ponedeljak, januar 22, 2018

 

Molitveno Pravilo Pred Sveto Pričešće

 

Molitvama svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin.

Care nebesni, Utešitelju, Duše Istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, Riznice dobara i Davaoče života, dođi i useli se u nas, i očisti nas od svake nečistote i spasi, Blagi, duše naše.

Sveti Bože, sveti Krepki, sveti Besmrtni, pomiluj nas. (triput)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.

Gospode, pomiluj. (triput)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od nečastivoga.

Gospode, pomiluj! (12 puta)

Hodite, poklonimo se caru našem Bogu!

Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, caru našem Bogu!

Hodite, poklonimo se i pripadnimo samome Hristu, caru i Bogu našem!

 

Psalam 50.

Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti Svojoj i po obilnom milosrđu Svom očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga, i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam, i greh je moj stalno preda mnom. Tebi jedinome sagreših, i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima Svojim i čist u sudu Svome. Gle, u bezakonjima se začeh, i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš, i javljaš mi nepoznatosti i tajne svemudrosti Svoje. Pokropi me isopom, i očistiću se; umij me, i biću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice Svoje od grehova mojih, i sva bezakonja moja očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i Duh prav obnovi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga, i duhom vladalačkim učvrsti me. Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenja moga; obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja, i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo; za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen; srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti Svojoj, Gosode, čini dobro Sionu, i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice; tada će metati na žrtvenik Tvoj teoce.

 

I odmah Kanon, glas 2:

 

Pesma 1.

Irmos: Hodite ljudi, pevajmo pesmu Hristu Bogu, koji je razdvojio more i vodio ljude koje izvede iz egipatskog ropstva, jer se proslavi.

Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh prav obnovi u meni.

Neka mi sveto Tvoje telo i časna krv, milosrdni Gospode, bude hleb večnoga života i isceljenje od raznovrsnih neduga.

Ne odbaci me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene.

Uprljan nepristojnim delima jadnik, nedostojan sam da se pričestim Tvojim prečistim telom i božanskom krvlju, Hriste; ipak me udostoj toga.

Presveta Bogorodice, spasi nas.

Blagoslovena Bogonevesto, zemljo dobra, koja si proizvela klas neoran i spasonosan svetu, udostoj me da se spasem jedući ga.

 

Pesma 3.

Irmos: Utvrdivši me na kamenu vere, raširio si usta moja na neprijatelje moje. Stoga se obradova duh moj pesmi: Nema svetog kao što je Bog naš, i nema pravednog osim Tebe, Gospode.

Hriste, podaj mi kaplje suza koje očišćavaju prljavštinu srca moga, da bih, očišćen dobrom savešću, sa verom i strahom pristupio, Gospodaru, pričešću božanskih darova Tvojih.

Neka mi prečisto telo Tvoje, Čovekoljupče, i božanska krv bude na otpuštenje grehova, na zajednicu Svetoga Duha, na život večni i odstranjenje strasti i žalosti.

Bogorodičan: Presveta trpezo Hleba života koji je iz milosti sišao odozgo i daje novi život svetu, udostoj sada i mene nedostojnog da sa strahom okusim od Njega i budem živ.

 

Pesma 4.

Irmos: Došao si od Djeve ne zastupnik, ne anđeo, već Ti sam, Gospode, ovaplotivši se, i spasao si me celog čoveka. Stoga ti kličem: slava moći Tvojoj, Gospode.

Uzaželeo si, Mnogomilostivi, da, ovaplotivši se nas radi, budeš zaklan kao ovca radi grehova ljudskih. Stoga Te molim, očisti i moje grehe.

Isceli. Gospode, rane duše moje i osveti me celog; i udostoj me, Gospodaru, da i ja bedni učestvujem u Tvojoj božanskoj Večeri Tajnoj.

Bogorodičan: Umilostivi, Vladarko, i prema meni Onoga koji je od utrobe Tvoje, i sačuvaj me slugu Tvog neuprljanim i neporočnim, da bih se, primivši duhovni biser, osvetio.

 

Pesma 5.

Irmos: Davaoče svetlosti i Tvorče vekova, Gospode, vodi nas u svetlosti Tvojih zapovesti, jer sem Tebe drugoga Boga ne znamo.

Kao što si predskazao, Hriste, neka dakle bude i ništavnom sluzi Tvom! I u meni obitavaj, kao što si obećao, jer evo jedem Tvoje božansko telo i pijem Tvoju krv.

Reči Božja i Bože, žar tela Tvoga neka meni pomračenome bude na prosvećenje, a krv Tvoja na očišćenje oskvrnavljene duše moje.

Bogorodičan: Marijo, Mati Božja, časno obitalište miomira, molitvama Tvojim načini me sasudom izabranim, da se pričestim Svetinjama Sina Tvoga.

 

Pesma 6.

Irmos: Valjajući se u grehovnom ponoru, prizivam neispitljivi ponor milosrđa Tvoga:

Bože, izvedi me iz truleži.

Um, dušu i srce osveti, Spase, i telo moje, i udostoj me, Gospodaru, da neosuđeno pristupim strašnim Tajnama.

O, da bih se pomoću pričešća Svetim Tajnama Tvojim, Hriste, udaljio od strasti, umnožio Tvoju blagodat, i osigurao život.

Bogorodičan: Sveti Božiji, Bože Logose, molbama svete Majke Tvoje osveti mene celog koji sada prilazim božanskim Tajnama Tvojim.

 

Kondak , glas 2:

Hriste, ne prezri me da sada uzmem hleb, telo Tvoje i božansku krv Tvoju, Gospodaru, i da se bednik pričestim prečistim i strašnim Tajnama Tvojim; neka mi ne bude na sud, nego neka mi bude na život večni i besmrtni.

 

Pesma 7.

Irmos: Premudra deca ne poslužiše zlatnom teletu, i sama u oganj uđoše, i bogove njihove ismejaše, usred plamena zakliktaše, i orosi ih anđeo: uslišena je već molitva usta vaših.

Neka mi, Hriste, pričešćivanje besmrtnim Tajnama Tvojim sada bude izvor dobara, svetlost, i život, i bestrašće, a i na napredak i umnoženje najbožanskije dobrodetelji, Jedini Dobri, da bih Te slavio.

Neka se izbavim od strasti, i neprijatelja, i nevolje, i svake bede ja koji sada sa trepetom i ljubavlju, Čovekoljupče, pristupam Tvojim besmrtnim i božanskim Tajnama i pevam Ti: Blagosloven si, Gospode, Bože otaca naših.

Bogorodičan: Tebe, Bogoblagodatna, koja si na naduman način rodila Spasitelja Hrista, molim sada čistu ja sluga Tvoj nečisti: od prljavštine tela i duha očisti mene celoga koji sada želim da pristupim prečistim Tajnama.

 

Pesma 8.

Irmos: Boga koji je sišao jevrejskim mladićima u užarenu peć, i plamen u rosu pretvorio, opevajte dela kao Gospoda, i veličajte u sve vekove.

Bože Spasitelju moj, udostoj sada i mene očajnoga da budem, Hriste, zajedničar nebesnih, i strašnih, i svetih Tvojih Tajni, i Tvoje božanske i Tajne Večere.

Pribegnuvši pod Tvoje milosrđe, Dobri, sa strahom Ti vapijem: ostani u meni, Spase, i ja, kao što si rekao, u Tebi; jer evo uzdajući se u milost Tvoju, jedem telo Tvoje i pijem krv Tvoju.

Drhćem primajući oganj, da ne budem opaljen kao vosak ili kao trava. O strašnog tajanstva! O milosrđa Božjeg! Kako se ja blato pričešćujem božanskog tela i krvi, i postajem neprolazan?

 

Pesma 9.

Irmos: Bespočetnog Roditelja Sin, Bog i Gospod, ovaplotivši se od Djeve javi se nama, da prosveti pomračene, da sabere rasturene. Stoga veličamo svehvalnu Bogorodicu.

Okusite i vidite, Hristos je Gospod, koji, radi nas postavši u starini sličan nama i jednom prinevši Sebe kao žrtvu Ocu Svome, uvek prinosi Sebe, osvećujući one koji se pričešćuju.

Gospodaru, dušom i telom da se osvetim, da se prosvetim, da se spasem, da postanem dom Tvoj kroz pričešće svetim Tajnama, imajući Te u meni živa sa Ocem i Duhom, mnogomilostivi Dobrotvoru.

Slava: Neka mi bude kao oganj i kao svetlost telo Tvoje i krv Tvoja prečasna, Spasitelju moj, spaljujući veštastvo greha i sažižući trnje strasti, i prosvećujući me celog, da bih se klanjao Tvome Božanstvu.

I sada: Bog se ovaploti od Tvoje čiste krvi. Stoga Ti svaki naraštaj peva, Vladarko, a mnošto Duhovnih Bića slave Te, jer jasno ugledaše da Tobom postade čovek Onaj koji vlada svim.

I odmah: Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe...

Trisveto. Presveta Trojice; Oče naš.

 

Tropar dana, ako je praznik Hristov, ili drugi. Ako pak nije, onda ove tropare, glas 6:

Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer smo mi grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, prinosimo Tebi kao Vladici ovu molitvu: pomiluj nas!

Slava: Gospode, pomiluj nas, jer se u Tebe uzdamo; ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša, no i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših: jer si Ti Bog naš, i mi smo narod Tvoj, svi smo delo ruku Tvojih, i ime Tvoje prizivamo.

I sada: Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne propadnemo mi koji se u Tebe nadamo, no da se Tobom izbavimo od beda; jer ti si spasenje roda hrišćanskoga.

Gospode, pomiluj. (40 puta)

 

Molitva povečerja Presvetoj Bogorodici

Neskverna, Besprekorna, čedna, prečitsta, čista Djevo, Bogonevesto Vladičice, preslavnim rođenjem Tvojim Ti si Boga Slovo sa ljudima sjedinila, i odbačenu prirodu roda našeg sa nebesnim sastavila; Ti si jedina nada beznadežnih, i pomoć napadanih, spreman branič onih koji pribegavaju k Tebi, i pribežište svih hrišćana. Ne gnušaj se mene grešnog, gadnog, koji gadnim pomislima, gadnim rečima i gadnim delima svega sebe učinih nepotrebnim, i svesnom lenjošću postadoh rob žitejskih slasti; no Ti, kao Mati čovekoljubivog Boga, čovekoljubivo se sažali na mene grešnog i razvratnog, te primi molbu koju Ti prinosim iz gadnih usta mojih, i koristeći Svoju materinsku slobodu, moli Tvoga Sina i našega Vladiku i Gospoda, da i meni otvori dobrotu čovekoljubivog srca svog i, previdevši bezbrojna sagrešenja moja, obrati me k pokajanju i pokaže me dičnim vršiocem zapovesti Njegovih. I kao milostiva i žalostiva, i dobroljubiva, budi uvek pored mene usrdna zaštitnica i pomoćnica u ovom životu, odbijajući najezde protivnika i upućujući me spasenju; i u vreme odlaska mog iz ovog sveta čuvaj dušu moju, odgoneći daleko od nje mračna lica zlih besova; a u strašni dan suda izbavi me večnih muka, i pokaži me naslednikom neiskazane slave Sina Tvog i Boga našeg, koju slavu i neka dobijem, Vladičice moja, Presveta Bogorodice, Tvojim posredovanjem i zauzimanjem, blagodaću i čovekoljubljem Jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Hrista, kome priliči svaka slava, čast i poklonjenje, sa bespočetnim Ocem Njegovim i presvetim i blagim i životvornim Duhom Njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Molitva Gospodu našem Isusu Hristu

I daj, Vladiko, nama, koji odlazimo na spavanje, odmor tela i duše, i sačuvaj nas od mračnoga sna grehovnog, i od svakog tamnog i noćnog sladostrašća; ukroti nasrtaje strasti, ugasi raspaljene strele lukavoga koje na nas podmuklo lete; umiri telo naše, i svako zemno i veštastveno umovanje naše uspavaj. I daruj nam, Bože, bodar um, celomudren razum, srce trezveno, san lak i slobodan od svakog đavoljeg sanjarenja. I podigni nas u vreme molitve, utvrđene u zapovestima Tvojim, i duboko svesne zakona Tvojih. Daruj nam svenoćno slavoslovlje, da bismo pevali i hvalili i slavili prečasno i veličanstveno ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Zatim: Preslavna Prisnodjevo, Majko Hrista Boga, prinesi našu molitvu Sinu Tvome i Bogu našem, da spase Tobom duše naše.

 

Molitva svetog Joanikija

Nadanje je moje Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti !

 

Ujutru pak, posle uobičajenih Jutarnjih molitava, govori;

Care nebesni:   Trisveto. Presveta Trojice;

Oče naš,

Gospode, pomiluj. (12 puta)

Hodite, poklonimo se caru našem Bogu!

Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, caru našem Bogu!

Hodite, poklonimo se i pripadnimo samome Hristu, caru i Bogu našem!

 

I ove psalme:

 

Psalam 22:

Gospod me napasa, i ničega me neće lišiti. Na zelenoj paši pase me, na tihoj vodi odgaja me. Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravde imena Svoga radi. Ako pođem i posred seni smrti, neću se bojati zla, jer si Ti sa mnom. Štap Tvoj i palica Tvoja, oni me teše. Postavio si preda mnom trpezu na vidiku neprijateljima mojim; namazao si uljem glavu moju, i prepuna je čaša Tvoja kojom me pojiš. Da, milost Tvoja pratiće me u sve dane života moga, i ja ću nastaviti u domu Gospodnjem zadugo.

 

Psalam 23:

Gospodnja je zemlja i što god je na njoj, vaseljena i sve što živi u njoj. Jer je On na morima osnova, i posred reka utvrdi je. Ko će izaći na goru Gospodnju, i ko će stati na svetom mestu Njegovom? U koga su čiste ruke i srce čisto, ko ne uzima dušu svoju olako, i ne kune se lažno svome bližnjem. On će dobiti Blagoslov od Gospoda i milost od Boga Spasa svoga, takav je rod onih koji traže Gospoda, koji ištu lica Boga Jakovljeva. Vrata, uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata večna! I ući će Car slave. Ko je taj Car slave? Gospod krepak i silan. Gospod silan u boju. Vrata, uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata večna! I ući će Car slave. Ko je taj Car slave? Gospod sila, On je Car slave.

 

Psalam 115:

Verovah, stoga i govorih: u ljutoj sam nevolji. Rekoh u bezumlju svom: svaki je čovek laž. Šta ću uzvratiti Gospodu za sve što mi je dao? Primiću čašu spasenja, i prizvaću ime Gospodnje. Molitve moje uzneću Gospodu pred svima ljudima Njegovim. Skupa je pred Gospodom smrt svetaca Njegovih, O Gospode, ja sam sluga Tvoj, ja sam sluga Tvoj, i sin sluškinje Tvoje; raskinuo si okove moje. Prineću Ti žrtvu zahvalnosti, i ime Gospodnje prizvaću. Molitve moje uzneću Gospodu pred svima ljudima Njegovim, u dvoru doma Gospodnjega, usred tebe, Jerusalime.

Slava, i sada.

Aliluja! Aliluja! Aliluja! Slava Tebi , Bože. (triput i tri poklona)

 

I ovi Tropari, glas 8:

Bezakonja moja previdi, Gospode, koji si se od Djeve rodio, i srce moje očisti čineći ga hramom Tvoga prečistog tela i krvi; ne odgurni me od lica Tvoga Ti koji imaš bezmerno veliku milost.

Slava: Kako ću se ja nedostojni usuditi da se pričsetim Svetinjama Tvojim? Jer ako se drznem da Ti sa dostojnima pristupim, odeća me izobličava, jer nije svečana, i zaslužiću osudu mnogogrešnoj duši svojoj. Očisti, Gospode, prljavštinu duše moje, i spasi me, jer si Čovekoljubac.

I sada: Mnogobrojna su, Bogorodice, moja sagrešenja; Tebi pribegoh, Čista, tražeći spasenja: poseti bolnu dušu moju, i moli Sina Svog i Boga našeg, da mi oprosti sva zla što učinih, jedina Blagoslovena.

 

U toku Svete i Velike Četrdesetnice reci i ovaj tropar:

Kada se slavni učenici za vreme Večere umivanjem prosvećivahu, tada se bezbožni Juda, bolujući od srebroljublja, pomračivaše, i Tebe, pravednoga Sudiju, predaje nepravednim sudijama. Ljubitelju novca, pogledaj onoga koji se zbog toga obesio; beži od nenasite duše koja se drznula da tako postupi sa Učiteljem. Prema svima dobri, Gospode, slava Ti!

Onda: Gospode, pomiluj. (40 puta)

 

I poklona koliko hoćeš.

 

I odmah ove stihove:

Čoveče, želeći da jedeš telo Gospodnje, pristupi sa strahom, da se ne opečeš, jer je oganj. Pijući pak božansku krv radi zajedničarenja, najpre se pomiri sa onima koji su ti što nažao učinili. Onda smelo jedi Tajanstveno jelo.

 

Drugi stihovi:

Pre pričešća strašnom žrtvom Životvornog tela Gospodnjeg, pomoli se sa trepetom na ovaj način.

 

Molitva 1: svetog Vasilija Velikog

Vladaru Gospode Isuse Hriste Bože naš, izvore života i besmrća, Tvorče celokupne vidljive i nevidljive tvorevine, savečni i sabespočetni Sine bespočetnoga Oca, koji si se iz prevelike dobrote u poslednje dane obukao u telo, i raspeo, i pogreben bio za nas nezahvalne i nerazborite, i Svojom krvlju obnovio prirodu našu, istrulelu grehom, - Ti sam, besmrtni Care, primi pokajanje i mene grešnoga, i približi uho Svoje meni, i čuj reči moje: sagreših, Gospode, sagreših nebu i Tebi, i nisam dostojan da pogledam na visinu slave Tvoje, jer razgnevih Tvoju dobrotu prestupivši Tvoje zapovesti i ne poslušavši Tvoje naredbe. No Ti Gospode, budući nezlobiv, dugotrpeljiv i mnogomilostiv, nisi me prepustio da propadnem sa bezakonjima mojim, nego si na sve moguće načine očekivao moje obraćenje. Jer si Ti, Čovekoljupče, rekao preko Svog proroka: neću smrti grešnika, nego da se obrati i živ bude. Da, Ti ne želiš, Gospodaru, da stvorenje ruku Svojih pogubiš, niti voliš propast ljudsku, nego želiš da se svi spasu i dođu u poznanje istine. Stoga i ja, ma da sam nedostojan neba i zemlje, pa i ovog privremenog života, celog sebe potčinivši grehu, i slastima zarobivši, i Tvoj oskvrnivši lik, ipak, pošto sam Tvoje stvorenje i sazdanje, ne očajavam kukavan za svoje spasenje, nego, uzdajući se u Tvoje bezmerno milosrđe, pristupam. Primi dakle i mene, čovekoljubivi Gospode, kao bludnicu, kao razbojnika, kao carinika, i kao razvratnika: i uzmi moje teško breme grehova Ti koji uzimaš greh sveta i isceljuješ nemoći ljudske; koji umorne i natovarene prizivaš k Sebi, i daješ im odmor; koji nisi došao da Zoveš pravednike nego grešnike na pokajanje. I očisti me od svake prljavštine tela i duha; i nauči me da obavljam Svetinju u strahu Tvome, da bih se, primajući mirnim svedočanstvom savesti deo Svetinja Tvojih, sjedinio sa svetim telom Tvojim i krvlju, i imao u sebi Tebe živeća i obitavajuća sa Ocem i Svetim Tvojim Duhom. O, Gospode Isuse Hriste Bože moj, i neka mi ne bude na sud pričešće prečistim i životvornim Tajnama Tvojim, niti da oslabim dušom i telom što se nedostojno pričešćujem njima, nego mi daj da sve do poslednjeg daha svog neosuđeno primam deo Svetinja Tvojih, na zajednicu Svetoga Duha, na poputninu u večni život, i na blagoprijatan odgovor na Strašnom sudu Tvom, da bih i ja sa svima izabranicima Tvojim postao zajedničar neprolaznih Tvojih blaga, koja si spremio za one koji Te ljube, Gospode, u kojima si sveproslavljen zanavek. Amin.

 

Molitva 2 : svetog Jovana Zatousta

Gospode , Bože moj, znam da nisam dostojan, niti valjan, da uđeš pod krov doma duše moje, jer je sav pust i srušen, i nemaš u meni dostojno mesto da bi glavu sklonio. No kao što si s visine nas radi ponizio sebe, spusti se i sada do moje ništavnosti. I kao što si pristao da u pećini i u jaslima stočnim ležiš, tako pristani da uđeš i u jasle moje nerazumne duše i u oskvrnavljeno moje telo. I kao što nisi odbio da uđeš i zajedno večeraš sa grešnicima u domu Simona gubavog, tako blagovoli ući i u dom moje ništavne duše, gubave i grešne. I kao što nisi odgurnuo sličnu meni bludnicu i grešnicu, koja je došla i dotakla se Tebe, tako se smiluj i na mene grešnog koji Ti pristupam i dotičem Te se. I kao što se nisi zgadio na njena prljava i nečista usta koja su Te celivala, nemoj se uzgnušati ni na moja usta koja su prljavija i nečistija od njenih, ni na moje odvratne i nečiste usne, i na moj prljavi i vrlo nečisti jezik. No neka mi žar presvetog tela Tvog i časne krvi Tvoje bude na osvećenje i prosvećenje i zdravlje moje smerne duše i tela, na olakšanje tereta mnogih sagrešenja mojih, na sačuvanje od svakog uticaja đavolskog, na uklanjanje i sputavanje moje rđave i zle navike, na umrtvljenje strasti, na držanje zapovesti Tvojih, na umnoženje božanske blagodati Tvoje i zadobijanje carstva Tvoga. Jer Ti ne pristupam, Hriste Bože, s nipodaštavanjem već kao onaj koji se uzda u Tvoju neiskazanu dobrotu; i da, udaljujući se na dugo vreme od zajednice s Tobom, ne budem ulovljen od duhovnog vuka. Stoga Ti se molim, pošto si Ti jedini svet, Gospodaru, osveti moju dušu i telo, um i srce, bubrege i unutrašnjost, i celog me obnovi; i ukoreni strah Tvoj u udovima mojim: i osvećenje Tvoje učini neodvojivim od mene: i budi mi pomoćnik i zaštitnik, krmaneći u miru životom mojim, udostojavajući me i da sa svetima Tvojim stanem s desne strane Tebe, molitvama i moljenjima prečiste Matere Tvoje, neveštastvenih služitelja Tvojih, i prečistih Sila, i svih Svetih, koji su Ti odiskoni ugodili. Amin.

 

Molitva 3: svetog Simeona Metafrasta

Jedini čisti i neprolazni Gospode, koji si po neiskazanoj milosti čovekoljublja primio sav naš sastav od čiste i devičanske krvi One koja Te je natprirodno rodila, naitijem Božanskog Duha i blagovoljenjem večnoga Oca, Hriste Isuse, Mudrosti Božja, i Mire, i Silo, koji si Svojim ovaploćenjem primio životvorna i spasonosna stradanja, krst, klince, koplje, smrt, - umrtvi moje dušegubne strasti telesne. Ti koji si Svojim pogrebom oplenio adova carstva, pogrebi dobrim mislima moje rđave namere i uništi duhove zla. Ti koji si svojim tridnevnim i živonosnim vaskrsenjem podigao paloga praoca, podigni i mene koji sam se grehom okliznuo, pokazujući mi primere pokajanja. Ti koji si Svojim preslavnim vaznesenjem obožio primljeno telo i počastvovao ga sedenjem s desne strane Oca, udostoj me da pomoću pričešća svetim Tajnama Tvojim dobijem udeo spasavanih koji su s desne strane. Ti koji si silaskom Utešitelja Tvoga Duha načinio Svoje sveštene učenike skupocenim sasudima, pokaži i mene primalištem Njegova dolaska. Ti koji ćeš opet doći da sudiš vaseljeni po pravdi, blagovoli da Te i ja sretnem na oblacima, Sudiju i Tvorca moga, sa svima Svetima Tvojim, da beskonačno slavim i pevam Tebe sa bespočetnim Tvojim Ocem, i presvetim, i blagim, i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Molitva 4: istoga svetitelja

Kao na Strašnom i nepristrasnom sudu Tvom stojim, Hriste Bože, i osudu izričući i kazujući zla koja sam počinio. Evo danas, pre no što dođe dan moje osude, ja stojim kraj Tvoga žrtvenika pred Tobom, i pred strašnim i svetim Anđelima Tvojim, potišten od svoje savesti, prinosim moja zla i bezakona dela, objavljujući ih i izobličavajući. Vidi, Gospode, smernost moju, i otpusti mi sve grehe moje. Vidi, kako se umnožiše bezakonja moja više od vlasi na glavi mojoj. Koje li zlo ne učinih? koji li greh ne satvorih? koje li zlo ne zamislih u duši svojoj? Jer sam već i dela počinio: blud, preljubu, gordost, razmetanje, ukoravanje, hulu, praznoslovlje, nepriličan smeh, pijanstvo, proždrljivost, prejedanje, mržnju, zavist, srebroljublje, grabež, nepravdu, lakomstvo, jarost, klevetu, bezakonje. Svako moje čuvstvo, i svaki ud oskvrnavih, pokvarih, nepotrebnim učinih, postavši potpuno đavolja radionica. I znam, Gospode, da bezakonja moja nadvisiše glavu moju, ali je bezmerna veličina milosrđa Tvoga, i neiskazana milost nezlobive dobrote Tvoje, i nema greha koji pobeđuje čovekoljublje Tvoje. Stoga, čudesni Care, nezlobivi Gospode, učini čudo milosti Tvoje i na meni grešnom, pokaži silu dobrote Tvoje, i obelodani jačinu samilosnog milosrđa Svog, i primi mene grešnog koji se obraćam. Primi me, kao što si primio bludnoga sina, razbojnika, bludnicu! Primi me koji sam Ti neizmerno zgrešio i rečju, i delom, i sramnom pohotom, i nerazumnom pomišlju! I kao što si primio one što su došli u jedanaesti čas, iako ništa dostojno nisu bili učinili, tako primi i mene grešnoga, jer mnogo sagreših i oskvrnavih se, i ožalostih Duha Tvoga Svetoga, i ogorčih čovekoljubivo srce Tvoje i delom, i rečju, i pomišlju, noću i danju, javno i tajno, hotimično i nehotimično. I znam da ćeš izneti grehe moje preda mnom onakve kakve sam ih počinio. i tražićeš računa od mene za sve što svesno i namerno sagreših. Ali Gospode, Gospode, nemoj me pravednim sudom Tvojim, ni jarošću Tvojom karati, niti gnevom Tvojim kazniti. Pomiluj me, Gospode, jer sam ne samo nemoćan, nego sam i Tvoje stvorenje. Ti si, Gospode, utvrdio na meni strah Tvoj, a ja pred Tobom satvorih zlo, i Tebi jedinome sagreših. No molim Te, nemoj se suditi sa slugom Svojim; jer ako na bezakonja budeš gledao, Gospode, Gospode, ko će opstati? Ja sam Ti pučina greha, i nisam dostojan niti vrstan zbog mnoštva grehova mojih, kojima nema broja, da pogledam i vidim visinu nebesku. Jer sam izobilovao u svakom zločinjenju i lukavstvu, i satanskoj prepredenosti, i pokvarenosti, i prosipanju, bludu, kvarenju dece, zlopamćenju, nagovaranju na greh, razdraživanju, i drugim bezbrojnim strastima. Kojim li to gresima ne razvratih sebe? Koja li to zla ne vladahu mnome? Svaki greh učinih, svaku prljavštinu unesoh u dušu svoju; nepotreban postadoh Tebi, Bogu svome, i ljudima. Ko će podići mene, palog u ovakva zla i tolika sagrešenja? Gospode Bože moj, u Tebe se uzdam: ako postoji nada na moje spasenje, ako čovekoljublje Tvoje pobeđuje mnoštvo bezakonja mojih, budi mi spasitelj, i po milosrđu Svom i milosti Svojoj otpusti, ostavi, prosti mi sve što ti zgreših, jer se duša moja ispuni mnogim zalima, i u meni nema nade na spasenje. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti Svojoj, i nemoj mi uzvratiti po delima mojim, i nemoj me osuditi po postupcima mojim, nego obrati, zaštiti, izbavi dušu moju od zala koja rastu zajedno sa njom, i od zlih pothvata. Spasi me radi milosti Svoje: neka onde gde se umnoži greh, još većma izobiluje blagodat Tvoja; i ja ću Te hvaliti i proslavljati u sve dane života svoga. Jer si Ti Bog onih što se kaju, i Spasitelj onih što greše, i Tebi slavu uznosimo, sa bespočetnim Tvojim blagim, i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Molitva 5: svetog Jovana Damaskina

Vladaru, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, koji jedini imaš vlast da ljudima otpuštaš grehe, kao blag i čovekoljubiv, previdi sve moje svesne i nesvesne grehe, i udostoj me da se neosuđeno pričestim božanskim, i preslavnim, i prečistim, i životvornim Tajnama Tvojim, ne na kaznu, ni na muku, ni na umnoženje grehova, nego na očišćenje, i na razbijanje protivnika, na istrebljenje mnogih mojih sagrešenja. Jer si Ti Bog milosti, i milosrđa, i čovekoljublja, i Tebi slavu uznosimo, sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Molitva 6: svetog Vasilija Velikog

Znam, Gospode, da se nedostojno pričešćujem prečistim telom Tvojim i časnom krvlju Tvojom, i kriv sam, i sud sebi jedem i pijem, ne razlikujući tela i krvi Tebe Hrista i Boga mog. No uzdajući se u Tvoje milosrđe ja pristupam Tebi koji si rekao: koji jede telo moje i pije krv moju, u meni boravi i ja u njemu. Smiluj se, dakle, Gospode, i nemoj me grešnoga karati, nego učini sa mnom po milosti Svojoj. I neka mi ova Svetinja bude na isceljenje, i očišćenje, i prosvećenje, i sačuvanje, i spasenje, i na osvećenje duše i tela; na prognanje svakog sanjarenja i rđavog postupanja i đavolskog delanja koje pomoću misli radi u udima mojim; na smelost i ljubav prema Tebi, na popravku života i osiguranje; na porast dobrodetelji i savršenstva; na ispunjenje zapovesti, na zajednicu Svetoga Duha, na poputninu večnoga života; na blagoprijatan odgovor na Strašnom sudu Tvom, ne na sud ili na osudu.

 

Molitva 7: svetog Simeona Novog Bogoslova

Od prljavih usana, od gadnoga srca, od nečistoga jezika, od duše oskvrnavljene, primi molbu, Hriste moj, i nemoj prevideti ni moje reči, ni poređenja, ni bestidnost. Daj mi, Hriste moj, da smelo govorim ono što želim; i osim toga nauči me šta treba da tvorim i govorim. Sagreših većma od bludnice, koja, saznavši gde se nalaziš i kupivši miro, dođe da smelo pomaže Tvoje noge, Boga mog, Gospodara i Hrista mog. Kao što nisi odgurnuo nju koja Ti je od srca došla, ni na mene se nemoj zgaditi, Reči, nego mi dopusti da Tvoje noge i držim, i celivam, i da ih bujicama suza, kao skupocenim mirom, smelo pomažem. Umij me suzama mojim, očisti me njima, Reči. Otpusti i sagrešenja moja, i podaj mi oproštaj. Znaš i mnoštvo zala, znaš i rane moje, i modrice moje vidiš; ali, i veru znaš, i nameru vidiš, i uzdisanje čuješ. Za Tebe, Bože moj, Tvorče moj, Izbavitelju moj, nije sakrivena nijedna suza, niti delić jedne suze. Oči Tvoje već videše ono što ja nisam učinio; a u knjizi Tvojoj zapisano je i ono što još nije učenjeno. Vidi smernost moju; vidi toliki moj trud, i oprosti mi sve grehe. Bože svega, da se čistim srcem, dršćući razumom, i dušom skrušenom, pričestim Tvojim čistim i presvetim Tajnama, pomoću kojih se oživljuje i obožuje svaki koji Tebe jede i pije čistim srcem. Jer Ti si rekao, Gospodaru moj: svaki koji jede moje telo i pije moju krv, u meni boravi i ja u njemu. Istinita je zacelo reč Gospodara i Boga mog, jer pričešćujući se božanskim i bogotvorećim Darovima, ja već nisam sam no s Tobom, Hriste moj, Svetlošću trosunčanom koja prosvećuje svet. Neka dakle ne budem sam bez Tebe životodavca, disanja mog, života mog, radovanja mog, spasenja svetu. Toga radi pristupih Ti, kao što vidiš, sa suzama i dušom skrušenom. Molim da dobijem izbavljenje od mojih sagrešenja, i da se neosuđeno pričestim Tvojim životodavnim i neporočnim Tajnama, da bi Ti, kao što si rekao, ostao sa mnom svejadnim, da me ne bi sablaznitelj, našavši me bez Tvoje blagodati, lukavo zgrabio, i sablaznivši, udaljio od Tvojih bogotvorećih reči. Toga radi padam pred Tobom i svesrdno Ti vapijem: kao što si bludnog sina primio, i bludnicu koja Ti je prišla, tako primi mene bludnog i razvratnog, Milosrdni. Jer pristupajući Ti sada dušom skrušenom, znam, Spasitelju, da Ti niko ne sagreši kao ja, niti satvori dela koja ja satvorih. Ali opet i ovo znam, da ni veličina sagrešelja, ni mnoštvo grehova, ne mogu prevazići veliku dugotrpeljivost i krajnje čovekoljublje Boga mog. No one koji se usrdno kaju Ti milošću sapatnje i očišćuješ, i osvetljuješ, i činiš učesnicima svetlosti, velikodušno ih čineći zajedničarima Tvoga Božanstva. I često puta kazuješ im kao Svojim istinskim prijateljima čudne stvari i za Anđele i za ljudski razum. To me čini smelim, to me okriljuje, Hriste moj. I uzdajući se u Tvoje bogato prema nama dobročinstvo, radujući se ujedno i dršćući, pričešćujem se ognjem ja trava, i - o neobičnog čuda! orošavan na neiskazan način, kao nekada kupina koja je nesagorivo gorela. Sada zahvalnim umom i zahvalnim srcem, zahvalnim udovima mojim, duše i tela moga, klanjam se i veličam i slavim Te, Bože moj, koji si blagosloven sada i zanavek. Amin.

 

Molitva 8: svetog Jovana Zlatousta

Bože, otpusti, ostavi, oprosti mi sagrešenja moja, koja Ti sagreših, bilo rečju, ili delom, ili pomišlju, hotimično ili nehotimično, svesno ili nesvesno: sve mi oprosti kao blag i čovekoljubiv. I molitvama Tvoje prečiste Matere, Tvojih umnih Služitelja, i svetih Sila, i svih Svetih koji su Ti od pamtiveka ugodili, blagovoli da neosuđeno primim sveto i prečisto Tvoje telo, i časnu krv, na isceljenje duše i tela, i na očišćenje mojih rđavih pomisli. Jer je Tvoje carstvo, i sila i slava, sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Molitva 9: istoga svetitelja

Nisam zaslužan, Vladaru Gospode, da uđeš pod krov duše moje; ali pošto kao čovekoljubiv želiš da živiš u meni, usuđujući se pristupam. Naređuješ, ja ću otvoriti vrata koja si Ti jedini stvorio, i ući ćeš sa čovekoljubljem kakav jesi; ući ćeš i prosvetićeš moj pomračeni razum. Verujem da ćeš to učiniti, jer nisi oterao bludnicu koja Ti je došla sa suzama, niti si odbacio carinika koji se pokajao, niti si odgurnuo razbojnika koji je poznao carstvo Tvoje, niti ostavio pokajanog gonitelja kao što je bio, nego si sve koji su Ti s pokajanjem prišli uvrstio među prijatelje svoje, Ti koji si jedini blagosloven svagda, sada i u beskonačne vekove. Amin.

 

Molitva 10 : istoga svetitelja

Gospode Isuse Hriste Bože moj, otpusti, ostavi, očisti, i oprosti mi grešnom i nepotrebnom i nedostojnom slugi Svom pogreške, i sagrešenja, i prestupe moje, koje Ti od mladosti moje pa sve do ovoga dana i časa sagreših, bilo svesno i nesvesno, bilo rečima ili delima, bilo pomislima i mislima i nastojanjima, i svima svojim čuvstvima. I molitvama prečiste i prisnodjeve Marije Majke Tvoje, koja Te je bez semena rodila, jedine nepostidne nade i zaštite i spasenja moga, udostoj me da se neosuđeno pričestim prečistim, besmrtnim, životvornim i strašnim Tajnama Tvojim, na otpuštenje grehova, i na život večni; na osvećenje i prosvećenje, jačinu, iscelenje i zdravlje duše i tela, i na uništenje i potpuno pogubljenje mojih zlih misli i pomisli, i pothvata, i noćnih sanjarenja, mračnih i zlih duhova. Jer je Tvoje carstvo, i sila, i slava, i čast, i poklonjenje, sa Ocem i Svetim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Molitva 11 : svetog Jovana Damaskina

Pred dverima hrama Tvoga stojim, i ne odstupam od strašnih pomisli; no Ti, Hriste Bože, koji si carinika opravdao i Hananejku pomilovao, i razbojniku vrata rajska otvorio, otvori mi srce čovekoljublja Tvog, i primi mene, koji Ti prilazim i dotičem Te se, kao bludnicu i krvotočivu. Jer ova, dodirnuvši kraj rize Tvoje, lako dobi iscelenje, a ona, držeći prečiste noge Tvoje, steče oproštaj grehova. A ja jadan, koji se usuđujem da primim sve telo Tvoje, neka ne budem opaljen, već me primi kao njih, i prosveti čula duše moje, spaljujući krivice greha mog, molitvama One koja Te je bez semena rodila i nebeskih Sila, jer si blagosloven kroza sve vekove. Amin.

 

Molitva 12 : svetog Jovana Zlatousta

Verujem, Gospode, i ispovedam da si Ti zaista Hristos, Sin Boga živoga, koji si došao u svet da grešnike spaseš, od kojih sam prvi ja. Još verujem da je ovo samo prečisto Telo Tvoje, i ova sama prečasna Krv Tvoja. Stoga Ti se molim: pomiluj me, i oprosti mi sagrešenja moja, hotimična i nehotimična, učinjena rečju, delom, svesno i nesvesno, i udostoj me da se neosuđeno pričestim prečistim Tajnama Tvojim na otpuštenje grehova i na život večni. Amin.

 

Pristupajući da se pričestiš, govori u sebi ove stihove Metafrastove:

Evo, pristupam božanskom pričešću.

Sazdatelju, ne spali me pričešćem.

Jer si oganj koji spaljuje nedostojne,

već me očisti od svake nečistote.

 

Zatim opet govori:

Primi me danas, Sine Božji, za pričasnika Tajne Večere Tvoje, jer neću kazati Tajnu neprijateljima Tvojim; niti ću Ti dati celiv kao Juda, već kao razbojnik ispovedam Te: pomeni me, Gospode, u carstvu Tvome.

 

Onda ove stihove:

Čoveče, užasni se, gledajući krv koja obogotvorava, jer je žar koji nedostojne sažiže. Božansko telo i obožuje i hrani. Obožuje duh, a um hrani čudno.

 

Onda tropare:

Zaneo si me ljubavnom čežnjom, Hriste, i izmenio Tvojom božanskom ljubavlju. Spali sada grehe moje ognjem neveštastvenim, i udostoj me da se ispunim radošću koja je u Tebi, da likujući, Blagi, veličam dva dolaska Tvoja.

Kako ću, nedostojan, ući u sjaj Svetih Tvojih? Jer ako se usudim da zajedno sa njima uđem u bračne odaje, odeća me okrivljuje, jer nije bračna, i svezan - biću izbačen od Anđela. Očisti, Gospode, nečistotu duše moje, i spasi me kao čovekoljubiv.

 

Onda molitvu:

Čovekoljubivi Vladaru, Gospode Isuse Hriste, Bože moj, neka mi Svetinje ove ne budu na osudu - kao nedostojnom, već na očišćenje i osvećenje i duše i tela, i na zalog budućeg života i carstva. Priljubljivanje uz Boga meni je dobro, oslanjanje na Gospoda nada je spasenja moga.

 

I opet:

Primi me danas, Sine Božji, za pričasnika Tajne Večere Tvoje, jer neću kazati Tajnu neprijateljima Tvojim; niti ću Ti dati celiv kao Juda, već kao razbojnik ispovedam Te: pomeni me, Gospode, u Carstvu Tvome.