petak, novembar 24, 2017

 Sv Marija Magdalena

Akatist Svetoj Ravnoapostolnoj Mariji Magdaleni

praznuje se 22. jula (04. avgusta)

 

Kondak 1.

O, sveta Marijo Magdalino, upućena si bila od Gospoda na ravnoapostolno služenje, i sledovala si vozljubljenom ti Hristu. Zbog toga te sa ljubavlju u pesmama proslavljamo. A ti, pošto imaš veliku slobodu pred Gospodom, od svih nas nevolja, molitvama tvojim izbavi, da ti sa radošću neprestano kličemo:

Raduj se sveta ravnoapostolna Marijo Magdalino, koja si Preslatkog Isusa, više od svih blaga zavolela!

 

Ikos 1.

Tvorac anđela i Gospod sila, sveta mironosice, providevši dobru volju tvoju, izabrao je tebe iz grada Magdale, i oslobodio od opsednutosti demonima. Ti si se pokazala da si od svih vernija služiteljka Gospodnja, revnujući životom i služenjem u Njegovom proslavljanju. A mi, diveći se takvom o tebi Božijem proviđenju, u umiljenju srca ti kličemo:

Raduj se, jer si od Božijeg Sina iz demonske tame u Njegov čudesan svet prizvana!

Raduj se, jer si Njegovom blagodaću, i telom i duhom do kraja čista ostala!

Raduj se, jer si čistotu srca i niščetu duhovnu do kraja sačuvala!

Raduj se, jer si se prva od svih udostojila videti vaskrslog Hrista!

Raduj se, jer si vražju silu potpuno pobedila!

Raduj se, jer si krepkom verom i toplom ljubavlju prema Hristu Bogu prosijala!

Raduj se, jer si svim srcem Spasa Hrista zavolela!

Raduj se, jer si Mu verno, do same smrti svoje služila!

Raduj se, jer si dušu tvoju blagodatno obnovila!

Raduj se, jer si propoved Evanđelja u skrovište srca svoga smestila!

Raduj se, jer si propoved o Vaskrsenju apostolima objavila!

Raduj se, jer si, razgovora sa anđelima počastvovana!

Raduj se, sveta ravnoapostolna Marijo Magdalino, koja si Preslatkog Isusa, više od svih blaga zavolela!

 

Kondak 2.

Videvši sebe, sveta Marija, izbavljenu od ljutih besova, svim srcem si se prilepila pobeditelju Ada, Hristu Bogu, učeći sve ljude, da Bogu služe, ne toliko rečima, no i životom svojim, vapijući Mu: Aliluja!

 

Ikos 2.

Razum ljudski u nedoumici razmišlja, o dostohvalna Marijo Magdalino, iz kakve si nevolje na visinu anđelima podobnog življenja, blagodaću Hristovom, uzišla. Zbog toga, tebe imamo kao dobru posrednicu, i toplo ti se molimo: izbavi i nas od grehovne bezdne da ti sa ljubavlju kličemo ovako:

Raduj se, jer si se, iz ljutog demonskog ropstva oslobodila!

Raduj se, jer si, prevaru lukavih demona javno izobličila!

Raduj se, jer si sve naučila da u napastima pritiču Hristu Bogu!

Raduj se, jer sve pobuđuješ da u velikoj grehovnoj skorbi ne očajavaju!

Raduj se, jer put ka svetlosti svima grešnicima pokazuješ!

Raduj se, jer si upoznala svemoguću silu blagodati Božije!

Raduj se, dobra nastavnice dostojnog blagodarenja Bogu!

Raduj se, verna učiteljice istinskog bogohvaljenija!

Raduj se, jer si nam životom tvojim pokazala, kakvo treba da nam je zemno bitisanje!

Raduj se, dobra zastupnice svih grešnika pred Bogom!

Raduj se, zaštitnice od prevare satanske, duša naših!

Raduj se, jer si u svakoj skorbi naša topla, kod Hrista posrednica!

Raduj se, sveta ravnoapostolna Marijo Magdalino, koja si Preslatkog Isusa, više od svih blaga zavolela!

 

Kondak 3.

Silom Božanstvene blagodati si želela, da radosno sleduješ Hristu Bogu, i ne žaleći ostavila si dom oca tvoga kao u davnini Avram. Zbog toga te molimo, o slavna Marijo, učenice Hristova, da i naša srca, molitvama tvojim, prosvetiš ljubavlju prema Bogu, da sada i uvek Njemu kličemo: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući silu premudrosti, darovanu ti od Boga, Marijo Magdalino, muški si se otrgla od svih krasota sveta i kao dobra učenica si osiromašila radi premnogog milosrđa i za nas si se Logosu usrdno molila. Toga radi i mi sa umiljenjem ti vapijemo:

Raduj se, dobra učenice Hristova!

Raduj se, istinska, u ljubavi prema Bogu, nastavnice!

Raduj se, jer si dobro upoznala sujetu celog sveta!

Raduj se, jer si njegove radosti muški odbacila!

Raduj se, jer duboki mir nisi ni sa čim htela menjati!

Raduj se, jer si inočkom redu dobar životni put pokazala!

Raduj se, putevoditeljko svih ka Hristu Bogu!

Raduj se, jer si, radi Hristovskog milosrđa, iz zemnog doma izišla!

Raduj se, jer si se radi Hristovskog milosrđa i na nebesima obrela!

Raduj se, jer si pomoću milosrđa, večno blaženstvo dostigla!

Raduj se, jer si mudro jagnješce koje je od zlih vukova pribeglo ka mudrom pastiru Hristu!

Raduj se, jer si ušla u dvor Nj egovih slovesnih ovaca!

Raduj se, sveta ravnoapostolna Marijo Magdalino, koja si Preslatkog Isusa, više od svih blaga zavolela!

 

Kondak 4.

Jarosna besovska bura, sveta Marijo, sa prevelikom silom se ustremila na hram duše tvoje, no ona te do kraja nije mogla pokolebati. Imala si tvrdu kamenu veru u Hrista, u kojoj si ti, mudra ženo, netremice stajala, učeći sve, da Sveblagom Bogu pevaju pesmu: Aliluja!

 

Ikos 4.

Slušali smo, da si, bogomudra Marijo, radi sledovanja Hristu obrela istinsku radost srca, pravdu, mir i radost u Duhu Svetom, zaželesmo i mi da se javimo kao pričasnici toga Božijeg C arstva. Tebi kao istinskoj pričasnicu Božijeg C arstva koja nam je put ka Bogu pokazala, zavapimo svi ovako:

Raduj se, jer si Isusovu nebesnu sladost zavolela !

Raduj se, jer si istinski život u Hristu obrela !

Raduj se, jer si nam uzor puta ka Nj emu pokazala !

Raduj se, jer sada i uvek, u nebeskoj radosti prebivaš !

Raduj se, jer od rajskog jela neprestano uzimaš !

Raduj se, jer si u srcu svom zažegla oganj ljubavi prema Bogu !

Raduj se, jer si verna i vozljubljena sluškinja Hrista Boga !

Raduj se, jer si prilježna za nas molitvenica pred Bogom !

Raduj se, pomoćnice u nevoljama našim !

Raduj se, naša dobra i krotka učiteljice !

Raduj se, prečasno žilišče Duha Svetog !

Raduj se, sveta ravnoapostolna Marijo Magdalino, koja si Preslatkog Isusa, više od svih blaga zavolela!

 

Kondak 5.

Kao od Boga vođena zvezda, slavna Marijo, među mironosicama si se javila, sledujući Hristu. I sada sa njima neprestano predstojiš Svetoj Trojici. I nas sakupi, molitvama tvojim, oko tvog sveštenog lika, ozarujući svetlošću tvojom, put tamnog života našeg, da radosno zavapim Bogu: Aliluja !

 

Ikos 5.

Divnu hrabrost si pokazala, sveta Marijo, videći Hrista Boga prikovanog na Krstu. Mnogi učenici su ostavili svog učitelja, a ti si, sa Njegovim Božanskim učenjem i dušu i misli zagrejala, nemoć ženske prirode prevazišla, i tako saučestvovala u stradanjima Spasitelja. Toga radi i mi, gledajući takvo smelo i mužestveno tvoje držanje vapijemo ti:

Raduj se, mudrih žena krasoto i ukrase !

Raduj se, svih hrišćana istinsko radovanje !

Raduj se, jer si sastradalna prikovanom na Krstu Hristu Bogu !

Raduj se, jer nam pokazuješ put ka Gospodu Hristu, imajući nepokolebivu ljubav prema Njemu !

Raduj se, jer imajući veliku ljubav, imala si, u posredovanju za nas, i veliku slobodu pred Bogom !

Raduj se, dobroto i pohvalo žena !

Raduj se, krepko pribežišče hrišćana !

Raduj se, jer si se i od muškaraca, koji su po prirodi jači, pokazala krepkija !

Raduj se, jer si od mudraca ovoga sveta bila mudrija !

Raduj se, jer ti je Bog objavio tajne premudrosti Svoje !

Raduj se, jer te je sam Bog Logos, istinskom bogoslovlju naučio !

Raduj se, jer si Hrista Boga više od svog života zavolela !

Raduj se , sveta ravnoapostolna Marijo Magdalino, koja si Preslatkog Isusa, više od svih blaga zavolela!

 

Kondak 6.

Blagodaću Tvojom, Hriste Caru, nemoćne isceljuješ, i slabe sasude čvrstim činiš. Jer su žene mironosice, kod Krsta Tvoga muški stajale, i Krsnu blagodat svima objavljivale. Mudre žene su se trudile da se upodobe likovima anđela, neprestano kličući Trojici Svetoj: Aliluja !

 

Ikos 6.

Želeći da budeš ozarena svetlošću istinskog bogorazumija, kada si videla Boga kako na Krstu prebiva, divna Marijo, govorila si plačući, kako život sada, dobrovoljnu smrt podnosi. A mi, blagodaću Svetoga Duha, Koga si primila, slavimo prosvećenje tvoje, i vapijemo ti ovako:

Raduj se, jer si Hrista raspetog iz dubine duše oplakala !

Raduj se, jer si, u naseljima nebeskim, večnu radost obrela !

Raduj se, jer si ti neprestano radovanje naše !

Raduj se, jer si svih žalosnih neodložna uteha !

Raduj se, jer si Hrista radi postradala na zemlji !

Raduj se, jer si se Njime i Njega radi na nebesima proslavila !

Raduj se, jer si svih neprijatelja naših krepka pobednica !

Raduj se, jer je svim hrišćanima preslatka uspomena na tebe !

Raduj se, jer se u celoj Crkvi Hristovoj poštuje prečesno ime tvoje !

Raduj se, istinita lozo vinograda Hristovog !

Raduj se, sveta ravnoapostolna Marijo Magdalino, koja si Preslatkog Isusa, više od svih blaga zavolela!

 

Kondak 7.

Želeći da razumeš svepobednu silu Krsta, preslavna Marijo, prebivala si, sa drugim ženama, blizu Krsta, do kraja Hristovog stradanja, bolećivo sastradajući Materi Gospodnjoj. Tako da si u nedoumici vapijala: kakvo je ovo strašno čudo, Onaj Koji drži svu tvorevinu, izvoleo je postradati. Mi pak Onome Koji se na Životvorni Krst dobrovoljno raspeo sa ljubavlju vapijemo: Aliluja !

 

Ikos 7.

Javila si se, blažena Marijo, kao divna žena, iz ljubavi prema Hristu Bogu gorko si ridala, i kada su Ga skinuli sa Krsta pripala si mu, i prečistim suzama si omila Njegove rane. Sledovala si blagobraznom Josifu i pravednom Nikodimu. Ka grobu Spasovom sa drugim svetim ženama si pritekla plačući. Plačući ste tešile Njegovu neutešnu Preneporočnu Mater, kojoj je ljuti mač prošao kroz dušu. Mi pak videći takvu tvoju srčanost, smireno te prizivamo:

Raduj se, koja si prečiste rane Hristove suzama omila !

Raduj se, jer si se javila kao sastradalna Preneporočnoj Njegovoj Materi !

Raduj se, jer Hrista nisi ostavila sve do groba !

Raduj se, jer si u nedoumici gledala kada se Život polaže u grob !

Raduj se, jer si sa pokajnim suzama naša dobra učiteljica !

Raduj se, jer nas tim suzama pripremaš, da se omijemo od grehovne skverne !

Raduj se, jer ti nam okamenjeno srce pobuđuješ da se omekša !

Raduj se, jer si nam pokazala primer istinske mudrosti !

Raduj se, jer si nas poučavala da uvek praznujemo Hristova stradanja !

Raduj se, slavna Marijo, zajedno sa Preneporočnom Djevom Marijom, naša verna posrednice !

Raduj se, dobra sluškinjo Hristova !

Raduj se, jer si Gospodu, a ne ljudima ugađala !

Raduj se, sveta ravnoapostolna Marijo Magdalino, koja si Preslatkog Isusa, više od svih blaga zavolela!

 

Kondak 8.

Neshvatljivo se, bogomudra Marijo, javio pred tobom pogreb Životodavca, Onoga Koji je svima darovao život. Njegovom ljubavlju ranjena, iako si još bila u pravoj tami, ka Njegovom grobu si prinela miro, i plačući si izlila aromate. Zbog toga sada, sa anđelskim likovima, prebivaš u mirisnim naseljima raja, neprestano vapijući Bogu: Aliluja !

 

Ikos 8.

Potpuna sladost, potpuna radost, potpun život je za tebe, sveta Marijo, bio Isus. Toga radi, videvši kamen podignut od groba, i Njega ne našavši, ridajući si otišla ka živom kamenu vere Simonu i drugome učeniku koga je Isus voleo i sa bolom u duši im govorila: uzeše Gospoda iz groba i ne znam gde ga položiše. Sada se ti, pošto si se oslobodila od žalosti tvoje, na N ebesima sa Hristom večno raduješ. I mi pak na zemlji, molitvama tvojim, očekujemo da bi takvu radost primili i sa umiljenjem ti ovako vapijemo:

Raduj se, jer si, sijanjem ljubavi tvoje prema Hristu, noćnu tamu pobedila !

Raduj se, jer si nas, noćnom bdenju na molitvi naučila !

Raduj se, jer si, večnom svetlošću na nebesima osijana !

Raduj se, jer si niščetom duhovnom kupila N ebesko C arstvo !

Raduj se, jer si posle tuge radi stradanja Hristovih obrela obilnu utehu !

Raduj se, krotka ženo, naslednice zemlje nebeskog raja !

Raduj se, jer si bila gladna i žedna pravde Hristove !

Raduj se, jer se sada nasićuješ sa nebeske trpeze !

Raduj se, milostiva, jer si milost Vladike obrela, da i nas pomiluje, Njega si usrdno molila !

Raduj se, ti sada, jer si čistim srcem Boga licem k licu gledala !

Raduj se, jer si se prva od svih udostojila da vidiš vaskrslog Hrista iz večnog sveta !

Raduj se, jer si radi Hristove pravde izgnana, jer je tvoje Božije C arstvo !

Raduj se, jer si, večnu radost i veliku nagradu na N ebesima zadobila !

Raduj se, sveta ravnoapostolna Marijo Magdalino, koja si Preslatkog Isusa, više od svih blaga zavolela!

 

Kondak 9.

Svi anđelski činovi se zadiviše Hriste Caru, velikoj tajni Tvoga slavnog Vaskrsenja. Ad bi ustrašen, Hriste, videvši Te kada si sišao u preispodnju zemlju, i uništio mandale večne, koje su držale one koji si bili svezani. A mi radosni, sa ženama mironosicama se zajedno radujemo, i obradovani vapijemo: Aliluja !

 

Ikos 9.

Ni mnogorečiti jezici mudraca, slavna Marijo, ne mogu istinski dostojno iskazati veliku žalost tvoju, kada si stajala kod groba plačući. Ko može opisati boli duše tvoje, kada vozljubljenog ti Gospoda, Koji je život tvoj, nisi našla da prebiva u grobu. Žalosno srce tvoje ne može shvatiti utehu svetih anđela. Sa umiljenjem se potsećamo na ovakvu žalost tvoju, kličući ti ovako:

Raduj se, jer si u grobnicu ulazila da bi videla Isusa Hrista !

Raduj se, jer Njega na prestolu slave sada gledaš !

Raduj se, jer si svetlost nebožitelja još i na zemlji istinski videla !

Raduj se, jer si od njih glas radosti radi Vaskrsenja Hristovog primila !

Raduj se, jer se ti s njima uvek raduješ !

Raduj se, jer si iz ljubavi miro Hristu prinela !

Raduj se, jer si slatkom mirisu prišla i ušla u u blagouhanije Hristovog sveta !

Raduj se, jer si odbacila grehovnu gorčinu svetske radosti !

Raduj se, jer si zavolela nebesku Isusovu sladost !

Raduj se, dobri letoraste sada Isusova !

Raduj se, veoma rodna lozo iz vrta Božijeg !

Raduj se, jer si se javila kao preukrašeni hram Duha Svetoga !

Raduj se, sveta ravnoapostolna Marijo Magdalino, koja si Preslatkog Isusa, više od svih blaga zavolela!

 

Kondak 10.

Želeći spasti svet, u grob si sišao Besmrtni, i adovu si razrušio silu, i vaskrsao si kao Pobeditelj, Hriste Bože, ženama mironosicama si istinski objavio da se raduju. Sa njima ti i mi sada prinosimo pesmu radosti: Aliluja !

 

Ikos 10.

Kao stena od najtvrđeg kamena, Magdalina Marijo, slavna mironosice, bila je ljubav tvoja prema vozljubljenom ti Hristu. Zbog toga si ti pre drugih videla Život naš koji je ustao iz groba. Nisi prepoznala vrtlara i rekla si Mu: Ako si ti uzeo Njega, kaži mi gde si G a položio i ja ću G a uzeti. No tada ti sladosni glas pokaza Učitelja, a nas nauči da ti ovako kličemo:

Raduj se, jer si prva od svih videla Istinskog Vrtlara, Koji je vaskrsao !

Raduj se, jer si se u nebeskom vrtu nastanila !

Raduj se, jer se sada neprestano hraniš grožđem Božije blagodati !

Raduj se, jer se veseliš vinom rajskih radosti !

Raduj se, jer je tvoja ljubav prema Bogu pobedila prirodu !

Raduj se, jer si toj revnosti i nas naučila !

Raduj se, jer si iz usta Hristovih prva primila vest o vaskrsenju !

Raduj se, jer si prva javila apostolima reči radosti !

Raduj se, jer si večnu radost na N ebesima obrela !

Raduj se, jer i nas ka toj radosti zoveš !

Raduj se, jer za sve nas neprestano posreduješ pred Bogom !

Raduj se, jer kao Toma molitve tople prinosiš !

Raduj se , sveta ravnoapostolna Marijo Magdalino, koja si Preslatkog Isusa, više od svih blaga zavolela!

 

Kondak 11.

Nijedna reč ne može da dostojno opeva Božanstvenu radost radi vaskrsenja Hristovog, koje je, slavna Marija, sa drugim ženama, objavila apostolima, u onaj narečeni i sveti dan, praznik nad praznicima i toržestva nad toržestvima. Zog toga, pred veličanstvom neiskazane dobrote Tvoje, Hriste Caru, pogledaj na nas, koji Ti se sa smirenjem i ljubavlju klanjamo, kličući: Aliluja !

 

Ikos 11.

Kao svetozarna zvezda u grehovnom svetu si se javila, Magdalino Marijo, kada si posle slavnog Vaskrsenja Spasa, hodila i svuda prohodila i Evangelske reči objavljivala svima i mnoge priklonila pod blagi jaram Hristov. Stigavši i do drevnog Rima, i hrabro pred ćesara Tiberija predstala i njemu kroz preobraz crvenog jajeta, mudrim rečima živonosnu silu Hristovu pojasnila, lukavog Pilata i bezbožnog arhijereja si izobličila da radi bezakonih dela svojih kaznu prime. Divimo se takvom podvigu apostolstva tvoga i radosno ti ovako vapijemo:

Raduj se, slavna blagovesnice Hristovog učenja !

Raduj se, svetozarna progoniteljnice bezbožničke tame !

Raduj se, jer si razrešila grehovne uze mnogih ljudi !

Raduj se, jer si Hristovoj mudrosti sve naučila !

Raduj se, jer si mnoge ljude iz tame neverja u čudesnu Hristovu svetlost privela !

Raduj se, jer si nam pokazala primer čvrstog stajanja za Hristovu pravdu !

Raduj se, jer si spasenje duša grešnika više od svog života zavolela !

Raduj se, jer si zapovesti Hristove dobro razumela !

Raduj se, jer si njima verno sledovala !

Raduj se, jer si tamu bezboštva hrabro izobličila !

Raduj se, jer se kesarevog gneva nisi uplašila !

Raduj se, jer si mu zlobu i pokvarenost Hristovih neprijatelja objavila !

Raduj se, sveta ravnoapostolna Marijo Magdalino, koja si Preslatkog Isusa, više od svih blaga zavolela!

 

Kondak 12.

Blagodaću Božijom obilno ispunjena, mnoštvo si duša Hristu privela, slavna Marijo: oblagodaćena si u Efes otišla, gde si sa apostolom ljubavi revnovala na spasenju ljudi. U blaženom uspeniju ka Gospodu si se prestavila, gde sada sa mnogobrojnim nebeskim pevačima neprestano pevaš: Aliluja !

 

Ikos 12.

Opevajući dostohvalno žitije tvoje na zemlji i slavu u kojoj si se na nebesima radosno proslavila, opevamo i veličamo Divnoga u svima svetima Cara Nebesnoga. Jer ne samo da ti, sveta Marija, Njegovom blagodaću, sada likuješ u naseljima pravednim, no i nas na zemlji veseliš, ostavivši nam mnogocenjeno miro od moštiju tvojih, koje je mudri car Lav zapovedio da se prenesu iz Efesa u Konstantinov grad. Njima, koje toče neoskudnu blagodat,i mi, sa svom ljubavlju pritičemo, sa verom i ljubavlju ih misleno celivamo, i sa umiljenjem ti ovako pevamo:

Raduj se, jer si na zemlji, ljubavlju prema Hristu gorela !

Raduj se, jer se radi toga na nebesima u rajskim obiteljima veseliš !

Raduj se, jer si vernim čvrsto zastupništvo !

Raduj se, jer kao dobro mirisavo miro omirisa crkvu !

Raduj se, kadilnice zlatna sa tamjanom, koja molitve za nas k Bogu neprestano prinosiš !

Raduj se, neoskudni istočniče isceljenja !

Raduj se, smestište nepotrošive Božije blagodati !

Raduj se, anđelskih likova verna saučesnice !

Raduj se, nebeskih odaja verna žiteljko !

Raduj se, jer je nagrada za tebe velika na nebesima !

Raduj se, jer se večno raduješ u obiteljima svetih !

Raduj se, jer neprestano posredujući za nas, darovaćeš nam radost, blagodat i slavu !

Raduj se, sveta ravnoapostolna Marijo Magdalino, koja si Preslatkog Isusa, više od svih blaga zavolela!

 

Kondak 13 .

O, prečudna i predivna ženo, svih ukrase, pohvalo i radovanje hrišćana, javila si se apostolima ravna, Magdalino Marijo, slavna mironosice. Primivši sadašnje naše molitve izbavi nas od svih nevolja i žalosti duševnih i telesnih, i od neprijatelja vidljivih i nevidljivih, koji protiv nas ustaju. Ka Nebeskom Carstvu, posredništvom tvojim uputi sve, koji sa umiljenjem i ljubavlju sa tobom poje Bogu: Aliluja !

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva prva

O , sveta mironosice i svehvalna ravnoapostolna Hristova učenice, Magdalino Marijo, i u skrušenju srca naših ti se molimo, i usrdno ti pritičemo mi grešni i nedostojni, jer si verna i moćna za nas posrednica pred Bogom. Ti si u životu svome podnosila strašno mučenje demona, no blagodaću Hristovom, javno si ih se oslobodila, i nas, molitvama tvojim, od besovskih zamki izbavi, da neprestano za vreme svog života našeg, rečju, mišlju i tajnim pomislima srca naših, verno poslužimo, kao što smo i obećali, Jedinom Svetom Vladici Bogu. Ti si više od svih zemnih blaga zavolela Preslatkog Gospoda Isusa i radi Njega si svim životom svojim sledovala Božanstvenom učenju Njegovom i blagodaću nisi samo svoju dušu hranila nego i mnoštvo ljudi si od tame mnogobožja ka Hristovoj čudesnoj svetlosti privodila. Sa verom te molimo, isprosi nam od Hrista Boga prosvećujuću i osvećujuću blagodat, da njom osenjeni uzrastamo u veri, i blagočešću u podvigu ljubavi i samoutvrđenju, da se nelenjosno potrudimo da služimo bližnjima u njihovim nevoljama duševnim i telesnim, sećajući se primera tvog čovekoljublja. Ti si , sveta Marijo, bodrena blagodaću Božijom, proživela žitije na zemlji i mirno si otišla u nebeske obitelji. Moli Hrista Spasa, da nas molitvama tvojim udostoji da ne spotičući se svršimo stranstvovanje naše u ovoj dolini plača, i u miru i pokajanju skončamo život naš, i u svetosti poživimo na zemlji, i da se udostojimo večnog blaženog života na nebesima i tamo sa tobom i svima svetima zajedno proslavimo Nerazdeljnu Trojicu, opevajući Jedino Božanstvo Oca i Sina i Duha svetoga u vekove vekova. Amin.

 

Molitva druga

O, svesveta mironosice, ravnoapostolna Magdalino Marijo, ti si toplom ljubavlju svojom prema Bogu satrla zle vražje zamke i obrela si neprocenjivi biser - Hrista, i zadobila Nebesko Carstvo. Toga radi ka tebi pripadam i sa umiljenjem u duši i sa skrušenim srcem ti vapijem ja nedostojni. Pogledaj sa visine nebeske na mene , koji sam pritisnut grehovnim iskušenjima. Vidi koliko mnogih grehova i nevolja svakoga dana neprijatelj postavlja ispred mene tražeći moju pogibao. Slavna i svehvalna učenice Hristova Marijo, umoli vozljubljenog od tebe, i Koji je tebe zavoleo, Hrista Boga, da mi daruje oproštaj mnogih mojih sagrešenja da me blagodaću svojom ukrepi, da trezven i bodar mogu ići putem Njegovih zapovesti, i da od mene sotvori blagouhani hram Duha Svetoga. Da tako u miru, nepostidno, skončam žitije moje na zemlji i da se uselim u svetle i blažene obitelji nebeskog R aja, da sa svima svetima neprestano radosno slavoslovim, Trojicu, a jedne suštine, Oca, Sina i Svetoga Duha. Amin.