petak, novembar 24, 2017

 

Molitveno Pravilo Posle Svetog Pričešća

 

Slava Tebi, Bože. Slava Tebi, Bože. Slava Tebi, Bože.

 

I zatim sledeće Zahvalne molitve:

Blagodarim Ti, Gospode, Bože moj, što me grešnika nisi odgurnuo, već si me udostojio da budem pričasnik Svetinja Tvojih. Blagodarim Ti što si mene nedostojna udostojio da se pričestim Tvojim prečistim i nebesnim Darovima. No, čovekoljubivi Vladiko, Koji si nas radi umro i vaskrsao i ove nam strašne i životvorne Tajne Tvoje darovao na dobro i osvećenje duša i tela naših, daj da one budu i meni na isceljenje duše i tela, na odgnanje svakog protivnika, na prosvećenje očiju srca mog, na mir duševnih sila mojih, na veru nepostidnu, na ljubav nelicemernu, na ispunjenje premudrošću, na držanje zapovesti Tvojih, na umnoženje božanske blagodati Tvoje i na usvojenje Carstva Tvoga, da njima čuvan u svetosti Tvojoj uvek pominjem blagodat Tvoju, i da više ne živim sebi, već Tebi našemu Vladaru i Dobrotvoru, i da tako, otišavši iz ovog života s nadom na život večni, dostignem u večno blaženstvo, tamo gde je neprestano likovanje onih koji praznuju, i beskrajna sladost onih koji gledaju neizrecivu krasotu Lica Tvoga, jer si Ti istinita želja i neizraziva radost onih koji ljube Tebe, Hriste Bože naš, i Tebe peva sva tvar vavek. Amin.

 

Molitva 2: svetog Vasilija Velikog

Vladiko Hriste Bože, Care vekova i Tvorče svega, blagodarim Ti za sva dobra koja si mi dao i za pričešće prečistim i životvornim Tajnama Tvojim. Molim Te, Blagi i Čovekoljubivi, sačuvaj me pod krovom Tvojim i u senci krila Tvojih, i daruj mi da se čistom savešću do poslednjeg daha svog dostojno pričešćujem Svetinjama Tvojim na otpuštenje grehova i na život večni. Jer si Ti Hleb života, Izvor osvećenja, Davalac dobara, i Tebi slavu uznosimo sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Molitva 3: svetog Simeona Metafrasta

Sazdatelju moj, koji si mi dobrovoljno dao Telo Tvoje za hranu, koji si oganj što spaljuje nedostojne, ne spali me, no još prodri u moje udove i sastave, u sve zglobove, u unutrašnjost, u srce. Spali trnje svih sagrešenja mojih; dušu očisti, misli osveti, učvrsti sastave s kostima, prosveti pet prostih čula, i svega me prikuj za strah Tvoj. Uvek pokrivaj, štiti i čuvaj me od svakog dela dušegubnog i reči. Očisti me, i umij me, i ukrasi me: ulepšaj mi dušu, i urazumi me, i prosveti me. Pokaži me Tvojim obitavalištem jedinoga Duha, a nikada više obitavalištem greha, da, ulaskom Pričešća, od mene kao od ognja beži svaki zlotvor, svaka strast, kao od doma Tvog. Za zastupnike privodim Ti sve Svete, vođe Bestelesnih Sila, Preteču Tvoga, premudre Apostole, i još Tvoju besprekornu, čistu Mater, čijim molbama primi mene, slugu Tvoga, milosrdni Hriste moj, i učini sinom svetlosti. Jer si Ti, Blagi, jedini i osvećenje i svetlost duša naših, i Tebi, kao što priliči, svi uznosimo slavu svaki dan, kao Bogu i Vladaru.

 

Molitva 4:

Tvoje sveto Telo, Gospode Isuse Hriste Bože naš, neka mi bude na život večni, i prečasna Krv Tvoja na otpuštenje grehova. Ovo Pričešće neka mi bude na radost, zdravlje i veselje; i na Tvom strašnom Drugom dolasku udostoj me gešnika da stanem s desne strane slave Tvoje, molitvama prečiste Majke Tvoje i svih Svetih Tvojih, Amin.

 

Molitva 5: Presvetoj Bogorodici

Presveta Vladičice Bogorodice, svetlosti pomračene duše moje, nado, zaštito, pribežište, uteho, radovanje moje, blagodarim Ti što si me nedostojnog udostojila da budem pričasnik prečistoga Tela i prečasne Krvi Sina Tvoga. No Ti, koja si rodila istinitu Svetlost, prosveti umne oči srca moga; Ti, koja si rodila Izvor besmrća, oživi me umrtvljenog gresima; Ti, koja si samilosna Majka milostivog Boga, pomiluj me i daj mi umilenje i skrušenost u srcu, i smirenost u mislima mojim, i povratak iz ropstva pomisli mojih, i udostoj me da do poslednjeg daha svog neosuđeno primam svetinju prečistih Tajni, na isceljenje duše i tela, i podaj mi suze pokajanja i ispovesti, da bih Te pevao i slavio u sve dane života svog, jer si blagoslovena i proslavljena u sve vekove. Amin.