petak, novembar 24, 2017

 Sv Apostol Varnava

Akatist Svetom Apostolu Varnavi

praznuje se 11. (24.) juna

(čita se za pomoć u duševnim i telesnim nevoljama)

 

Kondak 1.

Utešiteljevo primivši višnje obasjanje, među Apostolima Hristovim, Sedamdesetoricom, kao prvovrhovnik si se pokazao božanski Varnava. Kao imenjak božanske utehe, moli sa nebesa božansku milost nama koji ti vapijemo:

Raduj se, blaženi Apostole!

 

Ikos 1.

Sa visine primivši spasonosnu blagodat, Varnava, kao učenih Hristov si se pokazao i doličnim životom blistaš svetlošću koja ti je data. Stoga, blažeći te, kličemo ti:

Raduj se, ti kroz koga Hristos sija!

Raduj se, ti kroz koga je truležnost pobeđena!

Raduj se, Sedamdesetorice učenika kruno!

Raduj se vrlina sveštenih obitalište!

Rasuj se, jer si poznao visinu Hristovoga Vaploćenja!

Raduj se, jer si primio od Njega dubinu darova!

Raduj se, jer si se ispunio prosvetljenjem nebeskim!

Raduj se, jer si se izbavio od udela u veštastvenom!

Raduj se, zvezdo božanskog sjaja!

Raduj se, svetilo Hristovog Božanstva!

Raduj se, ti kroz koga beščašće nestaje!

Raduj se, ti kroz koga se blagočešće javlja!

Raduj se blaženi Apostole!

 

Kondak 2.

Oko duše svoje očistivši, poznao si Hrista, radi nas vaploćenog. I, pristupivši Mu blagoverno, apostolske si se udostojio blagodati. Od Njega prosvetljen, klicao si sa radošću: Aliluja!

 

Ikos 2.

Postao si, kao dostojni sasud, prvovrhovni među Sedamdesetoricom tajnika, blaženi, i sa njima si po čitavoj zemlji Spasiteljevo objavio ime, Varnava, sveproslavljeni, podstičući one koji kliču:

Raduj se, Hristov božanski tajniče!

Raduj se, od strasti nečistih izbavitelju!

Raduj se, ti koji si poznao Spasiteljevo Božanstvo!

Raduj se, ti koji si ostavio nejasnoću zakona!

Raduj se, ume najčistiji, koji si ispunjen božanskom svetlošću!

Raduj se, ti koji si znanje spasonosno sa nebesa primio!

Raduj se, jer si primio reč spasenja!

Raduj se jer prosvetljuješ zemni svet!

Raduj se, ti koji si očistio njivu duša!

Raduj se, ti koji si nas izbavio od trnja strasti!

Raduj se, Hristov služitelju bogorečiti!

Raduj se vernih bodiču svetonosni!

Raduj se, blaženi Apostole!

 

Kondak 3.

Silu i utehu u reči imajući, kao božanski služitelj Spasiteljev, sinom utehe si, mudri, od božanskih Apostola nazvan, jer tešiš sve, božanski Varnava, koji kliču: Aliluja!

 

Ikos 3.

U Zakonu zasijavši kao levit bogorazumni, poznao si davaoca Zakona i kao Evanđelist svešteni Njegovoga Otelovljenja javio si se, Varnavo najsvešteniji. Stoga ti svi kličemo:

Raduj se, ti koji si Hrista toplo zavoleo!

Raduj se, ti koji si vražiju prevaru uništio!

Raduj se, ti koji si se obogatio višnjim obasjanjem premudrosti!

Raduj se, ti koji si izobličio nemoć zlobe!

Raduj se, bogonadahnuto oruđe snishođenja Hristovog!

Raduj se, dvosekli maču za prevaru vražju!

Raduj se, jer pokazuješ milosrđe božansko!

Raduj se, jer objavljuješ istinsko spasenje!

Raduj se, ti koji mnoge upućuješ ka Gospodu!

Raduj se, ti koji omivaš prljavštinu duša!

Raduj se, svetiljko svetlosti neveštastvene!

Radu se, slavni učeniče Gospodnji!

Raduj se, blaženi Apostole!

 

Kondak 4.

Kao revnitelj za ono što je bolje, srcem Bogom obuzetim, Varnava, istinski si se pokazao. I, prodavši svoju njivu, pred stope božanskih Apostola, položio si, blaženi, novac od nje, sa ostalom braćom pojući: Aliluja!

 

Ikos 4.

Blagodat Duha svetu dušu tvoju izobilno posetivši, Varnavo, tajnovodiocem neizrecivih tajni i Pavlovim satrudnikom te učini. Diveći se stoga tvojoj slavi, kličemo:

Raduj se, Apostole Bogoglasni!

Raduj se, bogovidče i svetlonošče!

Raduj se, tajni božanskih služitelju!

Raduj se, pouka svetih učitelju!

Raduj se, izvore bogostrujni vode tajanstvene!

Raduj se, trubo bogoglasna zakona duhovnog!

Raduj se, jer očišćuješ prljavštinu srca!

Raduj se, jer daješ nebeske misli!

Raduj se, ti koji si Hristovo Vaploćenje objavio!

Raduj se,ti koji si vražiju prevaru odagnao!

Raduj se, ti koji pokazuješ život nebeski!

Raduj se čašo pravoslavnih učenja!

Raduj se blaženi Apostole!

 

Kondak 5.

Bogoglasnim jezikom, bogorečiti Varnava, propovedaš Spasitelja svih, vaploćenog od Devojke Čiste, i Adama koji se od prokletstva izbavio, kojem si pridružio, Apostole, oni koji sa verom kliču: Aliluja!

 

Ikos 5.

Isusu Spasitelju od srca pristupivši, ostavio si senku Zakona, Evanđelja Njegovog tajnovidac divni postao si, Varnava najsvešteniji, slušajući od nas:

Raduj se, propovedniče blagočešća!

Raduj se, ritore istine!

Raduj se, jer si jedan od Apostola božanskih!

Raduj se, ti koji si preispunjen bogodanim darovima!

Raduj se, jer si razumno ostavio ono što je u zakonu!

Raduj se, jer si objavio nove blagodati svetlost!

Raduj se, Evanđelja svešteni tumaču!

Raduj se, istine bogonaučeni tajniče!

Raduj se, ti koji si mnoge prosvetio učenjima!

Raduj se, ti koji si Hrista proslavio čudesima!

Raduj se, sine utehe božanske!

Raduj se svetilo onima koji su u tami neznanja!

Raduj se, blaženi Apostole!

 

Kondak 6.

Kipra izdanče božanski, Učeniče Gospodnji, kao slava Sedamdesetorice Apostola pokazao si se, Varnava, i kao Crkve temelj nepokolebljivi. Stoga, blažeći te, Onome Koji te je proslavio kličemo: Aliluja!

 

Ikos 6.

Sijajući Duhom božanskim, pošao si u Tars, o, Varnava, da potražiš Savla, i, odvevši ga u Antiohiju, obradovao si crkvu koja propoveda blagodat tvoju i kliče ti:

Raduj se, sasude Utešitelja!

Raduj se ti, koji si ispunjen svetlošću neveštastvenom!

Raduj se, ti koji si slava i ponos apostola!

Raduj se, ti koji si Kiprana božanski ukras!

Raduj se, jer si Pavla priveo liku vernih!

Raduj se, jer si zajedno sa njim ušao u borbu za Hrista!

Raduj se, očistitelju dogmata od zablude!

Raduj se Crkve bogodarovana svetlosti!

Raduj se, ti koji si Hrista objavio neznabošcima!

Raduj se, ti koji si svetlošću zasijao svim krajevima zemlje!

Raduj se, ti koji umiruješ buru strasti!

Raduj se, ti koji vernima točiš božansku blagodat!

Raduj se, blaženi Apostole!

 

Kondak 7.

Pokajanja put otvarajući narodima božanskom propoveđu, Varnava, milosrđe Hrista Spasitelja i Boga pokazao si svima koji su primili reč tvoju i sa tobom kliču: Aliluja!

 

Ikos 7.

Ostavio si obraze Zakona, primivši blagodat istine i objavivši je svima. Stoga te Crkva Hristova, nastala od neznabožaca, Varnava, blaži, objavljujući trud tvoj i kličući ti:

Raduj se, Varnava sveštenopropovedniče!

Raduj se nebeski bogoglasniče!

Raduj se, Crkve Hristove temelju!

Raduj se, dejstva božanskog riznice!

Raduj se, mnogodragoceno obitalište darova božanskih!

Raduj se, slavo Sedamdesetorice Spasiteljevih Učenika!

Raduj se, jer si primio bogodanu blagodat!

Raduj se, jer si odbacio zabludu propadljivosti!

Raduj se, ti koji odsecaš korov strasti!

Raduj se, ti koji točiš pouke života!

Raduj se, ti koji si Hristov jaram poneo!

Raduj se ti koji si neznabošce prosvetlio!

Raduj se, blaženi Apostole!

 

Kondak 8.

Tuđin budući svetu, o, Varnava bogomudri, verne blagodaću svojom zadivljuješ. Stoga i sa Pavlom slavnim Starešinama si predao, sveti, ono što verni prinošahu kao pomoć onima koji kliču: Aliluja!

 

Ikos 8.

Sav Duhom Božanskim ispunjen, Varnava, u Antiohiju bio si poslan. I, videvši blagodat Božiju, molio si sve da čekaju Gospoda. Stoga, diveći se tovjoj dobroti, verno kličemo:

Raduj se, ti koji si ispunjen Duhom Božijim!

Raduj se, ti koji si obraz života svetog!

Raduj se, ti koji si nazvan dobrom zbog svoje pravednosti!

Raduj se, krotki i slatki i medotočni!

Raduj se, ti koji si bogopokretani jezik reči života!

Radujte se, mnogomudra usta Novoga Zaveta!

Raduj se, jer si simvolično nazvan dobrotom!

Raduj se, jer sveto sijaš u svetu!

Raduj se, ti koji narodima govoriš ono što je spasonosno!

Raduj se, ti koji vernima pružaš ono što je bolje!

Raduj se, ti koji silu demonsku odgoniš!

Raduj se, ognju srca bogorazumnih!

Raduj se, blaženi Apostole!

 

Kondak 9.

Duhom Svetim poslan, o, Varnava, odmah si sa Pavlom bogoglasnim pošao u Selevkiju i Kipar, i našavši se u Salamini reč blagodati ste objavili, pojući Gospodu himnu: Aliluja!

 

Ikos 9.

Obukavši se u silu božansku, zajedno sa Pavlom, Varnava, slavo Apostola, dospeo si iz Pafa u Pergiju i pisadijsku Antiohiju, prosvetljujući neznabošce. Stoga ti kličemo:

Raduj se, davaoče nebeskih tajni!

Raduj se, davaoče svetlosti blagodati!

Raduj se, Spasiteljevo si objavio ispražnjenje!

Raduj se, ti koji si pokazao srca oboženje!

Raduj se, nezalazna Danice Crkve Hristove!

Raduj se, najsjajnija zvezdo ljubavi Božije!

Raduj se, jer u Rimu Spasitelja propovedaš!

Raduj se, jer srca koja su u tami prosvetljuješ!

Raduj se, ti koji si svetlošću božanskom obasjan!

Raduj se zrako božanskog sjaja!

Raduj se, ti koji si mnoge Hristu priveo!

Raduj se, ti koji si vražiju gordost uništio!

Raduj se, blaženi Apostole!

 

Kondak 10.

Ustima bogorečitim i u Aleksandriji si Spasiteljev domostroj svešteno objavio, Varnava, beščašća si uništio nadmenost i svetlošću blagodati osijao one koji kliču: Aliluja!

 

Ikos 10.

Borbu božansku blagočestivo vodeći, Varnava, srcem Bogu predanim vratio si se na Kipar, mudri, obrađujući njivu blagočešća i u Hristu rukovodeći onima koji ti pobožno poju:

Raduj se, Kipra božanski rode!

Raduj se, božanski bogoslove!

Raduj se, Pavlov božanski saputniče!

Raduj se, tumaču božanske blagosti!

Raduj se, najbistriji potoče milosti božanskih!

Raduj se, ti koji si pomislima daleko od svake sujete!

Raduj se, jer mrak prevare odgoniš!

Raduj se, jer silu zlobnih rasejavaš!

Raduj se, ti koji verne od opasnosti izbavljaš!

Raduj se, ti koji nam ono što je bolje daruješ!

Raduj se, Hristov verni tajniče!

Raduj se, ti koji teške strasti iskorenjuješ!

Raduj se, blaženi Apostole!

 

Kondak 11.

Uzvišenim razumom i savršenim srcem služeći Hristu na Kipru, mužastveno si na njemu okončao mučenički put, Apostole, i nepropadljivih venaca si se, Varnava, udostojio, kličući: Aliluja!

 

Ikos 11.

Tajanstvenim dejstvom, božanske tvoje mošti koje svetlošću božanskom blistaju i blagodati osvećenja toče, Varnava, božanskim blagovoljenjem smo našli. Zato se Kipar veseli, pobožno kličući:

Raduj se, ti koji svetlošću Gospodnjom blistaš!

Raduj se, ti koji čudesa blagodati točiš!

Raduj se, Crkve kiparske blago!

Raduj se, bogodanih blagodati obitalište!

Raduj se, jer si trpeljivo podneo kamenovanje!

Raduj se, jer su se nebesa zadivila tvome podvigu!

Raduj se, ti koji si judejsku posramio drskost!

Raduj se, ti koji si učinio čudesnom silu blagočestivih!

Raduj se, ti koji si se pokazao silnijim od ognja!

Raduj se, najtoplija naša zaštito!

Raduj se, ti koji si plod života sabrao!

Raduj se, ti koji si se nasladio svetlošću trosunčanom!

Raduj se blaženi Apostole!

 

Kondak 12.

Radujući se na visinama sa likovima apostolskim, Apostole Varnava bogorazumni, moli svagda za nas, kako bismo se od opasnosti i muka izbavljali mi koji te sa čežnjom slavimo i Trojici kličemo: Aliluja!

 

Ikos 12.

Pojući muke tvoje koje si sa radošću pretrpeo, Varnava, radi ljubavi Gospodnje, slavopojimo ti kao zastupniku našem pred Hristom i spremnom posredniku, Kome se moli svagda za one koji ti sa verom kliču:

Raduj se, ti koji si se Hristovom blagodaću obogatio!

Raduj se, ti koji si vražiju obmanu pogazio!

Raduj se, ti koji si primio venac netruležnosti!

Raduj se, ti koji si stekao blagodat čudesa!

Raduj se, zajedničaru i pričasniče trosunčane svetlosti!

Raduj se, ti koji vidiš blistanje Hristove lepote!

Raduj se, pravoslavnih bedeme božanski!

Raduj se slavo i diko blagočestivih Kiprana!

Raduj se, ti kroz koga ću se od sagrešenja izbaviti!

Raduj se, ti koji sve nas zastupaš i štitiš!

Raduj se, ti koji ćeš i mene izbaviti iz svake nevolje!

Raduj se, blaženi Apostole!

 

Kondak 13.

O triput blaženi Varnava, blistanje Apostola i božanski Spasiteljev učeniče, primi slavopojanje naše i moli se svagda kako bi gresi bili oprošteni nama koji te sa čežnjom slavimo i Trojici kličemo: Aliluja!

 

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)