petak, novembar 24, 2017

 

Jutarnje Molitve

 

 

Prenuvši se od sna, ustani odmah, i sabravši um, reci ovo sa pobožnošću i strahom Božjim, krsteći se:

U ime Oca, i Sina, i Svetoga Duha. Amin.

Zatim postoj malo ćuteći dok se ne umire sva tvoja osećanja, i tada načini tri poklona, govoreći:

Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnoga.

A ako je sveštenik, govori: Blagosloven Bog naš...

Ako nije sveštenik, počinje ovako:

Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, radi molitava Tvoje prečiste Majke i svih Svetih, pomiluj nas. Amin.

Zatim: Slava Tebi, Bože naš, slava Tebi.

Care nebesni, Utešitelju, Duše Istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, Riznice dobara i Davaoče života, dođi i useli se u nas, i očisti nas od svake nečistote i spasi, Blagi, duše naše.

Sveti Bože, sveti Krepki, sveti Besmrtni, pomiluj nas. (triput)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.

Gospode, pomiluj. (triput)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od nečastivoga.


Zatim ove trojične tropare:

Tropar, glas 1: Ustavši od sna, padamo pred Tobom, Blagi, i uznosimo Ti anđelsku pesmu, Moćni: svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom.

Slava: Iz postelje i sna podigao si me, Gospode; um moj prosveti i srce, i usne moje otvori da Te slavim, Sveta Trojice: svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom.

I sada: Sudija će doći iznenada, i otkriće se svačija dela, no sa strahom vičemo u ponoći: svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom.

Gospode, pomiluj. (12puta)


I molitvu ovu:

Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog Svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala Svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno, da Ti jutrenjujem i slavim moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.


Onda :

Slava Ti, Care, Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim Božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi Gospode, glas molitve moje kao i svetih Umnih Sila Tvojih, i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih, da i ja grešnik budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome slavljenoga Boga Sina. Amin.

Hodite, poklonimo se caru našem Bogu!

Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, caru našem Bogu!

Hodite, poklonimo se i pripadnimo samome Hristu, caru i Bogu našem!


Psalam 50

Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti Svojoj i po obilnom milosrđu Svom očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga, i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam, i greh je moj stalno preda mnom. Tebi jedinome sagreših, i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima Svojim i čist u sudu Svome. Gle, u bezakonjima se začeh, i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš, i javljaš mi nepoznatosti i tajne svemudrosti Svoje. Pokropi me isopom, i očistiću se; umij me, i biću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice Svoje od grehova mojih, i sva bezakonja moja očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i Duh prav obnovi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga, i duhom vladalačkim učvrsti me. Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenja moga; obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja, i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo; za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen; srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti Svojoj, Gosode, čini dobro Sionu, i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice; tada će metati na žrtvenik Tvoj teoce.


Simvol vere

Verujem u jednoga Boga Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog.

I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božjeg, Jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, Svetlost od Svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog ne stvorenog, jednosuštnog Ocu, kroz Koga je sve postalo;

Koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao s nebesa, i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek;

I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, i stradao i bio pogreben;

I Koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano;

I Koji se uzneo na nebesa i sedi s desne strane Oca;

I Koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i Njegovom Carstvu neće biti kraja.

I u Duha Svetoga, Gospoda, Životvornoga, Koji od Oca ishodi, Koji se zajedno sa Ocem i Sinom obožava i slavi, Koji je govorio kroz proroke.

U jednu, svetu, sabornu i apostolsku Crkvu.

Ispovedam jedno krštenje za otpuštanje grehova.

Čekam vaskrsenje mrtvih.

I život budućega veka. Amin.


Molitva 1: sv.Makarija Velikog

Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zla, i neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoja nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.


Molitva 2: sv.Makarija Velikog

Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti: ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo, i pohitavši podigni mene koji u lenosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi, i posle noćnog sna zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me.


Molitva 3: sv.Makarija Velikog

Ustavši od sna, Tebi pribegavam, Vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu, i od đavolske brzopletosti, i spasi me, i uvedi u Tvoje večno Carstvo. Jer si Ti moj Stvoritelj, i svakoga dobra promislitelj i podaritelj, i u Tebe je sve uzdanje moje, i Tebi slavu uznosim sada i uvek i u vekove vekova. Amin.


Molitva 4: sv.Makarija Velikog

Gospode, koji si Svojom velikom dobrotom i Svojim velikim milosrđem, dao meni slugi Svome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog, Ti sam Vladaru, Tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.


Molitva 5

Gospode Bože Svedržitelju koji od Tvojih Nebeskih Sila primaš Trisvetu pesmu, primi i od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje, i daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.


Molitva 6: sv.Vasilija Velikog

Gospode Svedržitelju, Bože sila i svakoga tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno u ljudima unapred znaš, bespočetna i večna Svetlosti, u koje nema promene ili senke izmene. Sam, besmrtni Care, primi naša moljenja, koja Ti sada upućujemo od prljavih usana oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe, i oprosti nam sagrešenja naša koja učinismo delom i rečju i mišlju svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezvenom mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana Jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, u koji će Sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa Njim u radost i božanski dvorac slave Njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju neizrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost, koja prosvećuje i osvećuje sve i sva, i Tebe peva sva tvar kroza sve vekove. Amin.


Molitva 7: sv.Vasilija Velikog

Blagosiljamo Te previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno; koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i odmora tela od teških poslova. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao Svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali, da slavimo moć Tvoju. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, otrgni iz teškoga sna lenosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih Tvoje hvale, da bismo mogli nerasejano pevati i ispovedati se Tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim Tvojim Sinom, i svesvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.


Molitva 8: Ponoćna pesma Presvetoj Bogorodici

Blagodat Tvoju pevam, Vladarko, i molim Te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovih zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razdreši me molbama Tvojim, Bogonevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtvljenog strastima, Ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti dušu moju oslepljenu, Ti koja si rodila nezalaznu Svetlost. O divna palato Gospodnja! učini me domom Duha božanskog. Ti koja si rodila Lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene, koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga, i crva zloga, i tartara, da ne postanem radost đavolima ja koji sam podlegao mnogim gresima. Svebesprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli Vladara svih. Udostoj me da sa svima Svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge Svog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano Ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, Vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. Ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Svebesprekorna, podignuću na pohvalu ruke i usne uprljane prljavštinom. Izbavi me dušegubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.


Molitva 9: Gospodu našem Isusu Hristu

Mnogomilostivi i svemilostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste, iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se, da bi spasao sve. I opet, Spase, spasi me po blagodati, molim Te. Jer ako me spaseš zbog dela, onda to nije blagodat i dar, nego dug. O, veliki u milosrđu i neiskazani u milosti, Ti si, o Hriste moj, rekao: Koji veruje u Mene, biće živ i neće videti smrti vavek. Ako dakle vera u Tebe spasava očajnike, evo verujem: spasi me, jer si Ti moj Bog i Sazdatelj. Neka mi se mesto dela uračuna vera, Bože moj, koji ne tražiš dela koja me opravdavaju. No ova vera moja neka zameni sve, neka ona odgovara, neka me ona opravdava, neka me ona pokaže učesnikom Tvoje večne slave, da me ne bi ugrabio Satana i da se ne bi pohvalio, o Reči, da me je oteo iz Tvojih ruku i zaštite. Ali, hteo ja ili ne, spasi me, Hriste Spase moj; pohitaj brzo, brzo, pogiboh, jer si Ti Bog moj od utrobe majke moje. Gospode, udostoj me da Te sada zavolim kao što nekada zavoleh sami greh, i da opet služim Tebi bez lenosti usrdno, kao što ranije služih varljivom Satani. Osobito pak služiću Tebi, Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu, u sve dane života moga, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.


Molitva 10: Anđelu Čuvaru

Sveti Anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i hudu ruku, i uputi me na put spasenja. O, sveti Anđele Božji, Čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela, oprosti mi sve čime Te uvredih u sve dane života svoga; i ako što sagreših ove prošle noći, pokrij me danas, i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga, i moli se za mene Gospodu, da me učvrsti u strahu Svome i pokaže me dostojnim slugom Svoje dobrote. Amin.


Završna Jutarnja Molitva: Presvetoj Bogorodici

Presveta Vladarko moja, Bogorodice, Svojim svetim i svemoćnim molbama, odagnaj od mene, smernog i bednog sluge Svog, mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad, i sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog i iz pomračenog uma mog, i ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan; i izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata, i oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagoslovena od svih naraštaja, i slavi se prečasno ime Tvoje kroza sve vekove. Amin.

Bogorodice Djevo, raduj se Blagodatna Marijo, Gospod je s Tobom. Blagoslovena si Ti među ženama, i blagosloven je Plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja duša naših.

Molitvama Svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.

 

Jutarnja Molitva Sv. Filareta, mitropolita moskovskog

 

Gospode, daj mi da mirno primim sve sto mi današnji dan donese, i da se potpuno predam Tvojoj svetoj volji. Upućuj me i pomaži svakoga časa u toku ovog dana. Upravljaj mojim mislima i osećanjima u svim delima i rečima. Ne dopusti da u nepredviđenim slučajevima zaboravim da sve dolazi od Tebe.

Nauči me da se pravično odnosim prema bližnjem, da nikoga ne razgnevim i ne ožalostim. Gospode, daj mi snage da podnesem zamor današnjeg dana, i sve što se u toku dana dogodi. Upravljaj mojom voljom i nauči me da se molim, da verujem, da se nadam, da trpim, praštam i volim.

Gospode, daj mi da budem ORUĐE TVOGA MIRA : DA TAMO GDE JE MRŽNjA SEJEM LjUBAV, GDE JE VREĐANjE - PRAŠTANjE, GDE JE RAZDOR - SLOGU, GDE JE OČAJANjE - NADU, GDE JE TAMA - SVETLOST, GDE JE ŽALOST - RADOST.

O, Božanski Učitelju, nemoj nikada da mene teše, nego da ja druge tešim; nemoj da mene razumeju, nego da ja druge razumem; ne da mene ljube, nego da ja druge ljubim. Jer kada praštamo, onda se nama prašta, kada dajemo, onda dobijamo, a kada umremo, onda se rađamo za život večni.

Duše Sveti, budi mi na pomoći da današnji dan posvetim Gospodu i Spasitelju.

Gospode Isuse Sine Božiji, bolje je ne živeti, nego živeti bez Tebe i protiv Tebe. Zahvaljujem Ti, Bože, za dar ovoga dana i za sve dobro koje ćeš mi pomoći da danas učinim.

Izbavi me, milostivi Bože, od želje za ugodnošću i udostoj me da u svakom trenutku budem spreman da se radi Tebe i bližnjega odreknem sebe, jer si mi za tu službu i dao život. Pomozi mi da odbacim od sebe sve što nije Tvoje, a što je Tvoje da primim u dubokoj veri, nadi i ljubavi.

Daj mi hrabrosti da Ti postojano služim: da stavim pravdu iznad koristi, da stavim ostvarenje plemenitih dela iznad trenutnih zadovoljstava, da stavim druge iznad sebe i ispunim Tvoju zapovest o ljubavi.

Učini da svetlost Tvoje lepote, dobrote i ljubavi zasja u mojoj duši. Amin!