petak, novembar 24, 2017

 Ozarenje uma

 

Akatist Presvetoj Bogorodici u čast Njene ikone “Ozarenje uma”

praznuje se 15. (28) avgusta

 

(čita se u spakoj prilici, za bolje razumevanje Jevanđelja, bogonadahnutih knjiga i isceljenje od umnih bolesti; daruje ljudima duhovna i materijalna dobra, ozarenje uma i srca božanstvenom Istinom)

 

 

Kondak 1.

Tebi, izabranoj od svih zemnorodnih, Majci Božijoj, Carici Neba i Zemlje, Koja si duhovni lek čitavome svetu darovala, prinosimo zahvalne pesme, jer si nam darovala božanstvepu riznicu, čudotvornu ikonu prozvanu “Ozarenje uma", kojom ograđeni, iskreno se radujemo i s ljubavlju kličemo:

Raduj se, Svemilostiva Vladičice, Koja si premudrost i razum vernim ljudima darivala!

 

Ikos 1.

Anđeo prvak bi poslan u grad Nazaret da kaže Čistoj Devojci Mariji: "Raduj se, jer će se Logos Božiji vaplotiti u utrobi Tvojoj". Čuvši blagovest Arhanđela, Prečista Djeva u smirenju srca odgovori: "Evo sluškinje Gospodnje, neka Mi bude po reči tvojoj." Mi pak, grešni, pobožno poštujući Majku Hrista Boga našega, naučeni od Anđela, sa umilenjem pevamo Blagodatnoj:

Raduj se, Blagoslovena među ženama!

Raduj se, jer si kod Gospoda blagodat našla!

Raduj se, silom Svevišnjega osenjena!

Raduj se, Duhom Svetim osvećena!

Raduj se, verna sluškinjo Gospodnja!

Raduj se, Bogoizabrana Devojčice!

Raduj se, jer si Spasitelja sveta rodila!

Raduj se, Majko Svetlosti, Koja sve prosvećuješ!

Raduj se, jer prevazilaziš umove premudrih!

Raduj se, jer ozaruješ razume vernih!

Raduj se, Carice Neba i Zemlje!

Raduj se, jer Te proslavljaju svi narodi!

Raduj se, Svemilostiva Vladičice, Koja si premudrost i razum vernim ljudima darivala!

 

Kondak 2.

Znajući za želju novoprosvećenih ljudi, Ti si, Svečista, blagoslovila blagovesnika jevanđelskih tajni, apostola Luku, da naslika prečisti lik Tvoj. Videvši ga, poručila si: "Sa ovom ikonom, neka je Moja blagodat i sila". Zbog toga se pobožno klanjamo pred svetim ikonama Tvojim, kojima si svet hrišćanski ukrasila, i zbog Tebe Bogu blagodarno pevamo: Aliluja!

 

Ikos 2.

Razum nebeski otkrivajući, Prečista Djevo, blagoizvolela si da naučiš verne kakva je volja Božija, blaga, ugodna i savršena, koja svaki um prevazilazi. Pogledaj na nas, Sveopevana Bogorodice, ozari nas svetlošću istine, uteši nas kao Majka, pokaži nam put pravde da molitveno zapevamo:

Raduj se, jer si rodila Hrista, Božiju Silu i Božiju Premudrost!

Raduj se, Boga si sa čovekom sjedinila!

Raduj se, Smestilište neizrecive slave Božije!

Raduj se, jer si svetlošću razuma duše naše prosvetila!

Raduj se, Osvećenje poštovanja svetih ikona!

Raduj se, Darodavko duhovnih dobara!

Raduj se, jer si časnim Svojim ikonama blagodat darivala!

Raduj se, jer se, gledajući Tvoje ikone, Tebi Samoj poklanjamo!

Raduj se, jer se u čitavom svetu od ikona Tvojih čuda dešavaju!

Raduj se, jer ka nebesima um i srca naša uznosiš!

Raduj se, jer svu vaseljenu lučama Tvoje blagodati ozaruješ!

Raduj se, sa Sinom Tvojim i Bogom večno caruješ!

Raduj se, Svemilostiva Vladičice, Koja si premudrost i razum vernim ljudima darivala!

 

Kondak 3.

Silom blagodati osenjeni, blagočestivi ljudi u grad Nazaret dođoše i nađoše tamo dom Bogorodice, u kome se Prečista Djeva rodila, i blagovest Arhanđela primila, i prenesoše taj dom u Italiju, u grad Loreto. Na vrhu ovoga doma do danas stoji ikona Bogorodičina, u duborezu sačinjena, koju anđelske Nebeske Sile nevidivo okružuju i blagolepno poštuju, radosno kličući Bogu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući prema rodu hrišćanskome Svoje materinsko milosrđe, sve krajeve zemlje si ka spasenju prizvala, Prečista. Zato narodi mnogih zemalja dolaze u dom Tvoj i pred ikonom Tvojom na raznim jezicima ispovedaju grehe svoje. Zbog toga je od Istoka do Zapada proslavljena ikona Tvoja, i izbavljeni od bolesti, tuge i nevolja prinose Ti blagodarenja, pevajući:

Raduj se, Dome koga Sebi sazda Premudrost Božija!

Raduj se, Grade Božiji koji je iz maloga grada Nazareta proizašao!

Raduj se, jer si dom Božiji javljaljem svojim osveštala!

Raduj se, veća od Svetinje nad Svetinjama!

Raduj se, jer si sa Predvečnim Bogomladencom u Nazaret došla!

Raduj se, jer si Tajni spasenja roda ljudskoga poslužila!

Raduj se, Lestvice kojom od zemlje ka Nebu ushodimo!

Raduj se, predivni Pokrove čitavog sveta!

Raduj se, jer se sa verom Prečistom liku Tvome na ikoni poklanjamo!

Raduj se, jer od njega dobijamo blagodatne darove za spasenje duša naših!

Raduj se, jer se divna znamenja ikonama Tvojim svršavaju!

Raduj se, najveća Zastupnice roda hrišćanskoga!

Raduj se, Svemilostiva Vladičice, Koja si premudrost i razum vernim ljudima darivala!

 

Kondak 4.

Burom velike tuge bi pritisnut neki ikonopisac, jer u pomračenju uma nije od zemnih lekara nikakve koristi dobijao. Tada se bolesniku javi Prečista Mati Gospodnja i zapovedi mu da naslika ikonu koja će Njen dom u gradu Loretu osveštati. Sve ispunivši, ikonopisac se isceli i od toga dana ikonu prozva "Ozarenje uma", pojući pred njom pohvalnu pesmu Bogu: Aliluja!

 

Ikos 4.

Čuvši da Bogorodica blagoizvole da im na radost i utehu daruje Svoju ikonu prozvanu "Ozarenje uma", ljudi zemlje Ruske mnogim kopijama njenim ukrasiše hramove i domove svoje, i od njih se dogodiše mnoga znamenja i čuda svima koji sa verom pritiču i pevaju Preblagoslovenoj:

Raduj se, jer si nam časnu ikonu Svoju na utehu i osvećenje darovala!

Raduj se, jer bolesti duševne i telesne ikonom Tvojom lečiš!

Raduj se, jer zemlju Rusku pokrovom milosti Svoje osenjuješ!

Raduj se, jer one koji ljube i poštuju ikonu Tvoju od svakovrsnih nedaća izbavljaš!

Raduj se, jer si sa blagodatnim ikonama Svojim i Ti nevidljivo u naše domove ušla!

Raduj se, jer blagoslove i radosti njima donosiš!

Raduj se, jer ostavljene od zemnih lekara na svoje Svemoćne ruke prihvataš!

Raduj se, beznadežnih Uzdanje!

Raduj se, umova naših Prosvećenje!

Raduj se, čisto Ogledalo poznanja istine!

Raduj se, jer se od Istoka do Zapada ime Tvoje proslavlja!

Raduj se, Svemilostiva Vladičice, Koja si premudrost i razum vernim ljudima darivala!

 

Kondak 5.

Bogom vođenoj zvezdi slična pokaza se ikona Tvoja, Bogomajko: zemlju našu Rusiju (Srbiju) i gradove njene osveti, one koji su u tami neznanja ozari svetlošću Bogoviđenja, razum naš, grehom pomračeni, prosveti, zabludele na put držanja zapovesti Sina Tvoga i Boga upravi, a Njemu blagodarno kličemo: Aliluja!

 

Ikos 5.

Videvši Božansku riznicu, divnu ikonu Bogomajke, ka njoj usrdno pritičemo i od nje primamo u bolestima iscelenje, u žalosti utehu, u nevoljama izbavljenje, i radosno pevamo Zastupnici našoj:

Raduj se, jer si javljanjem ikone Tvoje verne obasjala!

Raduj se, jer nam Tobom u tami zasija Sunce Pravde, Hristos Bog naš!

Raduj se, Majko Umne Svetlosti, Koja je blagodaću svu vaseljenu ozarila!

Raduj se, jer si nas zracima blagodati prosvetila!

Raduj se, jer si svetlošću Tvojom mrak slepila našeg odagnala!

Raduj se, Djevo, Tobom nam svima svetlost bogoviđenja zasija!

Raduj se, Svećo neugasiva, koja si plamen vere razgorela!

Raduj se, jer si nam put vrlinovanja osvetlila!

Raduj se, Izvore svetlosti!

Raduj se, od nevolja i beda naša sigurna Zaštitnice!

Raduj se, neugasivi Svetilniče ljubavi Božanske!

Raduj se, jer si nam sjajem čudesa Svojih proleće spasenja nagovestila!

Raduj se, Svemilostiva Vladičice, Koja si premudrost i razum vernim ljudima darivala!

 

Kondak 6.

Propoveda čitav svet milosti Tvoje, Majko Gospoda našega, kojima je u mnogim gradovima i selima zemlje Ruske ikona Tvoja "Ozarenje uma" lučama čudesa prosijala, prosvećujući duše naše svetlom Božije blagodati i podstičući nas da pevamo Bogu, Koji Te je proslavio: Aliluja!

 

Ikos 6.

Zasija kroz časnu ikonu Tvoju, Prečista Bogorodice Djevo, svetlost spasenja svima, koji lutaju u tami grehova i strasti, i svima koji se mole pred njom s verom i pobožnošću daje se brza pomoć. Naše pomračene umove svetlošću Tvojom oslobodi, Sveopevana, i daj nam da vidimo Istinitu Svetlost i da ti sa ljubavlju zapevamo:

Raduj se, Zvezdo, Koja Sunce Pravde svetu donosiš!

Raduj se, Majko Istinske Svetlosti, Koja duše vernih prosvećuje!

Raduj se, Nastavnice blagodatnog učenja!

Raduj se, jer svetlim pokrovom naše pomračene umove osenjuješ!

Raduj se, Zoro nezalazna, Koja maglu naših grehova razgoniš!

Raduj se, jer nas izbavljaš od tame i večnih muka!

Raduj se, jer nas od napada neprijatelja oslobađaš!

Raduj se, jer bezumlje sveta pobeđuješ!

Raduj se, Rušenje dušegubnih učenja!

Raduj se, Darivanje dušekorisnih znanja!

Raduj se, jer nas ikonom Svojom tešiš!

Raduj se, jer svetlom radosti duše hrabriš!

Raduj se, Svemilostiva Vladičice, Koja si premudrost i razum vernim ljudima darivala!

 

Kondak 7.

Želeći svim ljudima spasenje i poznanje istine, Premilosrdni Gospod i Sazdatelj naš darova nam ikonu Prečiste Majke Svoje "Ozarenje uma", da svi, s verom moleći se pred njom, dobiju krepost reči, silu razuma i mudrost uma, i u tišini misli Caru i Bogu našemu pevaju: Aliluja!

 

Ikos 7.

Nova i preslavna čuda pokazala si preko svete ikone Svoje vernim ljudima, Majko Božija: silom blagodati Hristove, Ti si pomračene umom prosvetila, raslabljene ukrepila i svima koji celebnoj ikoni Tvojoj pritiču brzu pomoć pružila, podstičući ih da Ti zapevaju ovako:

Raduj se, jer iz dubine slepila izvlačiš!

Raduj se, jer mnoge razumom prosvećuješ!

Raduj se, jer si reč premudrosti onima koji je iskahu darivala!

Raduj se, jer si nerazumne razumom odenula!

Raduj se, jer grehovne pomisli odgoniš!

Raduj se, jer si otvrdla srca umekšala!

Raduj se, jer si um ka Bogu uzvisila!

Raduj se, jer nemudre umudruješ!

Raduj se, k blagočešću Putevoditeljko naša!

Raduj se, jer nas večnom radošću odevaš!

Raduj se, jer ka Sinu Tvome i Bogu molitve vernih uznosiš!

Raduj se, jer se i Sama neprestano pred Prestolom Svedržitelja za sve moliš!

Raduj se, Svemilostiva Vladičice, Koja si premudrost i razum vernim ljudima darivala!

 

Kondak 8.

Neobično je videti ikonu Tvoju, Prečista Bogorodice Djevo, na dasci naslikanu kako duhove tame odgoni silom Tvojom Božanskom i podaje razum ljudima umom klonulima i svima nevoljama obremenjenima i nama u greh palima. Molimo Te sa suzama: izbavi nas od neprijatelja vidljivih i nevidljivih i od tame bezumlja, da bismo svagda pevali Spasitelju i Bogu našem: Aliluja!

 

Ikos 8.

Sva je zemlja Ruska preispunjena, kao zvezdama bogosvetlim, čudotvornim ikonama Tvojim, Bogorodice Djevo, a među njima i ikona Tvoja "Ozarenje uma" blagodaću sija i zagreva ohladnela srca naša znamenjima milosti Tvoje prema nama grešnima. Zbog toga, preklonivši kolena pred svetom ikonom Tvojom, pevamo Ti, Sveprečista Majko naša:

Raduj se, jer tuge naše u radost pretvaraš!

Raduj se, jer nas od ognjenih strela nečastivoga štitiš!

Raduj se, jer vaspitavaš i blagodaću čuvaš!

Raduj se, Zaštitnice i Premudra Učiteljice mladih!

Raduj se, jer deci koja su nevaljalstvu naučena razum podaješ!

Raduj se, jer neprijateljske napade odbijaš!

Raduj se, jer razume vernih prosvećuješ!

Raduj se, jer neverne posramljuješ!

Raduj se, jer pomračene umove isceljuješ!

Raduj se, jer blagodaću što od ikone Tvoje ishodi demone odgoniš!

Raduj se, Mati milosrđa i dobrote!

Raduj se, Nado večnog spasenja našeg!

Raduj se, Svemilostiva Vladičice, Koja si premudrost i razum vernim ljudima darivala!

 

Kondak 9.

Sve nebeske sile služe Tebi, Carice Neba i zemlje, ljudski rod prinosi Ti pohvale i Tvoju svetu ikonu poštuje kao zaštitu i utshu koju si nam svima darivala. Nauči nas, o, Sveblaga, da te dostojno iroslavljamo i pevamo rođenome od Tebe Spasitelju sveta: Aliluja!

 

Ikos 9.

Rečiti govornici ljudski ne mogu spoznati tajnu služenja Tvoga rodu hrišćanskome, Bogorodice, niti mogu da objasne čudotvornu silu koja od svake ikone Tvoje proishodi na duševnu i telesnu korist ljudima. Mi pak, pravoslavni, sa suzama radosti pred ikonom Tvojom stojeći, proslavljamo Te, Blagodatna, i govorimo:

Raduj se, Anđelima Radovanje!

Raduj se, Klanjanje Arhanđela!

Raduj se, Ti Koju u vazduhu sreću Heruvimi!

Raduj se, jer Ti pohvale prinose Serafimi!

Raduj se, Svetlosti Crkve Nebeske i zemlje Ukrasu!

Raduj se, jer si viša od svih nebeskih Sila!

Raduj se, poštovana od vojski Nebeskih!

Raduj se, Slavo svih zemnorodnih!

Raduj se, jer ikonom Tvojom umove naše ka Nebeskome uzvodiš!

Raduj se, Putevoditeljko naša ka Otadžbini Nebeskoj!

Raduj se, jer sijanjem duše Tvoje svu zemlju prosveđuješ!

Raduj se, jer si nas sve pred Krstom Sina Tvoga usinovila!

Raduj se, Svemilostiva Vladičice, Koja si premudrost i razum vernim ljudima darivala!

 

Kondak 10.

Želeći spasenje svetu od bezumlja i prelesti demonskih, Čovekoljubac Gospod darova nam divnu ikonu Tvoju, Bogomajko, pred kojom se pomračeni umovi isceljuju, besomučni se od demona oslobađaju, žalosni utehu i radost pronalaze. Zato proslavljamo Boga, Koji nam je darovao takve milosti, i blagodarno Mu pevamo: Aliluja!

 

Ikos 10.

Neoborivi bedem i Pokrov budi nam, Sveneporočna, protiv vidljivih i nevidljivih vojski neprijatelja, ograđujuđi nas od svih nevolja i bolesti. Stoga se sa verom poklanjamo ikoni Tvojoj "Ozarenje uma" radi pomoći blagodatne i izlečenja od svih bolesti duševnih i telesnih, radosno Ti kličući:

Raduj se, jer nas sa puta pogibli udaljuješ!

Raduj se, jer nas ka svakoj istini upravljaš!

Raduj se, jer duhove bolesti i uninija odgoniš!

Raduj se, jer duhove razuma i kreposti podstičeš!

Raduj se, jer nečastivu silu Božijom pobeđuješ!

Raduj se, jer većanja nečastivih osujećuješ!

Raduj se, jer besomučnima zdravlje podaješ!

Raduj se, jer sve ljute bolesti lečiš!

Raduj se, jer nas od smrti duhovne izbavljaš!

Raduj se, jer suzama grehe naše umivaš!

Raduj se, jer nas duhovnom radošću divno nasićuješ!

Raduj se, jer nas u budućem veku večne radosti udostojavaš!

Raduj se, Svemilostiva Vladičice, Koja si premudrost i razum vernim ljudima darivala!

 

Kondak 11.

Blagodarne pesme prinosimo Ti pred časnom ikonom Tvojom, Preneporočna, za neizrecivo milosrđe Tvoje i molimo Te, o Bogoblagodatna: ogradi um naš i srce od štetnih učenja, neverja i sujeverja, sačuvaj dušu našu od svih napada neprijatelja vere Pravoslavne, i udostoj nas da čistim srcem slavimo Sazdatelja našeg, pojući pesmu: Aliluja!

 

Ikos 11.

Kao svetlonosnu sveću gledamo ikonu Tvoju, Bogomati, koja je sijanjem čudesa zemlju našu prosvetila i upravila nas ka spasenju i srca naša ljubavlju prema Tebi, prečistoj Majci Gospoda, razgorela. Mi pak, videći silu blagodati Tvoje, pesmama radosnim proslavljamo Te ovako:

Raduj se, uzvišenija od premudrosti Solomonovih!

Raduj se, jer skrivene tajne Božije vernima otkrivaš!

Raduj se, jer nepobožne pobožnima činiš!

Raduj se, Munjo koja duše prosvetljuješ!

Raduj se, jer metežnost svetsku posramljuješ!

Raduj se, jer njome zaslepljene na put pravi upućuješ!

Raduj se, jer onima koji Ti se iskreno mole umove obnavljaš!

Raduj se, jer nam u času nedoumice dobru misao u srce polažeš!

Raduj se, Premudrosti i dobrote Božije Otkrivenje!

Raduj se, Krasoto Nebeskog sveta!

Raduj se, jer si nam darivala ikonu Tvoju, kao dar nebeski!

Raduj se, Izvore radosti neprestane!

Raduj se, Svemilostiva Vladičice, Koja si premudrost i razum vernim ljudima darivala!

 

Kondak 12.

Blagodat Božiju isprosi nam od Sina Tvoga i Boga, o Sveblaga, i pruži nam ruku pomoći, da ne umremo bez pokajanja; pokrij nas ljubavlju Svojom, očisti umove naše od pomisli grehovnih, prosveti oči srca naših da gledaju na spasenje i udostoj nas da čitavog života i u Carstvu Nebeskome pevamo Tvorcu i Sazdatelju našem: Aliluja!

 

Ikos 12.

Opevajući čuda koja se kroz ikonu Tvoju, Vladičice, projaviše, hvalimo, slavimo i veličamo Tebe, uistinu časniju od Heruvima i neuporedivo slavniju od Serafima. Pogledaj sa Nebesa, Bogorodice, na one koji pred svetom ikonom Tvojom stoje, nispošlji nam blagodat Svoju i izbavi od svih bolesti i iskušenja sve koji Ti pevaju kao Zastupnici i Zaštitnici našoj:

Raduj se, jer molitvama Svojim čitav svet spasavaš!

Raduj se, Uteho sadašnjeg žalosnog vremena!

Raduj se, Majko Svetlosti, Koja svetlom čistote Tvoje sve prosvećuješ!

Raduj se, jer nam tajne volje Gospodnje otkrivaš!

Raduj se, jer si zemlju Rusku za Svoj udeo izabrala!

Raduj se, jer si čudotvornom ikonom Svojom zemlju Rusku blagoslovila!

Raduj se, jer nas čudima ikone Tvoje ka Svetlosti Istine uzvodiš!

Raduj se, jer nas nevidljivo, blagodaću ikone Svoje, osenjuješ!

Raduj se, jer radost blagodatnu u srca bogoljubiva izlivaš!

Raduj se, jer dveri milosrđa Božijeg Svojim zastupništvom otvaraš!

Raduj se, jer nam pomažeš da steknemo darove Duha Svetoga!

Raduj se, jedina Čista i Blagoslovena među ženama!

Raduj se, Svemilostiva Vladičice, Koja si premudrost i razum vernim ljudima darivala!

 

Kondak 13.

O, Sveopevana Majko Prevečne Svetlosti i Premudrosti Očeve! Ti si Svetlost pomračenih, Ozarenje uma i Radost srca naših: usliši i primi moljenja nas grešnih, umudri nas nerazumne i upravi nas ka pevanju i moljenju pred ikonom Tvojom, "Ozarenje uma" prozvanom. Ne prestaj moliti se za nas, nedostojne sluge Tvoje, koje Te slave i pevaju Sinu Tvome i Bogu: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

O, Presveta Djevo, Nevesto Boga Oca i Majko Božanstvenog Njegovog Sina Isusa Hrista, Carice Anđela i Spasenje ljudi, Ti Koja grešnike razobličavaš i bogoodstupnike kažnjavaš, pomiluj nas koji mnogo sagrešismo i ne ispunismo zapovesti Božije, kršenjem zaveta Krštenja i zaveta monaških i mnogih drugih, koja smo obećali ispuniti. Kada Duh Sveti odstupi od cara Saula, tada bojazan i uninije napadoše na njega i tama očajanja i tuge namuči dušu njegovu. Tako se i mi zbog grehova naših lišismo blagodati Duha Svetoga. Um osujetismo sujetnim pomislima, zaboravom i pomračismo duše naše; i sada su naša srca pritešnjena plačem, tugom, bolešću, mržnjom, zlom, osvetoljubivošću, besom, zluradošću i drugim gresima. Nemajući druge radosti i utehe, vapijemo Tebi, Majci Boga našega Isusa Hrista, da umoliš sina Tvoga da nam oprosti sva naša sagrešenja i pošalje nam Duha Utešitelja, kao što Ga je poslao na apostole da teši i prosvećuje one koji Tebi pevaju blagodarnu pesmu: raduj se, Presveta Bogorodice, Koja nam ka spasenju um upravljaš. Amin.