petak, novembar 24, 2017

 Sv Car Nikolaj Drugi

Akatist Svetom Caru Mučeniku Nikolaju Drugom

praznuje se 04. (17.) jula

 

Kondak 1.

Veliki slugo Božji i ugodniče Cara Nebeskoga, Sveti Mučeniče Care Nikolaje! Kao zvezda nova ti si nam zasjao u poslednje dane, dobrim se podvigom podvizavajući, i carskim služenjem do smrti stradalničke pokazao se kao istinski pravednik, ljubavlju ka Gospodu i bližnjima ukrašen. Stoga i mi, obremenjeni mnogim gresima i burom iskušenja, sa umilenjem ti kličemo:

Raduj se, Sveti care Nikolaje, verni slugo Boga Živoga!

 

Ikos 1.

Oskudna uma i hladna srca, kako da pohvalimo podvige tvoje, o premudri i prekrotki Care? Šta da kažemo mi, lišeni vrlina, o tebi, novojavljenom svetilu zemlj puske? Proseći tvoje molitveno zastupništvo pred prestolom Gospodnjim, mi ti ipak ovako kličemo:

Raduj se, ukrase pravoslavnih careva!

Raduj se, podvižniče dobroga podviga!

Raduj se, volji Gospodnjoj predani!

Raduj se, usrdni molitveninje za stado svoje!

Raduj se, tvrđavo čvrstoga ispovedanja!

Raduj se, zlatni sasude Duha!

Raduj se, Sveti care Nikolaje, verni slugo Boga Živoga!

 

Kondak 2.

Ime ti beše predskazanje buduće sudbe tvoje, o Care Mučeniče, jer Nikolaj znači on sa narodom pobeđuje”. I zaista, ti si pobedio sa narodom Božjim, koji za Hrista mučeništvo primi svedočeći Ga krvlju i pojući Mu: Aliluja!

 

Ikos 2.

Priđite, svi mučenikoljubivi, da pesmama pohvalimo Svetoga cara Nikolaja, za Hrista Gospoda i veru pravoslavnu postradavšeg, od bezakonih slugu izdatog i od bezbožnih tuđina ubijenog. Sećajući se podviga njegovih i krvi prolivene za spasenje Otačastva svoga, pohvalno mu uzvikujemo:

Raduj se, sa narodom svojim čašu si stradanja ispio!

Raduj se, sa malom braćom krst si svoj smireno nosio!

Raduj se, vencem mučeničkim ukrašeni!

Raduj se, Suncem Pravde obasjani!

Raduj se, za neprijatelje svoje si se molio!

Raduj se, mučiteljima svojim si oprostio!

Raduj se, Sveti care Nikolaje, verni slugo Boga Živoga!

 

Kondak 3.

Sa pobožnom suprugom svojom Aleksandrom za celomudrije bračno podvizavo se jesi, živeći u doba sodomskih prestupa. Stoga pred Ženikom Nebeskim zastupaj sve one koji supružansku vernost čuvaju i Njemu,Čistoti našoj, pevaju: Aliluja!

 

Ikos 3.

Gospod ti dade čeda mnoga, o Sveti Care, da ih sve prineseš kao miomirisnu žrtvu Njemu, Darodavcu. Pet njlepših cvetova si iscvetao, ognjeni grme vrline, za svaku ranu Hristovu po jedan prinoseći. Zato ti mi ovako kličemo:

Raduj se, grano, mnogoplodna i sveštena!

Raduj se, roditelju i vaspitaču blagi!

Raduj se, decu si svoju za mučenički podvig spremio!

Raduj se, kao Avraam negda, sina si svoga Gospodu predao!

Raduj se, kao Jeftaj sudija, kćeri si svoje Hristu unevestio!

Raduj se, skupa sa njima Jagnjetu Božijem si se upodobio!

Raduj se, Sveti care Nikolaje, verni slugo Boga Živoga!

 

Kondak 4.

Svi su te znali kao revnitelja evanđeljskih zakona i vernog sina Svete Rusije. Sa narodom svojim u veri si uzrastao, dušu si Hristovom Svetinjom hranio, bludne sinove, od Boga otpale, na povratak Ocu Nebeskom pozivao, pjevajući Mu: Aliluja!

 

Ikos 4.

O , Care pravedniče, Care dobrotvore, Care ništeljubivi. Rodnim se drvetom pokazao jesi, zasađen kraj potoka ljubavi Božje, napajan sladošću Isusa sladčajšeg, ukrepljen zastupništvom sviju svetih. Mnoge se bure bezbožništva i oluje demonske zlobe na tebe ustremiše, hoteći da te iz korena iščupaju, ali ti , u Gospoda ukorenjen, ostade nepokolebljiv, prinevši plodove pobožnog trpljenja. Sklanjajući se od žege strasti pod hladovitu krošnju molitava tvojih, mi te ovako proslavljamo:

Raduj se, dom duše svoje na Hristu, kamenu Krajeugaonome, sazdao jesi!

Raduj se, pokrovitelju hramova i obitelji monaških!

Raduj se, revnitelju pravoslavnog ikonopoštovanja!

Raduj se, slavitelju ugodnika Božijih!

Raduj se, ljubitelju sveštenog predanja!

Raduj se, prekrasna zastavo na kuli Crkve!

Raduj se, Sveti care Nikolaje, verni slugo Boga Živoga!

 

Kondak 5.

Mnogo si milosrđe pokazao kada te zamoli vojvoda tvoj da poštediš bolesnog buntovnika, za koga prenjklinjaše rođaka njegova. “Ne oklevajmo nikad kad ljudski život spasiti treba”, rekao si tada, a oni koje si utešio pomilovanjem klicahu Bogu, Jedinom Čovekoljupcu: Aliluja!

 

Ikos 5.

Srce tvoje zaista beše u ruci Božijoj, čovekoljupci Care Mučeniče. I kada te izdadoše nove Jude, neverne sluge prestola tvoga, i kada mnogi, kao negda apostoli od Hrista, od tebe utamničenog pobegoše, i kada te se neki, kao Petr, zbog straha od Judeja, odrekoše, ti si svima praštao i za sve se Hristu, Raspetoj Ljubavi, molio, govoreći: “Oprosti im jer ne znaju šta rade”. Nauči i nas grešne da se sebe odričemo bližnjih radi i da svima od srca praštamo uvrede i klevete nepravedne, proslavljajući te ovakvim pesmama:

Raduj se, presto si bratu predao da bi sveopšte krvoproliće sprečio!

Raduj se, svoje si mučitelje pred Bogom pravdao!

Raduj se, stražare koji te kao roba čuvahu za trpezu uskršnju si pozvao!

Raduj se, svima si oprostio Vaskrsenjem!

Raduj se, molio si verne sluge da se ne svete zbog tebe!

Raduj se, narod si ruski učio da zlo dobrim i ljubavlju mržnjom pobeđuje!

Raduj se, Sveti care Nikolaje, verni slugo Boga Živoga!

 

Kondak 6.

Čuvši za nevolju svoje pravoslavne braće Srba koje zapadni jeretici ljuto pritesniše, hoteći da ih sa zemlje istrebe, u pomoć si im odmah pohitao. I mada mnogi govorahu da država carstva tvoga nama sile da vojuje, ti položi svu nadu na Gospoda nad vojskama, kličući mu sa verom. Aliluja!

 

Ikos 6.

Sećajući se reči prečistih usta Spasovih da nema veće ljubavi negoli život položiti za prijatelje svoje, prezreo si savete mudraca ovog sveta i vođen mudrošću Božanskom Carstvu se Nebeskom privolio. Diveći se bogoljublju i bratoljublju tvome, u pohvalu ti ovako govorimo:

Raduj se, mač si u ruke uzeo da bi pravu veru odbranio!

Raduj se, čuvši vapaj nejači srpske na volju njihovu sažalio se jesi!

Raduj se, zemaljskog carstva se odreče da bi mlađu braću zaštitio!

Raduj se, život si svoj prineo na žrtvenik ljubavi bratske!

Raduj se, sastradalniče nemoćnih i ništih!

Raduj se, nepokolebivi stube pravoslavnih naroda!

Raduj se,Sveti care Nikolaje, verni slugo Boga Života!

 

Kondak 7.

Mnoga se proročanstva na tebi ispuniše , od Boga svetim ljudima data, o Mučeniče za pravdu i istinu Božiju, sveruski baćuška Nikolaje Drugi. Slaveći Onoga Koji nam nebesko otkriva na spasenje duša, Cara, Pravosveštenika i Proroka našega, Gospoda Isusa Hrista, mi Mu kličemo: Aliluja!

 

Ikos 7.

Od detinjstva svoga za carsku službu pripremao se jesi i odrekavši se volje svoje volju Gospodnju smelo si sledio. Primivši u dušu Zaveta Spasovoga, um si na nebesima svagda imao i gledanjem gornjih krasota gorke dane zemaljske zaslađivao jesi, radujući se prorečenome o budućem stradanju tvome. Pomozi nam molitvama u vršenju volje Nebeskog Oca našeg da te ovako pozdravljamo:

Raduj se, na Jova Mnogostradalnoga rođeni!

Raduj se, od Svetoga Serafima Sarovskoga o mučeničkoj slavi obavješten jesi!

Raduj se, Iliodor Glinski kao krvlju oblivenu zvezdu te vide!

Raduj se, od Blažene Paše još za života kao svetac poštovan si bio!

Raduj se, arhijerej Božji Makarije čuo glas nebeski da su zbog tebe gresi ruskom narodu oprošteni!

Raduj se, za trpezom u Carstvu Božjem sa Carem careva poslušnica Olga te ugleda!

Raduj se, Sveti Care Nikolaje, verni slugo Boga Živoga!

 

Kondak 8.

Novim te kovčegom Zaveta sa Novim Izrailjem učini Gospod Svedržitelj, jer ognjenim prstom Duha Svoga na srcu ti ispisa zakon ljubavi Svoje, a suze tvoje kao magla orosiše zemlju rusku grehom uprljanu, i duša ti procveta dobrodeteljnim kao žezal Aronov. Uzdajući se u molitveno zastupništvo tvoje, mi Caru Nebeskome kličemo: Aliluja!

 

Ikos 8.

Mnogo zemlja ruska od Hrista odstupi, reči slugu Njegovih bejahu prezrene, i blagi se ukori Božji ni u šta ne smatrahu, zbog bluda i gordosti duh naroda potamne. Na kraju dopusti Gospod da bezumnici dignu ruku na pomaznika Njegovoga, eda bi se navršila čaša pravednog gneva Jagnjetovog i da se projavi sila nadanja tvoga, koje nam daruj molitvama svojim, da ti usrdno pevamo:

Raduj se, Avelju novi, kaninskom rukom umučeni!

Raduj se, Noje novi, u lađi smirenja odoleo si potopu iskušenja mnogih!

Raduj se, Josife novi, od lažne braće u ropstvo si prodan!

Raduj se, Mojsije novi, narod si stradanjem svojim iz Egipta grehovnog izbavio!

Raduj se, Isuse Navine novi, u Obećanu Zemlju mučeništva bližnje asi svoje uteo!

Raduj se, Davide novi, mužu po srcu Gospodnjem!

Raduj se, Sveti care Nikolaje, verni sluga Boga Živoga!

 

Kondak 9.

Prvi car hrišćanski Konstantin revnovaše usrdno na utvrđivanju Svetoga Pravoslavlja i Gospod ga obdari apostolskom slavom. Ti pak, Saeti care Nikolaje, poslednjim carem Hriščanskim budući, istu revnost u blagočašču pokaza i mučeničkog se venca udostoji. Radujući se podvigu blagovernih careva svojih, pravoslavni rod Bogu Nagrdodavcu kliče :Aliluja!

 

Ikos 9.

Rečite govornike vidimo bezglasne kao ribe pred tobom, o Sveti Novomučeniče care Nikolaje, jer ne mogu objasne kako si to i na visini prestola carskog prebivao i hrišćansko smirenje uspeo da sačuvaš. Stoga i mi, udivljeni tajnom smernost tvoje, kličemo ti ovako:

Raduj se, novim Konstantinom u štićenju Crkve Božije javio se jesi!

Raduj se,novim Justinijanom u brizi za pobožnost istinsku otkrio se jesi!

Raduj se, novim Vladimirom u prosvećivanju naroda svoga Evanđeljem pokazao se jesi!

Raduj se, svetima Borisu i Gljebu smirenim nošenjem krsta špodobio se jesi!

Raduj se,novim Aleksandrom Nevskim u borbi protiv jeretika zapadnih postao jesi!

Raduj se, Dimitriju Donskom u veri i hrabrosti sličan jesi!

Raduj se, Sveti care Nikolaje, verni slugo Boga Živog

 

Kondak 10.

Na dan Svetoga Jova mnogostradalnoga u dolini suza rodio se jesi da životom svojim i verom mužanstvenom snagu trpenja projaviš. Blagosiljajući Gospoda za sve što je dao i što je uzeo, blagodarno si Mu klicao: Aliluja!

 

Ikos 10.

Bio si čovek čist i pravedan, bogobojazniv i svakome zlu neprijatelj. Želeći da satre dušu tvoju, i đavo nasrnu na presto i državu tvoju zemaljsku, vihore progona podižući, stada vernih razgoneći, potomstvo tvoje ubijajući. Ovo Gospod dopusti da bi posramio sve vojske besovske, a tebe uvenčao slavom višnjega Siona. Diveći se dugotrpljenju tvome, veselo ti pevamo:

Raduj se, sve ti se zemaljsko oduze da bi ti se sve nebesko dalo!

Raduj se,izdani i porugani, sramotom za Hrista podnetom ponosan si bio!

Raduj se, verom u vaskrsenje večnu si radost okusio!

Raduj se, angele si udivio mudrošću nadanja svoga!

Raduj se, u telu proslavljenome gledaćeš Boga otaca!

Raduj se, Sveti care Nikolaje, verni slugo Boga Živoga!

 

Kondak 11.

Ocem carstva budući, ti, kao mati istinska, u utrobi molitava svojih sav si ruski narod nosio, mučeništvom koje si podneo za pokajanje ga rađajući.Znajući ljubav tvoju i srce svežalostivo, Bogu pevamo: Aliluja!

 

Ikos 11.

Sa Gore blaženstva vide te Svevideći Spasitelj, duhom ništega i smirenoga, u plaču zbog mnogih koji propadaju. Carstvo Nebesko pozva te Blagi, Utešitelja Duha izobilno darujući, a mi ti sada radosno pevamo:

Raduj se, krotki, nasledniče Zemlje živih!

Raduj se, gladni i žedni pravde, blagodaću višnjom nasićeni!

Raduj se, čisti srcem, Boga u večnost gledaš!

Raduj se, mirotvorče, u Hristu sine Nebeskog Oca!

Raduj se, prognani pravde radi, Carstvom Nebeskim obradovani!

Raduj se, posleniče Gospodnji, velikom platom nebeski nagrađeni!

Raduj se, Sveti care Nikolaje, verni slugo Boga Živoga!

 

Kondak 12.

Čudo si bio za života, za mir se u svetu starajući, narode neprijateljske miru učeći, dobru im volju pripovedajući, Boga na visinama svagda slaveći, iz puna srca Njemu pojući: Aliluja!

 

Ikos 12.

I u naručju Avraamovome ljubav prema bližnjima svagda u tebi gari, da njome čudesa potrebitima činiš.Znajući za to, prosimo tvoje sveto staranje o nama grešnima i ovako ti pevamo:

Raduj se, starici srbskoj javio si da će za života videti nestalog sina!

Raduj se, živopiscu hramovnome svoju si ikonu otkrio!

Raduj se, molitvama svojim pomagao si podvige novomučenika!

Raduj se, izbavio si kozake i nejač njihovu od bezbožničkog okruženja!

Raduj se,čoveku bolne utrobe bolest si tešku iscelio!

Raduj se, zastupništvom svojim preporod Rusije pomažeš!

Raduj se, Sveti care Nikolaje, verni slugo Boga Živoga!

 

Kondak 13.

O , Sveti Novomučeniče care Nikolaje, veliki i smerni ugodniče Hristov, primi sada ovo malo molenje naše u pohvalu tebi prineseno, i pomoli se Caru Nebeskome za sav rod pravoslavnih Hrišćana, da nas Gospod milostivo pogleda i izbavi od iskušenja i sablazni ovoga sveta, da useli u nas veru nelicimernu, nadu nepostidnu i ljubav sveusrdnu, te da se svagda znamo opredeliti za istinu i pravdu Carstva Nebeskog, i da u njemu, zajedno s tobom, kličemo Bogu: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1. )

 

Molitva Srba Svetome Caru

O , Sveti care Mučeniče Nikolaju Drugi! Pred presto Cara slave mnoge te vrline dovedoše, mnoge te radosno objaviše kao dostojnoga venca mučeničkog, mnoge i premnoge vrline tvoje i danas te svima vernima otkrivaju kao ugodnika Hristovog. Od sviju veća, sveza savršenstva, i u tebi javi se ljubav, zbog koje si, ognjeni revnitelju zakona Božijeg, i život položio za prijatelje svoje, i porodicu svečasnu položio nisi: caricu mudru i blagu Aleksandru, carevića jagnje Alekseja, i carevne, angelima družbenice, Olgu, Tatjanu, Masriju i Anastasiju. I njih si bpozvao da te slede u nošenju Krsta, što ukućani tvoji smerno i radosno primiše.Zbog male braće svoje, zbog pravoslavnih Srba, ti si u rat ušao, i mač si digao da bi nejač srpsku zaštitio, i jereticima si vojnu objavio, jer htedoše da prožderu stado Dobroga Pastira, učitelja tvoga i našega. Ljubavlju vođen,u Carstvu Ljubavi si se obreo; praštajući svima, od Boga si oproštaj grehova i nagradu zadobio; za sve se moleći, od Onoga Koji molitve sluša primio si blagodat da i posle mučeničke končine pomažeš onima koji te prizivaju.

Znajući za ovo, i za mnogo drugo, neizrečeno i neizrecivo, mi, grešnici pravoslavni Srbi, mlađa u Hristu braća tvoja, ovako ti se molimo:

Pomozi nam u nevoljama i iskušenjima koji nas snađoše zbog grehova naših:

U nevoljama jer tvorismo volju demonsku, grehom zaslepljeni; u iskušenjima, jer kušasmo dugotrpljenje Božje, pa se prepuna čaša gneva Njegovoga pravednoga!

Pomozi nam u pustinji u koju zalutasmo, odričući se Gospoda nad vojskama, klanjajući se zlatnom teletu slastoljublja svoga, želeći da se vratimo u Egipat tame bezbožničke!

Pomozi nam da veru u mukama sačuvamo, da se ljubavlju prema Hristu i bližnjima ispunimo, da se nadom u Carstvo Božje umijemo!

Moli se, Sveti i blagovedni Care, da nas Gospod podigne i isceli: da nas podigne iz tame i senke smrti, da opet stanemo pred Njega, Živoga i Istinitog, i da nas isceli od mržlje, od mnogih- premnogih strasti, od raskola i ludila bratoubilačkog!

Pomeni sve Srbe koji od predačke vere otpadoše, idolima se paganskim pokloniše, lažnim bogovima kađenje i počasti prinesoše, u jeresi i bezbožništvo zalutaše- da sete Nebeskog Jerusalima i suzama pokajanja u njega vrate.

Pomeni sve očeve i majke koji se u crkvi ne venčaše, koji jedno drugo izneveriše, blud i preljubu mnogu čineći, čeda u utrobi ubijajući da ih Gospod čovekoljubivi urazumi, svetlosti celomudrija privede i bračnim blagoslovom obdari.

Pomeni sve mladiće i devojke izgubljene i grehom namučene, pijane, drogirane, strastima rastočene- da ih Gospod, Proleće i Mladostnaša, otrezni, da ih Telom i Krvlju Svojom pričesti, da ih, bludne sinove i kćeri, na dverima Carstva Nebeskoga dočeka!

Pomeni sve koji u ratu postradaše, ranjeni, osakaćeni, srca ojađenih, beskućnike i izbjeglice, siročad i udovice, mnogostradalne i mnogonapaćene duše njihove svetom molitvom svojom obasjavajući.

Seti se pred Bogom Avramovim, Isakovim i Jakovljevim sviju koji život dadoše u borbi za otačastvo svoje, da im Gospod oprosti grehe i da ih useli u dvorove Svoje.

Neka se pred Bogom, Divnim u tebi, prekrotki i krotkošću prmudri Care Mučeniče, posrame svi koji govore: “Prožderasmo ih” i koji se smeju i rugaju Srbima.

Neprijatelje vere naše, kao vihor prašinu, svojim molitvama razvej, a nas zagrej, ukrepi, uteši, nauči i umudri, isceli i oradosti, prolećnim lahorom hodatajstva tvoga budeći nas iz tartarske zime otpadije naše!

Moli se za nas sa sveštenom porodicom svojom caricom Aleksandrom, carevićem Aleksejem i carevnama Olgom, Tatjanom, Marijom i Anastasijom i sa svima svetim Novomučenicima i Ispovednicima ruskim i srpskim koji rane Gospodnje na telu svom poneše, Evanđelje njegovo svedočeći. Da nas Car slave od sviju sablazni sačuva, da nas od lažnih proroka i lažnih mesija zakloni, da nas od zveri iz bezdana i vojski antihristovih izbavi i da, spaseni blagodaću Njegovom, sa tobom i svima Svetima proslavimo Oca i Sina i Svetoga Duha, Tvorca, Spasitelja i Utešitelj Boga, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.