ponedeljak, januar 22, 2018

 Sv Jovan Ratnik

Akatist Svetom Čudotvorcu Jovanu Ratniku

praznuje se 30. jula (12. avgusta)

(čita se za pomoć pri pronalaženja lopova, odnosno ukradenih stvari)

 

Kondak 1.

Izabranog slugu, Cara nebeskog, hrabrog mukotrpnika Jovana,svetog vojnika i čudotvorca, pohvalnim pesmama opevajmo, kao zastupnika hrišćana, čuvara celomudrenosti i utešitelja stradalnika. A ti, koji stojiš pred prestolom Svete Trojice, molitvama svojim sačuvaj od svakoga zla i iskušenja one koji ti sa ljubavlju kliču:

Raduj se, Jovane, sveti ratniče i preslavni čudotvorče!

 

Ikos 1.

Arhangeli i angeli s ljubavlju gledahu na tvoj ravnoangelski život, Jovane čudesni, a ti, brinući se o Gospodnjem i o tome kako da Gospodu ugodiš, svoju si devstvenost netaknutom sačuvao, danju i noću postom i molitvom telo svoje umrtvljujući. Diveći se takvom tvom životu, sa umilenjem ti kličemo:

Raduj se, jer si čistotu srca svoga sačuvao!

Raduj se, jer si se toga radi udostojio da Boga vidiš!

Raduj se, jer si jaram Hristov na svoja pleća primio!

Raduj se, jer si dušu svoju Hrista radi izgubio, da bi je spasao!

Raduj se, sažitelju Angela!

Raduj se, devstvenika pohvalo!

Raduj se, čuvaru i učitelju mladića!

Raduj se, brzi pomoćniče onima koji se bore sa strastima i pohotom!

Raduj se, zaštitniče devojaka i udovica!

Raduj se, opomeno narušiocima celomudrenosti!

Raduj se, učitelju roditelja i vaspitača!

Raduj se, nevidljivi vođo sirotih!

Raduj se, Jovane, sveti ratniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 2.

Kada dođe u Numeru Italsku, sveti Jovan vide da hrišćane gone, no ne uplaši se pretnji bezbožnog Julijana i reče im: „Ohrabrite se, utvrdite se u veri, da biste se udostojili da u odajama nebeskim svagda pevate Hristu Bogu: Aliluja!“

 

Ikos 2.

Um nepritvoran imao si, Jovane pohvale dostojni, kada si, prezrevši slavu ovoga sveta i gneva se carskog ne uplašivši, ispovedio da si hrišćanin i toga radi kao zločinac u tamnicu bio bačen. Diveći se tvojoj odvažnosti u Hristu, kličemo ti:

Raduj se, prekrasni ispovedniče Hristov!

Raduj se, Hristov sastradalniče!

Raduj se, jer si lukavstvo idolosluženja razobličio!

Raduj se, jer si silom krsta đavola pobedio!

Raduj se, jer si okove i tamnicu Hrista radi prihvatio!

Raduj se, jer si hladnoću i obnaženost grešnoj slavi pretpostavio!

Raduj se, pohvalo ispovednika!

Raduj se, radovanje mučenika!

Raduj se, jer si među zemaljskim ratnicima bio hrabri ratnik Cara nebeskoga!

Raduj se, zaštitniče Crkve Hristove!

Raduj se, svih pravoslavnih zastupniče!

Raduj se, Jovane, sveti ratniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 3.

Silom višnjom opasan, imao si snage da pobediš iskonsku zmiju; takvom silom obdaren, obilje čuda izlivaš svima koji sa verom prizivaju ime tvoje i zbog tebe blagodarno kliču Bogu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući u srcu čvrstu veru u Hrista i tom se silom naoružavši, nisi se uplašio gneva carevog i sačuvao si narod italski od mučitelja. Toga radi, hrabrost tvoju hvaleći, ovako te veličamo:

Raduj se, dijamante vere Hristove!

Raduj se, stube Crkve Božije!

Raduj se, nado i zaštito vernih!

Raduj se, strahu i postiđenje nevernih!

Raduj se, jer si venac ispovednika Hristovih stekao!

Raduj se, jer si oružjem krsta Hristovog đavola porazio!

Raduj se, jer si Hrista više nego svet zavoleo!

Raduj se, jer si za hrišćane dušu svoju položio!

Raduj se, jer si nameru bogomrskog mučitelja osujetio!

Raduj se, jer si one u u tamnici i u okovima pohodio!

Raduj se, jer si Hrista radi i sam u tamnicu bačen bio!

Raduj se, jer si rane Gospoda svoga na telu svome nosio!

Raduj se, Jovane, sveti ratniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 4.

Bura sumnji kolebala je blaženog Jovana kada bi poslan u Numeru Italsku da tamo muči one što u Hrista veruju: „Ako treba, govoraše“, „ da po zapovesti carevoj pobožne ljude mučim i ubijam, biću osuđen od Boga, a ako pak ne pođem tamo, pokazaću se, u svom ratničkom činu, kao protivnik carev i biću predat strašnoj smrti“. No, strahom Božijim vođen, veru Hristovu u srcu je sačuvao do stradanja i okova tamničkih , kličući Hristu: Aliluja!

 

Ikos 4.

Bezbožni Julijan, čuvši za milosrđe tvoje prema hrišćanima i saznavši da si i sam hrišćanin, razgnevi se silno na tebe, i naredi da te u Carigrad sprovedu kao zločinca i protivnika carevog. A ti, blagodaću Božijom ukrepljen, odvažno si stradanja pretrpeo i od vere u Hrista nikako nisi odstupio. Toga radi veličamo te:

Raduj se, neustrašivi ispovedniče vere Hristove!

Raduj se, ratniče Hristov nepobedivi!

Raduj se, jer sa arhistratizima sila nebeskih pred Prestolom Božijim stojiš!

Raduj se, brzi pomoćniče svima koji za istinu stradaju!

Raduj se, jer si se iskušenja i sablazni đavolskih klonio!

Raduj se, jer i sve koji te prizivaju od iskušenja izbavljaš!

Raduj se, jer si nameru bogomrskog mučitelja osujetio!

Raduj se, jer nama pomažeš da izbegnemo zamke đavolske!

Raduj se, jer si štitom vere samog sebe od strela lukavoga neprijatelja zaštitio!

Raduj se, jer njime i nas od iskušenja čuvaš!

Raduj se, ukrase roda hrišćanskoga!

Raduj se, jer u odajama nebeskim obitavaš!

Raduj se, Jovane, sveti ratniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 5.

Zvezdi od Boga poslanoj sličan si bio, Jovane, kada si došavši u zemlju italsku hrišćane što onde življahu savetovao da ne odstupe od Sunca Pravde, Hrista Boga, već da Mu uvek poju: Aliluja!

 

Ikos 5.

Sveti, videvši kako pred njega po naredbi carevoj privode verne hrišćane na mučenje za veru Hristovu, veoma se uplaši za njih i zabrinu se u srcu svome kako da ih izbavi iz ruku mučitelja. Hvaleći tvoje staranje za njih, kličemo ti:

Raduj se, jer si ljubav Hristovu u srcu nosio!

Raduj se, jer si njome, razgorevan spasao verne sluge Hristove!

Raduj se, jer si naredbe bezbožnika prezreo!

Raduj se, jer si zapovesti Hristove očuvao!

Raduj se, prijatelju vernih slugu Hristovih!

Raduj se, zaštitniče hrišćana!

Raduj se, utešitelju onih u tamnicama i okovima!

Raduj se, hranioče siromašnih!

Raduj se, vođo zabludelih!

Raduj se, iscelitelju nemoćnih!

Raduj se, zaštitniče sirotih!

Raduj se, utešitelju onih koji plaču!

Raduj se, Jovane, sveti ratniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 6.

Postom i molitvom telo si svoje duhu potčinio i u slavu Božiju duhovno si živeo; toga radi sada stojiš pred prestolom Presvete Trojice, pevajući svagda pesmu: Aliluja!

 

Ikos 6.

Čitavom si rodu hrišćanskom zablistao kao novi svetilnik na svodu nebeskom kada, po volji Božijoj, otkriveno bi netruležno telo tvoje, koje izliva obilje čuda na one koji sa verom pritiču zaštiti tvojoj i molitveno tebe prizivaju:

Raduj se, jer si životom svojim Bogu ugodio!

Raduj se, jer si toga radi od Njega proslavljenje dobio!

Raduj se, jer si ništavnost i varljivost ovoga sveta prezreo!

Raduj se, jer si platu nebesku primio!

Raduj se, jer si u malom veran bio!

Raduj se, jer si se udostojio da obilje blagodati Božije primiš!

Raduj se, jer si u ovom životu bližnjeg nesebično zavoleo!

Raduj se, jer si zaštitnik bio onima u žalosti i iskušenjima!

Raduj se, jer si dušu svoju za bližnje položio!

Raduj se, naš topli zastuniče kod Cara nebeskog!

Raduj se, jer si hrišćane od gneva mučitelja spasao!

Raduj se, jer se i sada za spasenje naše staraš!

Raduj se, Jovane, sveti ratniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 7.

Videvši da ćeš se iz ovog sveta preseliti, naložio si nekom čoveku da telo tvoje položi u grobnicu, u koju se stranci i siromasi sahranjivahu. A Gospod Koji smirenje veliča, izvole da se ono sačuva netruležnim i da izliva obilje čudesa na sve koji ti sa verom pritiču i zbog tebe Mu kliču: Aliluja!

 

Ikos 7.

Gospod Čovekoljubac pokaza novu milost slugama Svojim kada blagoizvole da te proslavi i da u tebi javi čudotvornu blagodat Svoju. A mi, radujući se Promislu Božijem, blagodarno kličemo:

Raduj se, obitavalište Božije blagodati!

Raduj se, izabrani sasude Božiji!

Raduj se, čudotvorče prekrasni!

Raduj se, jer onima koji ti pritiču brzu pomoć daruješ!

Raduj se, iscelitelju bolesti naših telesnih i duhovnih!

Raduj se, imenom Hristovim demone izgoniš!

Raduj se, jer si lukavstvo neprijatelja roda ljudskog razobličio!

Raduj se, čuvaru celomudrenosti!

Raduj se, nevidljiva ogrado pobožnih supružnika pred svakom đavolskom obmanom!

Raduj se, brzi razobličitelju svake krađe i pohare!

Raduj se, putovođo onima koji su sa prave staze skrenuli!

Raduj se, jer molitve naše koje su nam na korist uslišavaš!

Raduj se Jovane, sveti ratniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 8.

Kada u čudesnoj i divnoj pojavi tvojoj u snoviđenju jedne pobožne žene u tebi videše i poznadoše novog čudotvorca i ugodnika Božijeg, žitelji Konstantinopolja sa umilenjem uskliknuše Bogu: Aliluja!

 

Ikos 8.

Svim vrlinama u ovom životu ispunjen, a po smrti slavom Božijom ozaren, priklanjaš uho svoje za molitve onih koji te poštuju i od njih čuješ pohvale:

Raduj se, jer si milosrđe Oca nebeskog podražavao!

Raduj se, hranitelju gladnih!

Raduj se, nevidljivi saputniče stanaca!

Raduj se, zaštitniče sirotih!

Raduj se, utešitelju zlostavljanih!

Raduj se, jer one koji radi istine stradaju ukrepljuješ!

Raduj se, jer bolesnima olakšanje i iscelenje daruješ!

Raduj se, jer one u nevolji štitiš!

Raduj se, jer si sirote zavoleo!

Raduj se, jer si za smirenoumlje svoje od Boga bio vencem krunisan!

Raduj se, Jovane sveti ratniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 9.

Sve vojske angelske uzradovaše se videvši tebe, nesavladivog vojnika Cara nebeskog, kako pobeđuješ vladara tame i obmane ovoga veka i zato uskliknuše Bogu: Aliluja!

 

Ikos 9.

Svi rečiti govornici ne mogu dostojno pohvaliti stradanja tvoja, koja si Hrista radi pretrpeo, kao ni podvige milosrđa tvoga i celomudrija. A mi, diveći im se, u nemoći našoj uznosimo ti skromne pohvale:

Raduj se, jer si svim srcem Hrista zavoleo!

Raduj se, jer si dobrovoljno stradanja Imena Njegovog radi pretrpeo!

Raduj se, jer si radi Boga Svedržitelja porevnovao!

Raduj se, jer si mučenički venac stekao!

Raduj se, učitelju pravila vere i uzdržanja!

Raduj se, jer si skromnost duhovnu pokazao!

Raduj se, jer si smirenoumljem duha svoga gordost porazio!

Raduj se, jer si nasleđe Carstva nebeskog stekao!

Raduj se, jer si u domu Oca nebeskog obitavalište sebi načinio!

Raduj se, jer se stalno za naše spasenje zastupaš!

Raduj se, jer brzu pomoć daruješ onima koji te traže!

Raduj se, jer neućutno za njih Boga moliš!

Raduj se, Jovane, sveti ratniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 10.

Želeći da dušu svoju spaseš, prezreo si pretnje mučitelja, Jovane, ratniče Hristov, i ne brinući se za telo svoje, radosno si prihvatio gvozdene okove i utamničenje kičući Bogu Koji te je krepio: Aliluja!

 

Ikos 10.

Bedem si i sigurno utočište svima koji ti sa molitvom pribegavaju, čudotvorče Jovane, i toga radi kličemo ti:

Raduj se, brzi poslušniče svih koji te prizivaju!

Raduj se, jer Bog izvole da čudima proslavi svete mošti tvoje!

Raduj se, jer i ikone tvoje blagodat darivaju onima koji ih sa verom gledaju!

Raduj se, jer u hramovima koji su sazidani u slavu imena tvoga nevidljivo obitavaš!

Raduj se, jer niko od onih koji se u njima sa verom mole otuda ne izlazi ne obodren i neuslišen!

Raduj se, jer se moljenja naša koja molitvama svojim podupireš, do prestola Svedržitelja uzdižu!

Raduj se, jer se staraš da svakome molitve ispuniš!

Raduj se, jer onima što hode stranputicom greha urazumljenje daruješ!

Raduj se, jer onima koje kuša đavo brzu pomoć ukazuješ!

Raduj se, jer svakoga upućuješ da putem spasenja hodi!

Raduj se, jer grešnike pokajanju učiš!

Raduj se, ugodniče Hristov i blagi naš molitveniče!

Raduj se, Jovane, sveti ratniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 11.

Pohvalno pojanje prinosimo ti, mučeniče Hristov Jovane, a ti ga s ljubavlju primi, moleći Gospoda da nas izbavi od svake nedaće i nevolje, i da nas na posletku u času smrti naše svojim zastupništvom upozoriš, kako ne bismo umrli bez pokajanja, već se udostojili da u nebeskim naseljima sa tobom Bogu pevamo: Aliluja!

 

Ikos 11.

Sveća si u Crkvi Hristovoj što svetlošću neveštastvene blagodati Božije goriš, ozarujući tamu bezumlja našeg, preblaženi Jovane. Toga radi molimo te – prosvetli nas, pomračene grehom da ti kličemo:

Raduj se, jer si svetlost nauka Božanstvenog u srcu svome nosio!

Raduj se, jer si njome prosvetljen, tamu služenja idolima razobličio!

Raduj se, jer se staraš da i nas tom svetlošću prosvetliš!

Raduj se, jer slavu Trosunčanog Boga licem u lice gledaš!

Raduj se, lučo blagodati od Sunca Pravde zažežena!

Raduj se, jer tamu našeg neznanja ozaruješ svetlošću zapovesti Hristovih!

Raduj se, zvezdo vodiljo svima koji spasenje traže!

Raduj se, jer nas upravljaš na svako dobro delo!

Raduj se, jer u pravo vreme u naša srca dobru misao polažeš!

Raduj se, jer vojničkom staležu lik dobrog vojnika sobom pokazuješ!

Raduj se, jer si vaseljenu svetlošću svojih vrlina obasjao!

Raduj se, jer ljudi, videvši tvoja dobra dela, Oca nebeskog proslavljaju!

Raduj se, Jovane, sveti ratniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 12.

Blagodat ti je od Boga data da ka spasenju upravljaš i od nedaća čuvaš one koji poštuju spomen tvoj; stoga molitvam svojim ogradi od svakoga zla Crkvu i zemlju našu i učini da verni u vrlinama uzrastaju, da bismo svi klicali Bogu: Aliluja!

 

Ikos 12.

Pojuću Bogu, divnom u svetima Svojim hvalimo tebe, ispovednika Hristovog, ratnika i čudotvorca, pohvalama ovakvim:

Raduj se, ukrasu Crkve Božije!

Raduj se, jer si vojskama nebeskim pribrojan!

Raduj se, jer si oružje Božije primio!

Raduj se, njime lukavstva đavolska nadvladao!

Raduj se, jer si u oklop pravednosti odeven!

Raduj se, jer si štitom vere osenjen!

Raduj se, jer si šlem, spasenja stekao!

Raduj se, jer si mač duhovni, koji je Reč Božija, od svakog oružja više zavoleo!

Raduj se, jer si oko bedara svojih od Boga istinom i pravdom opasan!

Raduj se, jer si se pozvanima na svadbenu Večeru Jagnjetovu pridružio!

Raduj se, jer si se tamo udostojio da pred Prestolom Njegovim novu pesmu zapoješ!

Raduj se, jer si se sada na nebu više približio Hristu nego nekada na zemlji!

Raduj se Jovane, sveti ratniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 13.

O, sveti ugodniče Hristov i čudotvorče Jovane! Primi ovu našu pohvalu i molitve koje ti prinosimo; bogougodnim svojim molitvama Bogu izbavi nas od svakoga zla i nevolje, od bolesti duševnih i telesnih, i od večnog nas mučenja zastupništvom svojim sačuvaj, umolivši da dostojni Carstva nebeskog budemo, da bi se udostojili da u nebeskim naseljima Bogu kličemo: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

O preslavni ugodniče Hristov, Jovane Ratniče, ti koji si se kao hrabar u bitkama, progonitelj neprijatelja, i zastupnik onima kojima se čini nepravda pokazao! Veliki zastupniče svih pravoslavnih hrišćana i ugodniče Hristov, pomeni nas, grešne i nedostojne sluge Božije, u nevoljama, nedaćama i žalostima, u svakom opasnom iskušenju, i zaštiti nas od svakog zlog i nepravednog čoveka: jer tebi je od Boga data blagodat da se moliš za nas grešne koji od zla stradamo. Izbavi nas od onih koji nam čine nepravdu, budi nam snažni zaštitnik od svih vidljivih i nevidljivih neprijatelja naših, da bismo tvojom pomoću, snažnim zastupništvom i poborništvom postideli sve koji nam zlo čine! O, veliki poborniče, Jovane Ratniče, ne zaboravi nas grešne i nedostojne sluge, da od Boga zadobijemo neizreciva dobra, koja su već pripremljena za one koji Ga ljube. Jer Njemu dolikuje svaka slava, čast i poklonjenje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin!