petak, novembar 24, 2017

 Sv Teodor Tiron

Akatist Svetom Velikomučeniku Teodoru Tironu

praznuje se 17. februara (02. marta)

 

 

Kondak 1.

Izabrani strastoterpče Hristov, velikomučeniče Teodore Tirone, zastupniče naš pred Gospodom, presvetli svetilniče obitelji sremskih! Prizivamo te da nas od svake napasti izbaviš i od nevolja koje nas snalaze. Molimo te, mučeniče Hristov, pogledaj nas i naše usrdne pesme i molitve, koje ti iz ljubavi prinosimo da nas zaštitiš pred Gospodom. A mi ti pevamo:

Raduj se, strastoterpče, velikomučeniče Teodore Tirone!

 

Ikos 1.

Znajući te, zemaljskog angela i nebeskog čoveka, slavni mučeniče Teodore, ukrašena anđelskom čistotom, slavimo te i pripadamo ti pred netlenim moštima tvojim da nas spomeneš pred Gospodom, jer ti stojiš sa smelošću pred Carem nad carevima i Gospodarem nad gospodarima i moliš se sa svetim angelima i svima svetima. Pomoli se i za nas zemne, koji te poštujemo ovim pesmama, hvaleći te ovako:

Raduj se, jer si se podvizavao mučeničkim podvigom!

Raduj se, jer si završio zemaljski život u trpljenju!

Raduj se, Teodore, svetli svetilniče, vojniče Hristov!

Raduj se, jer si ispleo venac pravde svojim mučenjima!

Raduj se, angele u telu, krvlju i ranama obagreni!

Raduj se, zaštitniče svih, koji te usrdno mole!

Raduj se, Teodore, dare, od Boga nam darovani Tirone!

Raduj se, krine čistote, i slavni za Hrista mučeniče!

Raduj se, mučenička slavo i pohvalo vernih!

Raduj se, celebniče svih nemoćnih i bolesnih!

Raduj se, strastoterpče, velikomučeniče Teodore Tirone!

 

Kondak 2.

Doznavši mučitelji tvoji da veruješ u Hrista, sveti mučeniče Teodore, pretnjom ti zapretiše i mučenjem: ako se Hrista ne odrečeš, da će te pogubiti sramnom smrću. Ali se ti ne pokoleba u veri u Gospoda tvoga, mučeniče i ratniče Hristov, Teodore Tirone, slavo i pohvalo mučenička. Pomozi i nama da odbacimo zemaljska pristrašća ovoga kratkog zemaljskog života i da Hristu Bogu služimo postom, molitvom i milostinjom prema našim bližnjima, da bi smelošću zapevali Bogu: Aliluja!

 

Ikos 2.

Poborniče za blagočešće, topli molitveniče, slavni Hristov Teodore Tirone! Izbavi nas od svake laži i neistine, koja nas može potopiti. Pomozi da sačuvamo sebe i veru u Hrista, uzdanje u tebe i molitvenu tvoju svakodnevnu pomoć! Da prezremo sve što je lažno, kao što si ti prezreo idoloklanjanje, predavši se Hristu. Zato te slavimo pesmama, hvaleći Boga za dar njegov; primi naše pesme koje ti, mučeniče, od srca pevamo:

Raduj se, ratniče za Hrista i večnu pravdu!

Raduj se, proslavljeni od Hrista, mučeniče Tirone!

Raduj se, jer si prezreo slavu ovoga sveta!

Raduj se, jer si zavoleo stradanja za Hrista!

Raduj se, jer si u srce primio veru Hristovu!

Raduj se, zaštitniče prognanih i zarobljenih!

Raduj se, jer se nisi u mukama pokolebao!

Raduj se, omiljeni mučeniče Hrista Spasitelja!

Raduj se, jer si u mukama Hrista dozivao!

Raduj se, jer si Njemu sebe poklonio, Teodore!

Raduj se, ukrašeni mučeništvom Caru nebeskome!

Raduj se, strastoterpče, velikomučeniče Teodore Tirone!

 

Kondak 3.

Imamo te, zastupnika i molitvenika, pred prestolom Presvete Trojice. Pomozi nam u ovom našem zemaljskom životu! Pohvalo mučenika i radosti angela, pogledaj na nas sa nebeskih visina. Pomozi nama, nemoćnima u duhovnom životu – da sami sebe pobedimo kao ti idolopoklonstvo! Ti imaš, Teodore, slobodu pred Gospodom. Prinesi Mu na dar sve trudove, molitve i uzdahe naše. Da i mi sa tobom i svima svetima pevamo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Kad nastade ljuto gonjenje Hrišćana od neznabožačkih careva Maksimilijana i Maksimina, kad primoravahu ih da se poklone nemim idolima i da jedu od idolskih žrtava, sve si to gledao sa gorućom ljubavlju, sveti velikomučeniče Teodore. Imajući ljubav prema Hristu, Spasitelju našemu, veliki ratniče Hristov, ratovao si za pravdu i Hristovom silom pobeđivao si sve neprijatelje tvoje. Primi naše pesme i molitve koje ti od srca prinosimo, Teodore Tirone:

Raduj se, jer si pozvan od Sina Božijega!

Raduj se, jer si primio poziv od Duha Svetoga!

Raduj se, jer si Mu služio dušom i telom!

Raduj se, Teodore, svetilniče i vojniče Hristov!

Raduj se, jer si se mučenički do krvi podvizavao!

Raduj se, jer si od Hrista primio venac neuveli!

Raduj se, mučeniče Hristov, mučeničkom krvlju obliveni!

Raduj se, zaštitniče vernih, koji te s verom slede!

Raduj se, Tirone, Bogom pozvani na mučeničko stradanje!

Raduj se, krine čistote slavnog mučeništva!

Raduj se, pitoma lozo vinograda Hristova!

Raduj se, strastoterpče, velikomučeniče Teodore Tirone!

 

Kondak 4.

Po Božijem naređenju nisi hteo da jedeš od žrtava koje su idolima prinošene, jer te Hristos hranjaše svojom blagodaću po milosti svojoj. Teodore Tirone, ratniče za veru Hristovu, zapalio si idolište ne bojeći se neznabožačkih pretnji ni muka koje si podneo od svojih mučitelja. S nadom si očekivao buduća blaga od Gospoda tvoga, Isusa Hrista, kome si se svim srcem i dušom predao na muke nepodnošljive. Sve si strpljivo, iz ljubavi prema Bogu podnosio, pevajući: Aliluja!

 

Ikos 4.

Kad začuše sudije tvoje da se ne klanjaš idolima njihovim, dođe ti kapetan, Posidonije, govoraše s tobom, Teodore, o Bogu, bez osećanja i duhovnog razumevanja. A ti, vojniče Hristov, čuvao si um svoj, Hristu posvećen, molio si se tajno Bogu. Teodore, slavni mučeniče Hristov, neustrašivi, znao si reči Gospodnje, jer te Hristos krepljaše rečima umilnim: Ne boj se, slugo moj, Teodore! Ja sam s tobom! Ne uzimaj više zemaljsku hranu, jer ćeš biti u drugome životu, večnom i neprolaznom na nebesima! A ti, razgovarajući sa svetim angelima, primi i naše pesme i pohvale tebi od nas ispevane:

Raduj se, zaštitniče svetog i svetlog pravoslavlja!

Raduj se, jer si čuvan Hristom Spasiteljem!

Raduj se, Teodore, jer si hranjen angelskim rukama!

Raduj se, poseto naša, u našim hudim molitvama!

Raduj se, verni slugo Hrista Spasitelja našega!

Raduj se, neumorni vojniče na straži Hristovoj!

Raduj se, Teodore, sav obliven krvlju i ranama!

Raduj se, našao si Pastira koga si tražio!

Raduj se, Teodore, stradalniče za Hrista Gospoda!

Raduj se, zvezdo, koja nam svetli primerom mučenja!

Raduj se, strastoterpče, velikomučeniče Teodore Tirone!

 

Kondak 5.

Sličan si zvezdi koja putuje od istoka do zapada, Teodore, svehvalni mučeniče! Tako i ti – tvoje netlene mošti po Božijem blagovoljenju, ljubavlju blagočestivih monaha: skupo te otplatiše onima kod kojih si obitavao. Monasi mošti tvoje doneše s juga na sever u svetu obitelj Hopovsku, gde su dugo počivale i danas počivaju. Velikomučeniče, Teodore Tirone, hvaleći Boga, imamo te kao skupoceni dar od Boga nam darovani; primi pesme i pohvale tebi posvećene; moli za nas, pevajući Bogu: Aliluja!

 

Ikos 5.

Gledahu te sudijini vojnici kao neustrašivog jelena u gori, Teodore, velikomučeniče, kako sijaš, verom sličan zvezdi nebeskoj kad sija u tamnoj noći. Zasijao si verom i ljubavlju prema Hristu podnoseći muke šibanja i struganje kože s tela. Teodore, pravoslavnih pohvalo, neustrašivi, mi se divimo trpljenju tvome, poštujući svaku kap krvi tvoje koju si za Hrista prolio. Velikomučeniče Hristov, Teodore, primi naše pesme i pohvale:

Raduj se, namučeni za ime Hristovo i večno spasenje!

Raduj se, jer si izobličio idolopoklonstvo!

Raduj se, Teodore, Bogom proslavljeni i nama darovani!

Raduj se, pokloniče nerazdelne Presvete Trojice!

Raduj se, slavni i trpeljivi u mučenjima!

Raduj se, jer si u mukama Hrista prizivao!

Raduj se, pobedniče mučitelja neustrašivi!

Raduj se, jer si zemaljsko prezreo radi nebeskoga!

Raduj se, nepobeđeni od ljudi, sveta i đavola, Teodore!

Raduj se, iscelitelju bolnih i nemoćnih koji te mole!

Raduj se, vojniče u slavi Hristovoj na nebu, Teodore!

Raduj se, strastoterpče, velikomučeniče Teodore Tirone!

 

Kondak 6.

Zasijala je istina Hristova u srcu tvome. Njome si, prosvećen istinskim Bogopoznanjem, u srcu nosio Hrista, da te u tamnici krepi, da te isceli od rana koje si zadobio od nečovečnih mučitelja, Vrinke i Posidonija. Anđeo Gospodnji svetlošću lica svoga osvetlio je tamnicu tvoju i iscelio rane tvoje, svehvalni Teodore, pevajući s tobom Bogu nebeskome: Aliluja!

 

Ikos 6.

O, revnitelju za propoved vere Hristove, Teodore, velikomučeniče, sličan prvomučeniku Stefanu smelo si stajao pred svojim mučiteljima, propovedao Hrista neustrašivo, istinitoga Boga za koga si ljute pretrpeo rane i krv prolivao svoju; sve si podnosio junački, Teodore, kako vojniku dolikuje. Zatvoren u mračnu, nečistu tamnicu sobom i ranama svojim si je očistio; likujući vapio si Hristu Gospodu našem. Za sva stradanja tvoja primi od nas zemnih ove skromne pesme tebi posvećene:

Raduj se, Teodore, namučeni za stradalnog Gospoda!

Raduj se, jer si ljute rane, strpljivo, bolno podnosio!

Raduj se, jer te Gospod iscelio od ljutih rana!

Raduj se, Teodore, jer ti nas od nemoći izleči!

Raduj se, Bogom podržavan u mukama, podvižniče!

Raduj se, Hristove vere ispovedniče slavni!

Raduj se, jer si idolopoklonstvo izobličio!

Raduj se, jer nas grešne drešiš od okova greha!

Raduj se, svestradalni Teodore, koji nas izbavljaš!

Raduj se, jer mošti tvoje isceljuju bolne i nevoljne!

Raduj se, zaštitniče svete obitelji Hopovske!

Raduj se, strastoterpče, velikomučeniče Teodore Tirone!

 

Kondak 7.

Hteli su bezumni prevarom, laskanjem i lažnim rečima da te odvoje od Hrista, Teodore, istinitoga Boga i pridobiju da se pokloniš lažnim idolima. A ti, naučen od Boga, Teodore, riznico mudrosti Božije, odgovorio si svojim lažnim savetnicima, dijamante tvrdi, u veri nepokolebivi: „Nikakve muke, ni pretnje neće me od Hrista odvojiti! Ja pripadam Ocu, Sinu i Svetome Duhu, Trojici jednosušnoj i nerazdeljnoj, kojoj srcem služim!“ Takva je bila sloboda duha tvoga Teodore, pred nevernim idolopoklonicima. A ti, ratniče Hristov, neustrašivi, s ljubavlju si služio Hristu, pevajući: Aliluja!

 

Ikos 7.

Mnoga se čudesa pokazaše od moštiju tvojih, Teodore, viteže Hristov nepobedivi. To dokazuju oni koji dolaze i odlaze iz obitelji, gde mošti tvoje u miru počivaju. A ti imaš slobodu pred Gospodom za trpljenje tvoje, Teodore! A mi sa strahopoštovanjem spominjemo i slavimo spomen tvoj, molebnim rečima blažimo te i molimo:

Raduj se, veliki stradalče među stradalnima!

Raduj se, Teodore preslavni u čudesima svojim!

Raduj se, jer si se čudesima proslavio svuda!

Raduj se, jer se oganj Božije ljubavi u tebi zapalio!

Raduj se, jer si za Hrista postradao na zemlji!

Raduj se, jer si od Njega na nebu proslavljen!

Raduj se, pobedniče zlih ljudi i demona pod nebom!

Raduj se, jer Hristom pobeđuješ sve neprijatelje!

Raduj se, pomoćniče naš u našim nemoćima!

Raduj se, strastoterpče, jer te Gospod proslavi!

Raduj se, Teodore, sine nebeske svetlosti!

Raduj se, strastoterpče, velikomučeniče Teodore Tirone!

 

Kondak 8.

Čudna su i strašna stradanja tvoja, Teodore! Njima se čude verni i neverni, koji primiše veru Hristovu. Čudeći se govorahu: kako mlad ratnik tako da postrada i da pretrpi tako strašne, nečovečne muke na telu svome, junački podnoseći udaranja i struganja kože sa tela, za Hrista? Ali, dok su zupci gvozdeni po tebi strugali, ti si na nebo gledao, jer te Hristos ispunio trpljenjem i umiljenjem duhovnim. Zato si radosno pevao Hristu: Aliluja!

 

Ikos 8.

Proslavljamo Boga koji tebe proslavi trpljenjem, mučeniče slavni, Teodore Tirone, sveti ratniče za veru Hristovu, za Carstvo Nebesko, za večnost na nebu. Bog te posla ondašnjem arhijereju da mu preneseš naređenje od Gospoda, da naredi: da svare pšenicu Hrišćani prve nedelje časnog posta, jer je Julijan oskrnavio idolskom krvlju namirnice tako da ništa s pijace ne kupuju, već da se sačuvaju i pobede cara i đavola. Sam si rekao da ti je ime Teodor Tiron, a mi te tako zovemo, molimo i proslavljamo, da i nas i sav hrišćanski svet čuvaš:

Raduj se, vesniče čistote vere pravoslavne!

Raduj se, jer si ispunio zapovest Božiju!

Raduj se, jer te Gospod posla ondašnjem arhijereju!

Raduj se, jer nas opominješ koliki je greh u jelu!

Raduj se, reko ispunjena Božijom blagodaću!

Raduj se, izvore iz koga se čudesa izlivaju!

Raduj se, jer te Gospod izbavi od idolosluženja!

Raduj se, jer se tobom Bog proslavi, Teodore!

Raduj se, uteho tužnih i ožalošćenih!

Raduj se, jer se tobom spase grad od nečiste krvi!

Raduj se, nepokolebivi stube svetog pravoslavlja!

Raduj se, strastoterpče, velikomučeniče Teodore Tirone!

 

Kondak 9.

Zaradovaše se Sile nebeske gledajući tvoje junačko trpljenje, Teodore, nepobedivi mučeniče Hristov, koji si trpljenjem pobedio staroga neprijatelja ljudskog spasenja, kneza tame, sa svim njegovim besovima. Ode poražen od tebe, pogažen tvojim junačkim nogama i trpljenjem. Zato slavimo Gospoda koji tebe proslavi, Teodore Tirone, koji sa anđelima i svetim mučenicima neprestano likuješ i pevaš Bogu: Aliluja!

 

Ikos 9.

Mnogima je neshvatljivo tvoje stradanje, sveti ratniče Hristov, Teodore Tirone! Evo nekoliko dokaza iz tvog ljutog stradanja: kad si stavljen na lomaču da te spale, misleći da te zanavek unište, Duh Sveti orosi te po Božijoj Milosti i plamenoj molitvi tvojoj, mučeniče hrabri za veru Hristovu – tako oganj ne nanese nikakve povrede telu tvome netlenome, verni slugo Gospodara tvoga, nego te pozva Hristos da mu uzletiš u gornja naselja, kao orao iz gnezda svoga. Zato ti i prinosimo pesme i molitve ovim rečima:

Raduj se, jer se krv tvoja proli kao vino!

Raduj se, mučeniče radi Hrista, obnaženi od tvojih!

Raduj se, jer ti Duh Sveti rashladi lomaču!

Raduj se, jer te angeli novom rizom odenuše!

Raduj se, jer se ljudi, neznajući, podsmevahu tebi!

Raduj se, jer sam Gospod pogleda na stradanje tvoje!

Raduj se, jer nisi žalio krv svoju da proliješ!

Raduj se, rukosade vinograda Hristovog, Teodore!

Raduj se, blagouhani mirise crkve Hristove!

Raduj se, Teodore, jer si odbacio starog čoveka!

Raduj se, jer si s radošću muke podnosio!

Raduj se, strastoterpče, velikomučeniče Teodore Tirone!

 

Kondak 10.

Dostigao si kraj svojih stradanja, Teodore Tirone! Tvoji podvizi izađoše pred Gospoda, ali s molitvom na usnama koja se izlila iz srca ratničkoga, vojniče Hristov neustrašivi, osuđen si na lomači da izgoriš kao nepotrebno drvo. Ali te Hristos cela uze k sebi, mučeniče, Duh te Sveti orosi, a ti uznese molitvu Gospodu Hristu Spasitelju i uzlete dušom u nebeske dvore, za koje si stradao, pevajući Bogu: Aliluja!

 

Ikos 10.

Tvrdi dijamante u veri Hristovoj, Teodore Tirone! Otišao si Gospodu svome, da ga s radošću slaviš i gledaš licem u lice, mučeniče slavni. A tvoji mučitelji ostadoše pobeđeni tobom, sa kamenim srcima, u mraku neverovanja u Hrista. A ti, dok stojiš pred licem Hristovim, čuj naše pesme i uzdahe pomešane sa suzama, Teodore, koje ti iz ljubavi prinosimo: molimo te, čuvaj nas od svih iskušenja, telesnih i duhovnih koja nas često napadaju. Daj nam moći da se molimo:

Raduj se, jer se završi tvoje vojevanje na zemlji!

Raduj se, jer se gorčina u sladost večnu pretvori!

Raduj se, jer si do odlaska na nebo ostao veran!

Raduj se, bogati u blagodeti Božijoj Teodore!

Raduj se, jer si predao duh svoj u ruke Hristu!

Raduj se, zaštitniče vere pravoslavne, Teodore!

Raduj se, jer si otišao k svetlosti nezalaznoj!

Raduj se, jer telo tvoje izmoli blažena Evsevija!

Raduj se, jer te ona pomaza mirom i položi u dom svoj!

Raduj se, jer si izbavio mnoge iz mračne tame!

Raduj se, radosti tvome gradu Evhaitu, netleni Teodore!

Raduj se, strastoterpče, velikomučeniče Teodore Tirone!

 

Kondak 11.

Sva naša zahvaljivanja i pesme tebi posvećene nisu dovoljne da te opevaju, velikomučeniče Hristov, Teodore! Kako da te nazovem ili opevam, hrabri ratniče za veru Hristovu i spasenje duše, Teodore! Puno je čuda tvojih i ljubavi pun si prema svima koji te u pomoć prizivaju svehvalno, svedovoljni! Da mi pomogneš i muke ublažiš tvojim molitvama pred Hristom Bogom i njegovom Prečistom materom. Da nam se olakša teret ovozemaljskih briga, da bismo se i mi grešni udostojili da na dan opšteg suda zapevamo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 11.

Gledamo te kao svetlozarnu svetiljku pred prestolom Presvete Trojice! Proslavljamo sva mučenja tvoja, divimo se junaštvu tvome, Teodore Tirone! Poštujemo netlene mošti tvoje koje nam pomažu i pred kojima se mi, grešni, sa strahom klanjamo i tebe, mučeniče, molimo: Moli Hrista Boga da nas pomiluje, složi i privede pokajanju, da bismo se i mi udostojili stati Njemu sa desne strane na dan Strašnog suda. Moli se, Teodore, da ne čujemo preteći glas: idite prokleti, u oganj večni, pripremljen đavolu i angelima njegovim! Nego da se s radošću nađemo pred Gospodom pevajući:

Raduj se, svetilniče koji svetliš na nebesima!

Raduj se, svetloumna lučo koja nam svetliš!

Raduj se, pričasniče slave Hristove, Teodore!

Raduj se, čašo kojom nas obilno pojiš primerom!

Raduj se, sasude ispunjeni ljubavlju Hristovom!

Raduj se, venče neuveli u mukama za Hrista!

Raduj se, jer si primio nagradu za Hrista!

Raduj se, jer te Hristos uvenča vencem neuvelim!

Raduj se, iscelitelju nemoći naše, Teodore Tirone!

Raduj se, Teodore, večna dobroto u ruci Hristovoj!

Raduj se, hranitelju svete obitelji Hopovske!

Raduj se, strastoterpče, velikomučeniče Teodore Tirone!

 

Kondak 12.

Po velikoj blagodati Božojoj i veri tvojoj, velikomučeniče Teodore Tirone, čuvši nas, svetim zauzimanjem pred Gospodom od svake napasti i zla spasi nas. Jer, mošti tvoje, ratniče, čine obilna čudesa: leče svaku nemoć i bolest na ljudima, vernima i nevernima, koji k svetoj obitelji Hopovskoj dolaze; i na njima koji te prizivamo svuda i na svakom mestu. Molimo te da pogledaš na nas sa nebeskih visina, pomozi nam da se možemo slobodno klanjati svetim moštima tvojim i hvaliti Boga koji te proslavi, pevajući mu: Aliluja!

 

Ikos 12.

Poštujući spomen tvoj i slaveći Hrista za sva dobra koja nam dade, opevajući stradanja tvoja, čudeći se velikom trpljenju tvome, Teodore, slavim kraj tvojih neiskazanih muka i bolova koje si s trpljenjem podnosio uz pomoć Spasitelja Hrista. Slavim nepobedivo junaštvo tvoje kako na zemlji tako i na nebu. Proslavljen si dobrim podvigom. U čast uspomene na tebe, Teodore, u čast časnoga stradanja tvoga prinosimo ti ove pesme i pohvale:

Raduj se, Teodore, proslavljeni od ljudi i angela!

Raduj se, ti koji služiš s angelskim silama!

Raduj se, branitelju svetog pravoslavlja od nečasnih!

Raduj se, jer si primio celov od žitelja nebeskih!

Raduj se, jer je velika plata tvoja na nebesima!

Raduj se, osloboditelju mnogih zarobljenih u grehu!

Raduj se, iscelitelju od svakojake bolesti i tuge!

Raduj se, jer su mošti tvoje Bogom proslavljene!

Raduj se, nevernih izobličitelju i karatelju!

Raduj se, Teodore, slavo i pohvalo mučenika!

Raduj se, učitelju u trpljenju i mnogim mukama!

Raduj se, strastoterpče, velikomučeniče, Teodore Tirone!

 

Kondak 13.

O, mnogostradalni velikomučeniče Teodore Tirone, primi sve naše pesme i pohvale tebi posvećene i tvome stradanju! Spasi nas tvojim svetim molitvama od svake bede i zla, od gladi i bolesti, rata i zemljotresa, od nemoći duševne i bolesti telesne. Pomoli se Gospodu za nas, jer si ti, mučeniče Hristov, za Hrista postradao iz velike ljubavi prema Njemu, za koga si neštedimice prolio krv svoju. Verujemo da stojiš pred Prestolom Hrista Boga našega. Molimo ti se, mučeniče Hristov, pomoli se Hristu za nas grešne da nađemo milost pred Njim u dan sveopšteg Strašnog suda, da bismo se udostojili da sa svima svetima i mučenicima zapevamo Hristu, Spasitelju našem: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

O, sveti, slavni i svehvalni velikomučeniče Teodore Tirone! Tebi se obraćamo. Tvojim molitvama pribegavamo, brzom izvoru iscelenja. Klanjamo se tvojim netlenim moštima i molimo te, mučeniče Hristov Teodore, mi, nemoćni, grehom iscrpljeni: pogledaj na nas i na rane našega jadnog srca, na ojađene naše duše. U svetu ovom i onom pomozi nam tvojim molitvama svetim! Čuj glas moljenja našega, nemoj nas prezreti! Zaštitio si hrišćane od skvernog žrtvoprinošenja za vreme Julijana Odstupnika. Tako i nas zaštiti pred Gospodom! Uspravi srca naša i misli naše k Bogu, da samo o nebeskom mislimo, da bismo se spasli večne osude. Mučeniče Hristov, moli Hrista, da nam daruje duhovni mir, da usliši naše molitve, kao što je čuo tvoje molitve u tamnici. Uputi nas, sveti Tirone, da se možemo prilježno moliti Bogu, da praštamo bližnjima svojim uvrede, da stanemo s desne strane Hrista, Sina Božijega i da čujemo Njegov sveti glas: Dođi slugo, dobri i verni, uđi u radost Gospoda svoga! Amin.

 

Tropar, glas 2.

Velika su dela vere! Usred plamene reke radovaše se sveti velikomučenik Teodor kao da je na osvežavajućoj vodi. Budući plamenom spaljen, prinese se kao beskvasni hleb Svetoj Trojici. Njegovim molitvama Hriste Bože spasi duše naše.

 

Kondak, glas 8.

Veru Hristovu kao štit si stavio u srce svoje, protivničke sile si pogazio, mnogostradalče, i vencem Nebeskim si se venčao večno, sveti Teodore, kao nepobedivi.