

Raduj se, Ti Koja sve nas Hristu Bogu privodiš!

Raduj se, Ti Koja nam svima dveri rajske otvaraš!

Raduj se, Radosti naša, i izbavi nas od svake nevolje i žalosti!

 

Kondak 7.

Svom dušom svojom ushtevši da Hristu privede sve ljude koji su pod vlašću njegovom, kao i da sve udaljene krajeve zemlje ruske prosvetli svetlošću istinskoga bogopoznanja, blagoverni knez Vladimir zapovedi da svetu ikonu Jerusalimsku prenesu iz grada Kijeva u veliki Novgorod, i bi tamo ikona mnogo godina, dok ne bi prenesena u grad Moskvu, da tamo u srcu Rusije i u krajevima moskovskim izliva čudesa, i zbog toga ljudi pravoslavni, milošću i blagodaću Bogomajke preispunjeni, pohvalnu pesmu Bogu prinose: Aliluja!

 

Ikos 7.

Izlio si na nas milost Svoju, Gospode, umnoživši čudotvorne ikone Prečiste Majke Tvoje u Otačastvu našem, kao zvezde nebeske ih posejavši po svoj zemlji ruskoj, kroz njih darujući velika i neprebrojiva dobročinstva pobožnim stanovnicima njenim. Zbog toga, sa pobožnim trepetom pred veličanstvom slave Tvoje i preklanjajući kolena srca pred prečistom ikonom Preblagoslovene Majke Tvoje, sa umilenjem Joj vapijemo:

Raduj se, Vladičice, Koja si zemlju rusku za udeo i nasleđe Svoje izabrala!

Raduj se, Ti Koja si krajeve naše toliko zavolela!

Raduj se, Ti Koja si nam ikonu Svoju čudotvoreću u besceno nasleđe od davnih vremena darovala!

Raduj se, jer ikonom ovom zaklanjaš gradove i sela kao oblakom, blagodaću i milošću sve pokrivajući!

Raduj se, jer se pronošenjem ikone Tvoje svako mesto osveštava i ljudi se obnavljaju!

Raduj se, jer se od ikone Tvoje istočnici čudesa posvuda toče!

Raduj se, jer se i mi, grešni, kroz svetu ikonu Tvoju od beda i napasti izbavljamo!

Raduj se, Radosti naša, i izbavi nas od svake nevolje i žalosti!

 

Kondak 8.

Čudno je umu čovekovom, ali divno srcu verujućem, kako se zbilo javljanje ove ikone Bogomajčine, i kako od suve daske na kojoj beše izobražen lik Tvoj prečisti poče da se zbiva ono što je natprirodno: jer sila se mnoga od ikone Tvoje istoči, i one, koji dugo bolovahu i koji uzeti behu, učvrsti i isceli. Svi, pak, videvši čudesa ova, u Božanskom ushićenju, zajedno sa isceljenima, radosno klicahu hvalu Bogu: Aliluja!

 

Ikos 8.

Samilostiva i dobrotvorna budući prema svima koji Te poštuju, blagoizvolela si da proslaviš Svoju ikonu u teške dane kuge smrtonosne, kada veliki strah obuze srca sviju. Zato svi koji Ti tada u pokajanju priticahu i sa umilenjem Ti se moljahu u hramu Tvome, kao i svi oni kojima u domovima njihovim bi prinesena ova ikona Tvoja, odmah se smrti izbavljahu i u radosnom trepetu Ti uznošahu ovakvo blagodarno pojanje:

Raduj se, usrdna naša Zastupnice pred milostivim Bogom!

Raduj se, jer gnev Božiji prema nama Svojim Majčinskim molitvama utišavaš!

Raduj se, jer se Tobom grešnicima koji se kaju oproštaj daruje!

Raduj se, Ti Koja na put istiniti grešnike zabludele obraćaš!

Raduj se, Ti Koja gorde učiš smirenju i bezosećajne privodiš k umilenju!

Raduj se, Ti Koja nam Majčinsku ljubav i najkrajnje snishoćenje u strašni dan gneva Božijeg pokazuješ!

Raduj se, Radosti naša, i izbavi nas od svake nevolje i žalosti!

 

Kondak 9.

Sva zemlja naša je časnom ikonom Tvojom osenjena i silnim zastupništvom Tvojim čuvana: i neprestano Te molimo, predobra Majko, da sve nas u miru i spokoju sačuvaš, da nas izbaviš od smutnje i nemira, od bune i borbi mećusobnih, i od svake smrtonosne rane, da svi koji pobožno žive, u tihom i mirnom življenju, blagodušno Bogu hvalu uznose: Aliluja!

 

Ikos 9.

Koji to mudrac može da izrekne silu blagodati što si je ikoni ovoj Sama darovala? Koja to pesma slatkopojna dostojno može da pohvali Tvoja čudesa, jer se donošenjem ikone Tvoje na svako mesto dobročinstva raznorodna tamo istaču: gde je žega i suša - tamo se obilne kiše izlivaju, a gde je pogubna oblačnost - tamo sunce prosijava i vetrovi zarazni iščezavaju, a ljudi Tobom tako pomilovani i oblagodaćeni iz dubine duše Ti kliču:

Raduj se, Preneporočna Djevo, Koja si Svojim krajnjim smirenjem Nebesa zemlji priklonila da bi u Tebe sišao Sin Božiji!

Raduj se, Carice Nebesa i zemlje, Kojoj se i kopno i more povinuju!

Raduj se, Vladičice, jer nam kiše blagovremene i blagorastvorenje vazduha nispošalješ!

Raduj se, usrdna Predstojateljko naša, Koja pogubne udare groma i munje od nas udaljuješ!

Raduj se, jer požare koji dobra i domove ljudske proždiru, rosom molitava Svojih gasiš!

Raduj se, jer se prinošenjem ikone Tvoje ljudi od zaraza smrtnih spasavaju!

Raduj se, Radosti naša, i izbavi nas od svake nevolje i žalosti!

 

Kondak 10.

Ti Koja si pristanište spasonosno vernima usred bure i ustalasanog mora žitejskoga i Koja nam svima ka večnome pristaništu Nebeskome put dobri pokazuješ, pomozi nam da neporočno prođemo put ovog života privremenog, i uputi nas na svaku vrlinu i sve nas sačuvaj u čistoti i svetosti, i uvedi nas u blaženo Carstvo Sina Tvoga, da i mi, Tobom spaseni, tamo sa Anđelima i horovima Svetih večno pevamo pohvalnu pesmu: Aliluja!

 

Ikos 10.

Zaista verujemo, Vladičice, da nas nevidivim Svojim zastupništvom, kao bedemom čvrstim, ograđuješ od iskušenja i beda i svakog lukavog dejstva neprijatelja naših vidivih i nevidivih. Zbog toga Ti sa suzama vapijemo:

Raduj se, Čuvarko naša, Koja nas od zlobe besovske nevidivo ograđuješ!

Raduj se, Ti Koja zavist i lukavstvo zlih ljudi protiv nas usmereno premudro razrušuješ!

Raduj se, Ti Koja nas na svim putevima života našeg milostivo štitiš!

Raduj se, Ti Koja sve misli naše od zlih predloga demonskih i maštarenja sujetnih, kao Stražarka čuvaš!

Raduj se, Ti Koja sve želje naše na dobro i spasenje usmeravaš!

Raduj se, Ti Koja nas tajanstveno učiš da jedino dobro tvorimo u slavu Božiju!

Raduj se, Životovoditeljko naša, Koja nas vodiš k Nebesima, u blaženo Otačastvo!

Raduj se, Radosti naša, i izbavi nas od svake nevolje i žalosti!

 

Kondak 11.

Pojanje pohvalno neućutno Ti pevamo, Bogoroditeljko, jer molitvama Svojim Sinu Svome i Bogu našem gradove i sela od zlih napada čuvaš, mir i izobilje i sva dobra u životu svima koji Te poštuju daješ, svakoga čoveka na put spasenja usmeravaš, i sve urazumljuješ da milosrdnome Bogu Čovekoljupcu pevaju: Aliluja!

 

Ikos 11.

Božanskom svetlošću prečiste duše Svoje svekoliku vaseljenu prosvetljuješ i ovom ikonom Svojom srca svih veseljem i radošću preispunjavaš, blagodat njenu posvuda izlivajući. Zbog toga, i mladi i stari, i deca i devojke, u najdubljem pobožnom trepetu saglasno Ti kliču:

Raduj se, Ti Koja prestarelima za veselje, utehu u srca izlivaš!

Raduj se, jer deci vaspitanje dobro i napredak u razumevanju korisnih učenja daruješ!

Raduj se, Ti Koja mlade celomudrenosti učiš, čuvajući ih u devstvenoj čistoti duše!

Raduj se, Ti Koja si blagosloveno ispunjenje hrišćanskih brakova!

Raduj se, Ti Koja od Boga dobrim zemljoradnicima bogat rod izmoljavaš!

Raduj se, Ti Koja milostivo putuješ sa putnicima i moreplovcima što Te prizivaju!

Raduj se, Radosti naša, i izbavi nas od svake nevolje i žalosti!

 

Kondak 12.

Blagodat Ti je velika data od Boga, Preblagoslovena Majko Božija, da na uboge paziš, da bolne isceljuješ, da nevoljnicima pomažeš, da žalosne tešiš i da sve zabludele na put spasenja vraćaš. Zato svi koji su umorni i obremenjeni, imajući u Tebi dobru Majku i kroz Tebe primajući neizrecivu milost, sa umilenjem Ti kliču: Aliluja!

 

Ikos 12.

Pojući čudesa Tvoja, Bogoroditeljko, kojima nam javljaš premnogu ljubav Tvoju i milosrđe, hvalim čudotvornu silu Tvoju, svemoćna Vladičice naša, i stojeći pred prečistom ikonom Tvojom, molim Ti se: žalosti naše isceli i od svakoga zla nas izbavi, da svagda molitvama Tvojim u ljubavi Tvojoj prebivamo, i da Ti sa umilenjem srca kličemo:

Raduj se, Ti Koja utehu i radost daješ svima potištenima i obremenjenima!

Raduj se, Brzoposlušnice naša, Koja nam u bedama i iskušenjima brzu pomoć nispošilješ!

Raduj se, Ti Koja onima što Te u bolestima prizivaju celebnu silu Tvoju i brzo ozdravljenje daruješ!

Raduj se, Ti Koja svepraštajuću ljubav Svoju tamo gde su gnev i mržnja uvek unosiš i teško zavađene miriš!

Raduj se, nevidiva Uzgajiteljko male siročadi i bezdomnih udovica neodstupna Pokroviteljko!

Raduj se, Ti Koja si jedina naša nada, sigurnost i uteha u mučnom času smrti!

Raduj se, Ti Koja si, i po smrti našoj, usrdna Zastupnica za nas grešne pred Prestolom Svevišnjega!

Raduj se, Radosti naša, i izbavi nas od svake nevolje i žalosti!

 

Kondak 13.

O sveopevana Majko, Carice Nebeska, Koja si rodila Hrista Sina Božijega i Spasitelja čitavoga sveta! Primi sada ovo moljenje naše, koje Ti od sveg srca prinosimo, i svesilnim Svojim zastupništvom sačuvaj nas od svake bede i iskušenja u ovom životu, i udostoj nas da, u blaženstvu večnom, sa svima svetima, pohvalnu pesmu Bogu pevamo: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva prva

O, Presveta i Preblagoslovena Majko Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista, Prečista Prisnodjevo, Bogorodice Marija, Pokroviteljko i Zastupnice naša! Pripadamo i klanjamo se Tebi, pred svetom i čudotvornom Jerusalimskom ikonom Tvojom i smireno Ti se molimo: poslušaj glas moljenja naših, koja Ti iz sve duše prinosimo, vidi žalost i iskušenja naša, i, kao uistinu ljubveobilna Majka, pomozi nama bespomoćnima i klonulima, koji u mnoge grehe padamo i neprestano Gospoda i Sazdatelja našeg razgnevljujemo. Njega umoli, Vladičice, da nas ne pogubi sa bezakonjima našim, već da nam, zbog Tvoga zastupništva, pokaže Svoju čovekoljubivu milost. Izmoli nam, Svedobra, zdravlje duševno i telesno, istinsko pokajanje za grehe, napredovanje u vrlinama hrišćanskim, život blagodatni, mirni i pobožni, plodove zemaljske, blagorastvorenje vazduha, pravovremene kiše i višnji blagoslov za sva dobra dela i delanja naše. Sačuvaj nas i zaštiti u miru i poretku dobrom, i pomozi svakome da nosi dobri i laki jaram Hristov u trpljenju i smirenju, na spasenje duša naših, ograđujući nas Majčinskim pokrovom Svojim od iskušenja đavolskih i svakoga zla.

O Carice sveopevana, Majko Božija svedobra! Pruži bogonosne ruke Svoje na umoljenje k ljubljenome Sinu Tvome, Gospodu našem Isusu Hristu, i zajedno sa samolitvenicima Tvojim, koji su zajedno sa Tobom na ikoni Tvojoj izobraženi - pravednim roditeljima Tvojim, Joakimom i Anom, umoli Hrista da nas pomiluje i da nas izbavi od pogibli večne, i kao što si negda, u nevolji velikoj, Nilu, koji se pred ovom ikonom Tvojom molio, utehu i dobro obećanje darovala, tako i sada usliši i nas bedne i grešne, i projavi nam veliku Svoju milost: bolesne isceli, žalosne uteši, nevoljnike od nevolja izbavi, putnike i moreplovce nepovređene sačuvaj, i sve nas udostoj da život naš zemaljski pobožno okončamo, da dobru hrišćansku končinu imamo, da pričasnici Svetih Tajni budemo, i da Carstvo Nebesko nasledimo: da u svetlosti i radosti Svetih pojemo i veličamo milosrđe Tvoje i Gospoda našeg Isusa Hrista, Koji se od Tebe rodio, i Kome, sa bespočetnim Ocem i Presvetim Duhom, priliči svaka slava, čast i poklonjenje, u sve vekove. Amin.

 

Molitva druga

Presveta Gospođo, Vladičice Bogorodice, Nado svih koji se u Tebe nadaju, Zastupnice tužnih, Pribežište očajnih, udovica i siročadi Hraniteljko! Usliši i pomiluj nas, grešne i nedostojne rabe Tvoje, koji sa umilenjem prečistoj ikoni Tvojoj pripadamo: umoli, Milosrdna Vladičice, Sina Svoga i Gospoda našeg Isusa Hrista, da odvrati od nas pravedni gnev Svoj, da nam oprosti grehe i bezakonja naša, da se dobrotom Njegovom udostojimo da život svoj u pokajanju okončamo i milost Njegovu da steknemo, sa svima izbranicima Njegovim, jer si blagoslovena i preproslavljena u vekove vekova. Amin.

 

Tropar ikoni, glas 3.

Kao zastupništva Tvoga potvrda i milosrđa Tvoga javljanje, pokaza nam se ikona Jerusalimska, Vladičice: pred njom duše naše u molitvi izlivamo i s verom Ti vapijemo: na ljude Svoje, Milosrdna, pogledaj i sve žalosti i tuge naše isceli, utehu dobru u srca naša nispošlji i spasenje večno dušama našim izmoli, Prečista!

 

Tropar ikoni, glas 4.

Bogoradovana vladičice, preproslavljena mati milosti i čovekoljublja, svemilostiva zastupnice celog sveta! Mi, sluge tvoje, prilježno tvojoj zaštiti pribegavamo i veličanstvenoj ikoni tvojoj sa umiljenjem pripadamo, i molimo te: Uznesi toplu molitvu Sinu tvome i Bogu našem, o sveopevana carice Bogorodice, da nas izbavi od svih bolesti i tuge tvojim molitvama, i od svih grehova oslobodi, i pokaže naslednicima Carstva Svoga nebeskog. Jer ti veliku i neiskazanu slobodu imaš kao mati Njegova i sve od Njega možeš da isprosiš, jedina preblagoslovena u sve vekove.

 

Kondak ikoni, glas 3.

Uverenje tvoga zastupanja i dokaz tvoga milosrđa, pokazala je tvoja ikona zvana Jerusalimska, vladičice Bogorodice, jer pred njom molitve duše naše izlivamo i sa verom ti kličemo: Pogledaj, milosrdna, na ljude tvoje, i sve tuge i boli ublaži, i blagu utehu pošalji u srca, i isprosi večno spasenje dušama našim, Prečista Bogorodice.

 

 

Povest ikone Presvete Bogorodice Jerusalimske

Ikonu Majke Božije, zvanu „Jerusalimska”, po Predanju, ikonopisao je sveti Evanđelist Luka u godini Uspenja Presvete Bogorodice (petnaest godina po Vaznesenju Gospodnjem). Ikonu je 453. godine iz Jerusalima u Konstantinopolj preneo vizantijski car Lav I Veliki, i ona je tada bila smeštena u hram Majke Božije, zvan „Živonosni Istočnik”. Za cara Iraklija, u vreme napada Skita na Konstantinopolj, prestoni grad je bio spasen posle svenarodne molitve pred Jerusalimskom ikonom Bogorodičinom. Posle ovoga, car je naredio da se ikona prenese u Vlahernsku crkvu, gde se ona nalazila idućih tri stotine godina. Početkom desetoga stoleća, u vreme pohoda Rusa na Korsun, to jest Herson, ikona je bila prenesena u taj grad. Kada se kasnije ovde krstio, sveti Knez Vladimir je poneo ovu ikonu sa sobom u Kijev, a kada su stanovnici Novgoroda primili Hrišćanstvo, sveti Knez Vladimir im je poslao na dar Jerusalimsku ikonu, i ona je više od četiri stotine godina počivala u Novgorodu. Kada je, pak, Ivan Grozni osvojio Novgorod, on je Jerusalimsku ikonu preneo u Moskvu, u Uspensku crkvu. U vreme najezde Francuza 1812. Jerusalimska ikona je ukradena i odnesena u Pariz, gde se i danas nalazi u crkvi Presvete Bogorodice.